Konu:Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun Ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:81
Tarih:21/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

194 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin 1'inci üzerine şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Şimdi, Sayın Başkan, tabii, AKP öteden beri gayriciddi bir parti, gayriciddi bir Hükûmet. Şu Hükûmet sıralarına bakın Allah aşkına, nerede bu bakanlar, nerede keyif çatıyorlar?

M. MÜCAHİT FINDIKLI (Malatya) - Sen kendine bak!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, 1 tane Bakanla bu iş olmaz, bunu kafanıza koyun.

Şimdi, soru sorduk Sayın Bakana?

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (İstanbul) - Bak, bak?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen Bakan sayılmazsın, sen Amerika'dan yeni gelmişsin.

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ (İstanbul) - Sen de adam sayılmazsın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, biraz önce soru sorduk, diyoruz ki: "Arkadaş, bunun devlet bütçesi üzerindeki etkisi nedir?" Yani, bu nedir? Bir KDV muafiyetini getiriyorsunuz.

Biliyorsunuz, iğneden ipliğe, etten süte her şey KDV'ye tabi. Yani fakiri zengini demeden, kadını erkeği demeden, bugünkü bütçenizin, yani bütçenizin yüzde 70'i KDV ve ÖTV'den alınıyor, yani vasıtalı vergilerden alınıyor.

RECAİ BERBER (Manisa) - Burada vergi muafiyeti yok.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada Sayın Bakan biraz önce izah etti, dedi ki: "Bu konuya giren yatırımların miktarı 14 milyar lira." Normal olarak KDV'nin oranı yüzde 18 olduğuna göre, demek ki burada asgari 2,6 katrilyon lira bir vergi kaybı var.

Şimdi, burada Maliye Bakanlığının temsilcisinin olması lazım. Biz soru soruyoruz, sorumuza cevap vermiyor, Sayın Bakanın -yani kendisinin bilmediği bir konu- hiç olmazsa demesi lazım ki: Biz bunu sonra size yazılı cevap verelim.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ (Konya) - Sen nereden biliyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani gayriciddiliğiniz buradan ileri geliyor; burada milletvekillerinin sorduğu sorulara cevap vermiyorsunuz, her şeyi örtbas ediyorsunuz. Bu örtbasla bu işler olmaz ki. Yani, burada şeffaflıktan korkuyorsunuz çünkü arkasında özel gayeleriniz var, özel birtakım insanlara rant sağlama özellikleriniz var.

Şimdi getirilen bu kanunla hangi firmalara, hangi büyük firmalara? İhalesi geçmişte yapılmışsa niye bu avantajı sağlıyorsunuz?

Şimdi, Sayın Bakana sordum: Efendim, Devlet Demir Yollarına bağlı işletmelere yapılacak ihaleleri Kamu İhale Kanunu'na tabi tutmayacaksınız. İyi de ben Türkiye'deki cinlikleri, hinlikleri biliyorum. Yani Devlet Demir Yolları alacak, kendisine bağlı olan şirkete verecek -5 katrilyon, 10 katrilyon liralık ihaleleri verecek o iştiraklere- onlar da verecek taşeronlara; al, buyur...

Yani, şimdi, biz sizin nasıl hinliğe kafanızın çalıştığını biliyoruz da sizin hinliklerinizi de herhâlde bilecek bir zekâmız da var.

O bakımdan, yani, şimdi, kanunları, bakın...

RECAİ BERBER (Manisa) - Şüphe etmeye başladık.

KAMER GENÇ (Devamla) - Getirdiğiniz kanunlarla hep devleti talan etme, devletin kaynaklarını yandaşlarınıza tamamen kanalize etmek için uğraşıyorsunuz. E, dolayısıyla bu kanunların... Türkiye'nin zaten bütçesi belli, cari açıkları belli.

Bugün, işte, insanlar, bakın, kadın kendi çocuğuna ekmek bulamadığı için intihar ediyor. Bu hiç mi vicdanınızı sızlatmıyor?

Bakın, bugün benim memleketimde, arkadaş, yollarımız kapalı; kara yollarımız kapalı. Ben defalarca söyledim, yani benim ilçemin yolu, asırlık ilçe ama bir türlü yolu yapılmıyor. Yani bu bazı yerlere yapılıyorsa, peki, buradaki insanlarımız? Niye yani, bunlar insan değil mi? Bunlar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşları.

ALİ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) - Dokuz senedir buradasın, niye yaptırmadın yolu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, yani getirilen? Evvela devletin kaynaklarını sağlıklı olarak elde etmesi lazım, sağlıklı elde ederken de bunları sağlıklı harcamalara kullanması lazım.

O bakımdan yani bir kanun teklifi geliyor. Hükûmet nerede? Zaten Hükûmet yok. İşte, olmadığı hem sıralardan hem de getirilen tekliflerden belli. Arkadaşlar, yani Anayasa'mızda bunlar düzenlenmiş. Kanunlarda, bütçede azalmaya meydan olan veya cari yıl bütçesinde gider arttırıcı veya gelir düşürücü nitelikteki tasarıların bunu telafi edecek nitelikte hangi kaynaklarla sağlanacağının belirtilmesi lazım. Siz Anayasa'ya sadakate yemin ettiniz ama maalesef, herhangi bir şekilde Anayasa hükmünü uygulamıyorsunuz.

İşte, daha ileri maddelerde de okuyacağız. İhalelerde çok büyük yolsuzluklar yapılıyor. Dolayısıyla, bu yolsuzluklarını bir de getiriyorlar milletvekili? İşte, sizin parmaklarınız, nedense, bu yolsuzlukların manivelası oluyor. Yani işte, siz parmak kaldırınca AKP'nin yaptırdığı ihaleleri manivelayla kaldırıyorsunuz, o milletin hakkını gasbediyorsunuz. Bu nasıl olacak yani? Bu milletin, bu gasbedilen, parmaklarınızla gasbettiğiniz, birtakım yandaşlarınıza verdiğiniz bu paralar kime ait olur?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.