Konu:İç Tüzük'ün 91'inci Maddesine Göre Temel Kanun Olarak Görüşülen Maddeler Üzerinde Siyasi Parti Grupları Dışında Milletvekillerinin De Önerge Verip Veremeyeceğine İlişkin Başkanın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/03/2012


İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK GÖRÜŞÜLEN MADDELER ÜZERİNDE SİYASİ PARTİ GRUPLARI DIŞINDA MİLLETVEKİLLERİNİN DE ÖNERGE VERİP VEREMEYECEĞİNE İLİŞKİN BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün 91'inci maddesi temel kanunların Genel Kurulda nasıl görüşüleceğini düzenlemektedir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, bir temel kanun görüşülürken, "Milletvekilleri, esas komisyon veya Hükûmet değişiklik önergeleri verebilir. Milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde üzerinde iki önerge verilebilir" ve yine ikinci fıkra devam ediyor: "Ancak, her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır."

Ben bunu şöyle yorumluyorum: Milletvekillerinin iki önerge verme hakkı vardır, ikiden fazla veremezler, ancak onların iki önerge hakkının olmuş olması siyasi parti gruplarının önerge verme haklarını ortadan kaldırmaz, her siyasi parti grubu ayrıca birer önerge verme hakkına sahiptir. Bunu farklı yorumlarsanız, bir siyasi parti grubuna mensup olmayan milletvekillerinin önerge verme hakkını ortadan kaldırmış olursunuz. İç Tüzük'ün böyle bir şeyi amaçlamış olması, bağımsız milletvekillerinin önerge hakkı yoktur demiş olması mümkün değildir; bu, demokrasiye aykırıdır.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Grubu olmayan parti olabilir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, geçmişte bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Daha önce, 30/6/2005 tarihli ve 855 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Tüzük'ünde değişiklik yapılmasına ilişkin kararda şöyle bir hüküm vardı: "Milletvekilleri tarafından Anayasa'ya aykırılık önergeleri dahil her madde için iki önerge verilebilir." Bu hüküm, Anayasa Mahkemesinin 21/10/2006 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 26/10/2005 tarihli ve 2005/73 karar sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararında -ilgili yerini okuyorum ben size- şöyle diyor: "Dava dilekçesinde, birinci tümcede milletvekillerinin, esas komisyonun veya hükûmetin önerge verebileceği belirtilmiş olmasına karşın, iptali istenen ikinci tümcede milletvekilleri için önerge sayısı sınırlanarak, önerge vermek bakımından milletvekilleri ile komisyon ve hükûmet arasında makul bir nedene dayanmayan eşitsizliğin yaratılması mümkün değildir."

Şimdi, siyasi parti grubuna mensup milletvekilleri ile bu gruplara mensup olmayan milletvekilleri arasında eşitsizlik yaratılabilir mi? Veya siyasi parti grubu dışında o gruba mensup milletvekilinin önerge verme hakkı ortadan kaldırılabilir mi? İç Tüzük böyle bir şey söylemiyor.

Sayın Başkan, eğer bu tutumunuzda ısrar ederseniz bu, eylemli bir İç Tüzük ihlalidir, İç Tüzük'e aykırılık oluşturur. Ben tutumunuzu gözden geçirmenizi rica ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.