Konu:AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:52
Tarih:17/01/2012


AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Grup önerimizle, 122 sıra sayılı Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi? Yani 6262 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Meclise geri gönderilmiştir. Cumhurbaşkanımızın geri gönderme tezkeresi doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu yeniden düzenleme yaparak Genel Kurula indirmiştir. Bir maddeliktir. Bugün görüşmeyi planlıyoruz. Bugün görüşmeler bitinceye dek Meclis Genel Kurulunu çalıştırmayı düşünüyoruz ve gündemin 2'nci sırasına alıyoruz.

Yine, gündemin 3'üncü sırasına 138 sıra sayılı Cumhurbaşkanlığı Kanun Tasarısı? Cumhurbaşkanlığı Kanun Tasarısı Anayasa Komisyonunda görüşülerek kabul edildi, rapor hâline getirilip Genel Kurula indirildi. Cumhurbaşkanlığı Kanun Tasarısı'nı temel kanun şeklinde görüşmeyi öneriyoruz. Bunu da gündemin 3'üncü sırasına alıyoruz.

Yine, 137 sıra sayılı Çek Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonunda görüşüldü ve Genel Kurula bir rapor hâlinde indirildi. Çek Kanunu Tasarısı, biliyorsunuz, ticari hayatı düzenleyen, tacirlerimizi ilgilendiren bir tasarı. Ekonomik suça ekonomik ceza prensibinden dolayı Çek Kanunu'nda hürriyeti bağlayıcı cezalar ve diğer cezalar kaldırılmıştır. Buna karşılık alacaklı-borçlu dengesini sağlamak için de çek karnesi kesme yasağı getirilmiştir ihlal hâlinde.

Diğer taraftan, 136 sıra sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanun Tasarısı? Bu kanun teklifleri birleştirilerek Adalet Komisyonunda görüşülmüş ve insani duygularla hazırlanan bu teklif de hükümlü ve tutukluların ağır hastalık ve ölüm hâlinde yakınlarına verilecek izinlerle ilgili bir düzenlemedir. İnsani duygularla hazırlanmış olan bu teklifler de Genel Kurula indirilmiştir. Bunu da gündemin 5'inci sırasına almayı düşünüyoruz.

Diğer taraftan, 76 ve 14 sıra sayılı Kore ve nükleer terörizmle ilgili sözleşmeleri de gündemin 6 ve 7'nci sıralarına almayı düşünüyoruz.

Gündemin son sırasına 3 ve 4 sıra sayılı Irak'la ilgili sözleşmeleri almayı düşünüyoruz.

Netice itibarıyla, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin bir madde görüşülerek bugün tamamlanmasını düşünüyoruz. Perşembe günü de Cumhurbaşkanlığı Kanun Tasarısı'nı görüşmeyi düşünüyoruz ve temel kanun olarak görüşmeyi düşünüyoruz.

Grup önerimizin kabulünü genel merkeze arz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Can.