Konu:375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:48
Tarih:05/01/2012


375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesinin (d) fıkrası hakkında yüce Meclise bilgi vermek üzere huzurunuzdayım.

2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uzmanlık ve ihtisas kurumu olan TOKİ'nin kariyer uzmanlıklar arasına dâhil edilmediği ve anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun ek 3'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle sözleşmeli personel çalıştırma yetkisi kaldırılmıştır. Bu nedenle TOKİ uzman kadrolarında çalışan teknik ve idari kariyerli personelin kariyer uzmanlığa dâhil edilmemesi nedeniyle emsal kamu kurum ve kuruluşlarına nazaran özlük ve mali haklarında hak kaybına neden olmaktadır.

TOKİ'nin hâlen yönetim kadrolarında görev yapan personelin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe gireceği 15/1/2012 tarihinden itibaren hizmetin gereği olarak yapılacak görev değişikliklerinde atanacakları uzman kadroları ile sözleşme yapılamayacağından bu durumdaki personelin aylıklarında ciddi bir düşüş olacak ve hak kaybına sebebiyet verecektir. Bu nedenle, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe gireceği 15/1/2012 tarihinden sonra TOKİ'de uzman yardımcısı, uzman ve avukat kadrolarında işe alınacak mühendisler, avukatlar ve idari branşlardaki personel ile sözleşme yapılamayacaktır.

Bu durum TOKİ'de hâlen aynı kadrolarda sözleşmeli olarak istihdam edilen ve aynı işi ve görevi ifa eden personel arasında ciddi bir ücret farklılığı yaratacak ve personel arasındaki haksızlığa sebebiyet verecektir. Dolayısıyla, İdarede uzman kadrolarında nitelikli ve kalifiye mühendis ve avukat çalıştırılması mümkün olamayacağı gibi, personelin özel sektöre ve diğer kamu kuruluşlarına nakli veya kaçışı söz konusu olacaktır. Ayrıca, kalifiye personel istihdam etme imkânı da olamayacaktır bu sözleşmeler karşısında.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TOKİ'de görev yapan uzmanların ve yönetim kademesindeki personelin hak kayıplarının önlenmesine ilişkin olarak verilmiştir. Bu nedenle, TOKİ'nin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin dışında tutulması ve eski mevzuat hükümlerinin uygulanması için 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle getirilmiş olan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye

ekli (II) sayılı cetvelin 3 numaralı sırasına dâhil edilmiş olan "Toplu Konut İdaresi Başkanı" ve 5 numaralı sırasına dâhil edilmiş olan "Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı" ibarelerinin cetvelden çıkarılması gerektiği? Bu kanun teklifi ile TOKİ personelinin eski mali haklarının korunması için mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. TOKİ personeli için yeni bir hak ve ücret artışı bununla birlikte getirilmemektedir.

Bu kanun teklifinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Çok teşekkür ederiz Sayın Çelebi.