Konu:Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:57
Tarih:26/01/2012


ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BİLAL UÇAR (Denizli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 137 sıra sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in 2'nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Fransız Senatosunun Haçlı zihniyetinin çirkin yüzünü bir kez daha sahneye koyan malum kararını telin ediyorum. Yüz yıl önce hasta adam ilan ettikleri bu büyük millet bugün öz güvenle yeniden büyük Türkiye yolunda hızla ilerlerken Fransa ise sıtmaya tutulmuştur. Kendi çaresizliklerini gündemden düşürmek için Türk milletine olan asırlık kin ve nefretini kusanlar ne yaparlarsa yapsın, bu aziz millet yeniden büyük Türkiye'yi inşa edecektir, hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevcut kanuna göre karşılıksız çek kesme fiilî şikâyete tabi iken yeni düzenleme ile talebe bağlı idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülmektedir. Bu nedenle, 5941 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmektedir.

Yine bu düzenleme ile çekin şekil şartlarına ilave olarak baskı tarihi de çekin üzerine yazılacaktır. Çek yaprakları bankalara iade edilmediği zaman veya ibraz edilmediğinde, belli bir süre sınırı öngörülmediğinden bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Yapılan düzenleme ile çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde bankaya ibraz edilmediği takdirde muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu da sona erecektir.

Ben bu düzenlemenin hayırlı olması dileklerimle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Uçar.