Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKERELERİNİN 215 SIRA SAYILI ADALET KOMİSYONU RAPORU'NA DÂHİL EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKERELERİNİN 215 SIRA SAYILI ADALET KOMİSYONU RAPORU'NA DÂHİL EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkanım, 4+4+4 teklifinin görüşülme usulüne ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun itirazlarını biz yazılı olarak Sayın Meclis Başkanına bildirdik, Sayın Başkan da bunu Millî Eğitim Komisyonuna gönderdi. Millî Eğitim Komisyonu kendine göre bir gerekçeyle Sayın Meclis Başkanına cevap verdi, bu bir.

BAŞKAN -  Çok doğru.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İki, Millî Eğitim Komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin neden karşı oy vermediklerine ilişkin Komisyon Başkanına yazmış oldukları bir yazı var komisyon raporu düzenlenmeden.

BAŞKAN -  Evet?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ne bu yazı rapora girmiş durumda ne de bizim Meclis Başkanına yazıp, Sayın Başkanın, Komisyon Başkanına gönderdiği ve Komisyon Başkanının cevabi olarak Meclis Başkanına yazdığı yazı var. Hiçbiri, o 4+4+4 teklifine ilişkin komisyon raporuna dâhil edilmemiştir.

Şimdi, burada Genel Kurulu bilgilendirmek isteyen Sayın Meclis Başkanı, neden o konudaki tereddütleri, yazışmaları Genel Kurula sunarak Genel Kurulu bilgilendirmiyor? Sayın Meclis Başkanı çifte standart uygulamıştır, konu budur. Tutarlılık her yerde aynı davranmayı gerektirir. Bir yerde bir farklı adım atıp sonra başka bir yerde farklı bir adım atarsanız tutarlılığınızı  kaybedersiniz.

"Efendim, birisi İç Tüzük'ün bir maddesini ilgilendiriyor, öbürü başka bir maddesini ilgilendiriyor." gibi bir gerekçeye hiç kimse sığınamaz. Sonuçta her ikisi de İç Tüzük'ün çeşitli maddelerine aykırılık ileri süren iddialar, görüşlerdir. "Bu görüşlerin bir kısmını, Adli Sicille ilgili olanı rapora dâhil ederim, diğer kısmını dâhil etmem, Genel Kuruldan bunu saklarım." diyemezsiniz, konu buradadır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN -  Teşekkür ederim. Söyledikleriniz zabıtlara geçti.

Tekrar söylüyorum: Meclis Başkanları kendileri itiraz edip komisyonlara gönderdikleri zaman oradan gelen cevaplarla beraber itirazlarını koymuşlar -şimdiye kadarki uygulamayı tekrar arz ediyorum- başka yerlerden itiraz geldiği zaman bunları koymamışlar. Bunu bilginize sunmak istiyorum. Dolayısıyla bugünkü devam etmemizin, tutumumuzun en azından şimdiye kadarki uygulamalara uygun olduğunu arz etmek istiyorum.

Müsaade ederseniz devam edelim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN -  Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Pardon, tekrar, konuyu uzatma bağlamında söz almadım da, "başka yerlerden gelen itirazlar" derken kastınız nedir?

BAŞKAN - Yani kendi itirazı dışında başka yerlerden geliyorsa, diyelim ki gruplardan, milletvekillerinden vesaire. Bunlar, tezkerelere konulmamış, kendisi doğrudan itiraz ettiği zaman -ki, bu olay da öyle- itiraz ve gelen cevap tezkerelere yazılmış. Uygulama bu yönde.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, bakın, ama sizin açıklamanız benim şu iddiamı kapsamıyor veya cevaplamıyor: Bizim itirazımız Sayın Meclis Başkanında kalmış değil, Meclis Başkanı ilgili Komisyonla yazışmış. Problem burada.

BAŞKAN - İşte ben de şunu arz ediyorum: Başkasından geleni yazmış, gelen cevabı uygulamamış şimdiye kadar, kendi doğrudan gönderdiyse onları koymuş. Uygulama bu.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani bir siyasi parti grubu, Meclis Başkanına bir itirazda bulunur. O, Meclis Başkanı ile siyasi parti grubu arasında bir yazışmaya konu olursa burada belki tutarlı olabilirsiniz ama sonuçta 4+4+4 teklifinde Cumhuriyet Halk Partisinin itirazlarını buraya dâhil etmemiştir Meclis Başkanı, Genel Kurulun ve milletin gözünden saklamıştır. Problem buradadır.

BAŞKAN - Zapta geçti söyledikleriniz.