Konu:KOMİSYON RAPORUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/03/2012


KOMİSYON RAPORUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASINA İLİŞKİN BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce yerimden açıklamaya çalıştığım görüşlerimi burada çok kısaca ifade etmeye çalışacağım.

Bu teklifin Millî Eğitim Komisyonu görüşmeleri sırasında büyük bir hukuksuzluk yaşanmıştır. Milletvekillerimizin söz hakkı tanınmamıştır. Son gün tutanağına da yansıdığı üzere gerek Millî Eğitim Komisyonu üyelerimizin gerekse Yalova Milletvekili ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Muharrem İnce'nin "Söz istiyorum." talepleri olmuş olmasına rağmen Komisyon Başkanı "Söz isteyen yoktur." diyerek maddeleri oylamaya sunmuş ve kabul etmiştir. İç Tüzük'ün 29'uncu maddesi komisyonlarda istem sırasına göre söz verileceğini düzenlemektedir. İstem sahibine söz verilmemesi 29'uncu maddeye açık bir aykırılıktır.

Yine Anayasa'nın 87'nci maddesine göre, yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, yani milletvekillerinindir. Milletvekilleri yasama görevlerini, görüşlerini ifade ederek, yani konuşarak yapacaklardır. Milletvekillerine söz hakkı tanınmamış olması, İç Tüzük'ün 29'uncu maddesi kanalıyla Anayasa'nın 87'nci maddesinin de ihlali anlamına gelmektedir.

Yine Komisyon raporu, Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyelerinin görüşlerini yansıtmamak suretiyle, İç Tüzük'ün 42'nci maddesine aykırı düzenlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyelerinin Komisyon Başkanlığına yazmış olduğu bu yazı da Komisyon raporuna dâhil edilmemiştir. Bu da İç Tüzük'ün 42'nci maddesine çok açık bir aykırılıktır.

Bu kürsüye çıkan AKP'nin bir sayın grup başkan vekili, Komisyon görüşmeleri sırasında toplam 91 saatlik bir görüşme olduğunu söyleyerek muhalefetin bu hakkı kötüye kullandığı anlamında bir değerlendirme yaptı. Hepiniz biliyorsunuz ama bir kez daha söylemek istiyorum. 97 yılında sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime ilişkin yasa tasarısı görüşülürken 11 maddelik o tasarı komisyonda tam 93 saat görüşülmüştür, 93 saat. Bugün sizin ağabeyleriniz, AKP Grubunun büyükleri o gün Refah Partisinin milletvekiliydi ve konuşma haklarını kullanıyordu. Aynı ölçüyü bugün tutturalım desek 27 maddelik bu teklifin toplam 228 saat daha görüşülmesi gerekirdi. Yani ilave 137 saat daha görüşülmeli ki 97 yılındaki süreyi tutturabilmiş olalım. "Bir milletvekili on iki saat görüştü." diyerek bir şeyi kapatamazsınız. Komisyonda bir hukuksuzluk yaşanmıştır. O hukuksuzluk bugün Sayın Başkan tarafından burada devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Bunu bilgilerinize sunuyorum.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.