Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKERELERİNİN 215 SIRA SAYILI ADALET KOMİSYONU RAPORU'NA DÂHİL EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:91
Tarih:05/04/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI TEZKERELERİNİN 215 SIRA SAYILI ADALET KOMİSYONU RAPORU'NA DÂHİL EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün 42'nci maddesi komisyon raporlarında nelerin yer alması gerektiğini gayet açık bir şekilde düzenliyor; komisyonda yapılan görüşmeleri ve bu görüşmeler sonucu oluşan metne karşı görüşü olan milletvekilleri var ise onların muhalefet yazılarını içerir. 42'nci madde gayet açık. Şimdi, bunun dışında, Meclis Başkanı komisyon başkanına bir yazı yazmış, komisyon başkanı da bunu Meclis Başkanına iade etmiş, bu yazışmanın komisyon raporlarında yer alacağına ilişkin hiçbir hüküm yoktur. Meclis Başkanlığı arzu ediyor ise 49'uncu madde çerçevesinde bir tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisine sunabilir. 49'uncu madde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemini düzenliyor. Bu maddenin birinci fıkrasına göre de, (1) numaralı bendine göre de Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır, bu çerçevede Başkanlık arzu ediyorsa bir sunuş yapabilir.

Şunu söyleyebilirsiniz: Ne sakıncası var bunun buraya konulmasının? Aslında, gerçekte bir sakıncası yok fakat Sayın Meclis Başkanı, 4+4+4 teklifinin görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisinin konuya ilişkin olarak Meclis Başkanlığına yazdığı, Meclis Başkanlığının Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığına intikal ettirdiği, Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının da tekrar Meclis Başkanlığına intikal ettirdiği yazışmaları o teklife ilişkin 199 sıra sayılı Rapor'a dâhil etmemiştir. Sayın Meclis Başkanı çifte standart uygulamıştır; problem buradadır. Bunu Genel Kurula ve milletimize burada sunuyorum. Meclis Başkanı İç Tüzük'ü kendine göre, istediği gibi yorumlamaktadır; Sayın Meclis Başkanının buna hakkı yoktur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, bir ikinci konu da şudur: Sayın Başkan bu adli sicil konusunu düzenleyen teklifin görüşmeleri sırasında bu teklife bir madde ilave edilmesini İç Tüzük'e aykırı buluyor ve iade ediyor. Güzel bir şey. İç Tüzük'e baktığımızda, Sayın Meclis Başkanının bunu iade etmesine imkân veren bir madde yok aslında. Bunu Sayın Meclis Başkanı da biliyor ama biliyor ki bu çok doğru bir şey değil. Ama Komisyon demiş ki: "Tüm siyasi partiler bunda mutabık kaldılar, biz de bu maddeyi buraya ilave etmekte bir sakınca görmedik." Komisyonun o maddeyi ilave etmesinde de herhangi bir sakınca görmediğimi ifade edeyim ama Sayın Meclis Başkanı, açık olmayan bir konuda böyle bir ısrar sergilerken, Millî Eğitim Komisyonundaki görüşmeler sırasında çok açık bir İç Tüzük aykırılığını görmezden gelmiştir. Bunu dikkatinize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.