Konu:CHP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:57
Tarih:26/01/2012


CHP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bugünlerde üçüncü köprü biliyorsunuz gündemi oluşturmaktadır. Biz, bu konuda Sayın Ulaştırma Bakanının cevaplaması istemiyle 26 Temmuz 2011 tarihinde bir soru önergesi verdik, bugüne kadar hâlen ne yazık ki soru önergemize cevap verilmedi. Orada "Bu konunun çevresel etki değerlendirmesi yapılsın, İstanbul'a ne gibi olumlu, olumsuz katkıları vardır? Bu konularda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Bu üçüncü köprü ihalesinde Yüksek Planlama Kurulu ve Devlet Planlama Teşkilatı niçin devre dışı bırakılmıştır? Ülkemizin çok ciddi cari açığı varken bunun kaynağı nereden bulunacaktır?" gibi sorular sorduk ama bugüne kadar bu soru önergemize cevap verilmediğinden bu konuda bir Meclis araştırması açılması için bugün grup önerimizin lehinde söz almış bulunmaktayım.

Değerli arkadaşlar, size bazı istatistikler vereceğim bu köprüyle ilgili. Birinci köprünün yapımından sonra köprüden geçen taşıt sayısı yüzde 200 artarken, taşınan yolcu sayısında sadece yüzde 4'lük bir artış olmuştur.

Yine, ikinci köprü yapıldıktan sonra taşıt sayısında yüzde 1.180 artış olurken yolcu sayısında sadece yüzde 170'lik bir artış olmuştur. Dolayısıyla bu göstermektedir ki aslında köprüler daha çok taşıt trafiğine dönüktür, yolcu trafiğine dönük değildir.

Yine, bu köprü transit taşımacılıkta kullanılmak istenmektedir güzergâh olarak, bu da dolayısıyla İstanbul'un şehir içi trafiğinde herhangi bir iyileştirmeye olumlu katkı sağlamayacaktır. Bu köprü aynı zamanda İstanbul'un plansız bir şekilde büyümesine neden olacaktır. İstanbul, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı öngörüye göre 12-13 milyonda tutulması gereken bir şehirdir ancak bu köprüyle birlikte, nüfus 20 milyona ulaşabilir. Değerli Gazeteci Metin Münir'in bir yazısında dediği gibi korkunç senaryo, cinnet senaryosu 23 milyondur. İstanbul nüfusunun 23 milyona çıkması, bu şekilde, bu köprüyle birlikte sağlanabilir. Bu durumda, İstanbul, Türkiye'yi ayakta tutan İstanbul batar.

Dolayısıyla, değerli arkadaşlar, bu köprünün güzergâhının çok iyi hesaplanması, çevre ve şehircilik açısından doğru bir seçim olup olmadığı yönünde mutlaka uzmanların görüşünün alınması zorunludur.

Değerli milletvekilleri, bu köprüye, Devlet Planlama Müsteşarlığı, geçtiğimiz ocak ayında, İstanbul'un trafik sorununa çare olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştır. Yine, Karayolları, mutlaka, bağımsız ulaşım ve şehircilik uzmanları tarafından bu yönde bir rapor alınmasını gerekli görmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatının raporuna göre, Boğaziçi Köprüsü'nden geçen trafiğin yüzde 99'u şehir içi ve bölgesel yani komşu illerden gelen trafiktir, transit trafik sadece yüzde 1-2 civarındadır. Bu durumda, Garipçe-Poyrazköy mevkinde yapılması planlanan üçüncü köprünün, şehir içi trafiğine rahatlatıcı hiçbir etkisi olmayacaktır; raylı sistem öngörülmediği için genel ulaşım sorununa da hiçbir katkısı ne yazık ki olmayacaktır.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Kemal Madenoğlu, 11 Ocak 2010'da, projenin sahibi Karayollarına bir mektup yollayarak, kurumun sakat ve eksik bulduğu noktaların altını çizdi, bu projenin bir kez daha değerlendirilmesini istedi. Ancak, Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım, DPT'nin bu uyarısını dinlemeyerek "Bu sene içinde ihale etmeyi hedefliyoruz." dedi; ihaleye çıktı, biliyorsunuz, teklif gelmedi. Şimdi de Sayın Bakan diyor ki: "Öz kaynaklarımızla bu köprüyü yapacağız."

Değerli arkadaşlar, şu anda İstanbul'un birinci önceliği deprem midir yoksa üçüncü köprü müdür? Lütfen, yani elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. İstanbul'da beklenen deprem olursa yüz binlerce insanın ölümünden ve şehrin tümüyle çökmesinden bahsediliyor. Allah korusun, böyle bir durum olursa, bakın, İstanbul Türkiye'yi ayağa kaldırabilir ama bütün Türkiye toplansa İstanbul'u ayağa kaldıramaz.

Dolayısıyla, gelin, buraya ayıracağınız kaynağı, köprü için ayıracağınız kaynağı depremle mücadele için, depreme karşı düzenlemeler için harcayalım. Bu daha çok, ülkenin ve İstanbul'un hayrınadır diye düşünüyorum.

HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) - Trafiği nasıl çözeceksiniz?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Değerli arkadaşlar, "Trafiği nasıl rahatlatacağız?" diyorsunuz. Bakın, trafiği rahatlatmanın yolu var. Biz, bakın, raylı sistemi mutlaka şey yapmalıyız. Deniz ulaşımını bir alternatif ulaşım aracı olarak kullanmanız lazım. İstanbul'un ortasından deniz geçiyor, Boğaz var. Yani deniz ulaşımı kullanalım, yüzer viyadükler kullanalım. Bizim Cumhuriyet Halk Partisinin seçim bildirgesinde var yüzer viyadükler, raylı sistem. Yeni köprülerin, mevcut köprülerin iyileştirilmesi, genişletilmesi, bu şekilde trafiğe katkıda bulunulabilinir.

Metro yapalım; daha az maliyetle daha çok yolcu taşımasıyla trafiğe daha çok katkıda bulunacaktır ama "Öncelik" derseniz, benim açımdan, İstanbul halkı açısından öncelik köprü değildir, ulaşım bile değildir biliyor musunuz, depremdir, beklenen depremdir. Dolayısıyla deprem için öncelikle tedbirler alalım.

Arkadaşlar, yani felaket olur, Allah korusun. Yani bekleniyor, bütün bilim adamları diyor ki: "Efendim, Marmara depremi olacak." Yüz binlerce insanın zarar göreceği, binlerce binanın yıkılacağı, köprülerin zarar göreceği? Gelin, buna karşı tedbir alalım. Birinci önceliğimiz üçüncü köprü değil.

Poyrazköy-Garipçe arasından, bakın, bu kuzeye doğru şehri genişletiyorsunuz. Yani çok ciddi nüfus artışı olacak; 20-23 milyon nüfustan bahsediliyor. Milyarlarca dolarlık rant sağlanacak. Yani kuzeye doğru, şu anda İstanbul'un içme suyu havzaları, yeşil alanları, İstanbul'un ciğerleri olan ormanlar yok edilecek. Gelin, yapmayın. Yani bu hem İstanbul'a kötülüktür hem ülkeye kötülüktür.

Dolayısıyla biz diyoruz ki değerli arkadaşlar, bu konuda bir Meclis araştırması yapalım. Yani en yüksek organ olan yüce Meclis bu konuyu enine boyuna uzmanlarla birlikte tartışsın. Bakalım, eğer faydalıysa güzergâhı uygun belirleyelim yapılsın ancak değilse başka alternatif çözüm önerileri üretelim. Bunun için de Meclis araştırması açılması gerekiyor. E, Meclis araştırma önergesi veriyoruz, yani lütfen? Şimdi aleyhte söz istemişsiniz, neyin aleyhinde? Niye araştırılmasın? Yani İstanbul'un çok önemli sorunları varken şu anda "üçüncü köprü" diye dayatıp "öz kaynakla yapacağız" demenin bir mantığı yok ki.  Yani siz nereden yapacaksınız? 80 milyar dolar cari açığınız  var. Nereden bulacaksınız kaynağı? Yani yeni baştan bir yük mü getireceksiniz?

AHMET YENİ (Samsun) - Siz iki köprüye de karşı çıktınız.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Efendim, bakın, biz köprüye karşı değiliz. Bakın, biz, bilimsel araştırmalar yapılmadan?

AHMET YENİ (Samsun) - Siz iki köprüye de karşı çıktınız.

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Bilimsel içeriği olmayan yüklemler.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Yapın, dördüncüyü de yapın beşinciyi de yapın!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Devlet Planlama Teşkilatı karşı çıkıyor değerli milletvekilleri, Karayolları karşı çıkıyor, ÇED Çevre Değerlendirme Raporu alınmamıştır, böyle bir şey olur mu? Yani böyle bir anlayış olur mu?

HALUK EYİDOĞAN (İstanbul) - Bilimsel içeriği yok.

AHMET YENİ (Samsun) - İki köprüye de karşı çıktınız.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Yani, araştırılsın diyoruz.

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Araştırılsın diyoruz.

Siz, bakın, bütün bu konuyla ilgilenen yazar-çizer arkadaşlar buna karşı çeşitli yazılar yazmıştır. Mehveş Evin olsun, efendim, Metin Münir olsun bu konuda defalarca yazılar yazmıştır.

Dolayısıyla, gelin, değerli arkadaşlar, bu konuda bir Meclis araştırması açalım, İstanbul'un önceliklerini tespit edelim. Siz, hep işiniz gücünüz rant olduğu için buradan da bir rant doğurma peşindesiniz. Yazıktır, günahtır. 350 milyar dolarlık ranttan bahsediliyor bu şeyin sonucunda, üçüncü köprüyle birlikte doğacak, yaratılacağı tahmin edilen ranttır. Ama konunun uzmanları, meslek odaları, dernekler, sivil toplum örgütleri hepsi karşı çıkmaktadır.

Bu nedenle, bu üçüncü köprünün yapımının gerekli olup olmadığı ve ne gibi sorunlar getireceği konusunda İç Tüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırmasının açılmasına uygun oyu vereceğinizi düşünerek hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.