Konu:Vermiş Olduğu Soru Önergelerinin Kaba Ve Yaralayıcı Sözler İçermesi Nedeniyle Başkanlıkça İade Edildiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:56
Tarih:25/01/2012


VERMİŞ OLDUĞU SORU ÖNERGELERİNİN KABA VE YARALAYICI SÖZLER İÇERMESİ NEDENİYLE BAŞKANLIKÇA İADE EDİLDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanı Cemil Çiçek Meclis Başkanı seçildikten sonra AKP'nin kurduğu faşist dikta rejiminin önündeki bütün mayınları temizlemek için âdeta kendisini feda ediyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Soru önergelerimize diyor ki: "Kaba ve yaralayıcı söz var, ben iade ediyorum."

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bu, kaba ve yaralayıcı bir söz değil mi Allah aşkına!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şu soru önergemin hangi kelimesi kaba ve yaralayıcı sözdür? Abdullah Gül'le ilgili soru önergesi veriyorum, Başbakandan soru soruyorum. "Abdullah Gül kaç seyahat yaptı? Ne kadar para harcadı? Hangi ödenekle yaptı?" Diyor ki: "Efendim, Cumhurbaşkanına soru soramazsanız." Ben, Cumhurbaşkanına sormuyorum ki. Anayasa'nın 9'uncu maddesine göre yürütme yetki ve görevi Cumhurbaşkanıyla Bakanlar Kuruluna aittir. Ben, Başbakandan soruyu soruyorum. Meclis Başkanı hangi yetkiyle gensoru önergesini iade ediyor? Bu gensoruyu görüşüp Anayasa'ya uygun olup olmama yetkisi Meclise aittir. Meclis Başkanı Meclisin yetkisini gasbederek AKP'yi koruyucu bir tutum içine giremez efendim. Tamamen soru önergelerimizi sebepsiz yere iade ediyor. Zaten, şimdiye kadar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, hiçbir şey söylemedim ya!