Konu:23/12/2011 TARİHLİ VE 6262 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN VE ANAYASA’NIN 89’UNCU VE 104’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERME TEZKERESİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:17/01/2012


23/12/2011 TARİHLİ VE 6262 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN VE ANAYASA’NIN 89’UNCU VE 104’ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERİ GÖNDERME TEZKERESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Başkanım.

Ben öncelikle, geçtiğimiz hafta sonu vefat eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'a Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan (1/536) esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

23/12/2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen 6262 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6/1/2012 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanınca yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. Kanunun 16'ncı maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara ödenecek aylık oranının 2020 yılına kadar yüzde 60 olarak uygulanmasını öngörmekteydi. Ancak 6/1/2012 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda bu oran yüzde 45 olarak belirlenmiştir. Yapılan düzenleme sonucu 5510 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesiyle düzenlenen milletvekilleri ve dışarıdan bakanlık yapanların emekli aylıklarının alt sınırı, yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanının emeklilik aylığının yüzde 42'si oranında değil yüzde 45'i oranı esas alınarak ödenecektir. Bu değişiklik Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesi dikkate alınarak yapılmıştır. Bununla birlikte, emekli milletvekillerinin aktif olarak milletvekilliği yapmaları hâlinde temsil tazminatı alamamaları uygulamasına da son verilmiştir. Bu durumda, emekli bir milletvekillinin alacağı emekli aylığı aktif olmadığına bakılmaksızın aynı oranda belirlenmiş, böylece emekli aylıkları arasındaki farklılıklar giderilmiştir.

Yeni sistemde emekli aylığı bağlanması birtakım şartlara bağlanmıştır. Bunu, özellikle şurada bir parantez açarak belirtmek istiyorum, özellikle vatandaşta, seçim bölgelerinde veya dışarıda basında bu çok dile getiriliyor. "Bir milletvekiline, sadece iki yıl milletvekilliği yaptıktan sonra herhangi bir şart aranmadan emekli milletvekilliği aylığı bağlanıyormuş." gibi bir bilgi basında da yer almaktadır. Toplumda yanlış anlaşılmaya neden olan bu durumu düzeltmekte de fayda vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ve bakanlık görevinde bulunanlara emekli aylığı, kanunun, yani 5435 sayılı Yasa'ya göre kanunun aradığı yaş ve hizmet sürelerini doldurmalarıyla mümkündür. Dolayısıyla, milletvekilleriyle diğer kamu görevlileri, asker, sivil, hâkim, savcı dâhil tüm memurlar hakkında emeklilik yönünden uygulanan sistem ne ise milletvekillerinde de aynıdır. Bunu özellikle yüce Meclise de arz etmek istiyordum.

Öte yandan, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen metne göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla milletvekili emekli aylığı ödenenlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği devam edenler, daha önce üyelik görevi sona erenler ve dışarıdan bakanlığa atananlar söz konusu iki yıl süreyle görev yapmış olma ve emekli keseneğiyle kurum karşılığı ödeme şartından muaf tutulacaktır. Bunun sonucunda 23 ve daha önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış olanlardan emekli aylığı bağlananların aylık tutarı 1/1/2012 tarihinde geçerli olarak Mart 2012'den itibaren, ilk kez 24'üncü Dönemde seçilen milletvekillerinden emekli aylığı bağlanacak olanların aylık tutarı ise 1/1/2012 tarihinden itibaren söz konusu şartlar aranmaksızın yükseltilecektir.

Ayrıca, 24'üncü Dönem sonunda seçilemeyen veya aday gösterilemeyenler hakkında uygulanması söz konusu olabilecek hükümler 12'nci maddeyle de düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanun'a eklenen ek 7'nci maddeye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle dışarıdan bakanlığa atananlardan, bu görevleri sona erdiği hâlde yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlanmasına hak kazanamayanlardan 5510 sayılı Kanun'a göre uzun vadeli sigorta kolları yönünden sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışamayanların dört yıl süreyle primlerinin Başbakanlık müsteşarının prime esas kazancı esas alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanmasına imkân tanınmaktadır.

Bununla birlikte, bir işte çalışanların kendi sigortalılık statüleri kapsamında belirlenecek sigorta primine esas kazanç tutarı ile Başbakanlık müsteşarının prime esas kazancı esas alınarak ortaya çıkan prim veya kesenek farkının Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden karşılanması öngörülmektedir.

Bu düzenlemelerin yanı sıra, ilk kez 5510 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesiyle farklı olarak düzenlenmiş olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunmuş olanlara ödenecek emekli aylığının miktarını belirleyen düzenlemelerden yararlanamayan Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi başkanlarına ödenmekte olan aylık tutarı Cumhurbaşkanlığı aylığının yüzde 75 oranına? Buna göre, bu kapsamda ödenecek aylık tutar için maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren gerekli işlemler yapılacaktır.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi.