Konu:ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, aslında Komisyon Başkanımız bize böyle şiirsel konuşmalar yapacağına, evvela İç Tüzük'teki açık, net, amir hükme riayet etsin. Yok, efendim, gruplar anlaşır mı? Gruplar anlaşırsa İç Tüzük'ü yürürlükten kaldıracak mı, rafa mı kaldıracaklar? Böyle bir şey olmaz. Yani İç Tüzük de açık, 35'inci madde çok açık "Komisyonlar kanun teklif edemezler." diyor. Siz tutup kendi kendinize orada madde ihdas etmişsiniz; bu, kanun teklifidir. Onun için, bu çok açıktır. Yani açık tüzük hükümlerini bir tarafa bırakarak böyle yorumlarla bazı yerlere gitmeye gerek yok. Mademki bu konuda başka teklifler vardı, onları birleştirseydiniz. Yani bütün mesele o. Hukuka uygun bir metin getirin  karşımıza. Bu çok yapılıyor, onu belirtmek istedim efendim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.