Konu:375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:47
Tarih:04/01/2012


375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 2/11/2011 gün ve 28103 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile kanunun değişikliğine ait teklifin gerekçeleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

Bununla ilgili olarak TOKİ'ye biz neler verebiliriz, TOKİ'ye biz bunları vermesek neler kaybedebiliriz, o konu hakkında yüce Meclisi ben bilgilendirmek istiyorum.

15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa TOKİ'de uzman kadrolarında çalışacak teknik ve idari kariyerli personel hâlen çalışmakta olan uzmanlara göre daha düşük düzeyde özlük ve mali haklar alacaktır.

2) TOKİ'nin hâlen yönetim kadrolarında görev yapan personelin 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe gireceği 15/1/2012 tarihinden itibaren hizmetin gereği olarak yapılacak görev değişikliklerinde atanacakları uzman kadrolar ile sözleşme yapılamayacağından bu durumdaki personelin aylıklarında mevcut duruma göre önemli ölçüde düşüşler olacaktır. Hak kaybı idarenin yönetici kadrosuna yeni atanacakların görev değişikliği hâlinde de söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, idarenin yönetim kadrolarında görev yapan ve ilk defa yönetim kadrosunda görev alacak olan personelin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek ve verimliliğinin düşmesine neden olacaktır.

3) 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe gireceği 15/1/2012 tarihinden sonra TOKİ'de uzman yardımcısı, uzman ve avukat kadrolarında işe alınacak mühendisler, avukatlar ve idari branşlardaki personelle sözleşme yapılamayacaktır. Bu durum TOKİ'de hâlen aynı kadrolarda sözleşmeli olarak istihdam edilen ve aynı işi ve görevi ifa eden personel arasında ücret farklılığı yaratacak ve personel arasında huzursuzluğa sebebiyet verecektir. Dolayısıyla, idarede uzman kadrolarında nitelikli ve kalifiye mühendis ve avukat çalıştırılması mümkün olamayacağı gibi, mevcut personelin de başka kamu kuruluşlarına veya dışarıdaki şirketlere gitme imkânı daha fazla olacaktır. Dolayısıyla, TOKİ aynı zamanda kalifiye personel istihdamı yönünde sıkıntıya girecektir.

Yine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla TOKİ'de görev yapan uzmanların ve yönetim kademesindeki personelin mevcut haklarının aynen muhafaza edilmesi ve mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanması amaçlanmaktadır. TOKİ'deki personel için yeni bir hak veya yeni bir ücret artışına buradan gidilmemektedir.

Diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar da 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına alınmışlardır. Ancak, söz konusu kurumların 15/1/2012 tarihinde kadro ve pozisyonlarında bulunan tüm personel için söz konusu personel kurumunda istihdam edildiği sürece, kadro ve görevlerinde her türlü yatay veya dikey değişikliklerde hâlen uygulanmakta olan mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yine, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, bu kurumların kadro veya pozisyonlarına, 15/1/2012 tarihinden sonra dışarıdan ilk defa veya yeniden atanacak personel için uygulanacaktır.

Dolayısıyla, anılan kurumların kadro veya pozisyonlarında hâlen çalışmakta olan tüm personelin her türlü mali ve sosyal hakları emekli oluncaya kadar muhafaza edilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, şimdi eğer biz bunları vermezsek?

TOKİ'nin biraz da hizmetlerinden bahsetmek istiyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçevede 2003 yılı başından itibaren konut yapımını ülke genelinde hızlandırmış, 81 ilimizin tamamında, 800 ilçemizde toplam 2.190 şantiyede 517 bin konut rakamına ulaşılmıştır; bu rakam, 100 bin nüfuslu 20 adet şehir demektir. Üretilen konutların 434 bin 761'i sosyal konut niteliğinde olup 388 bin konut sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme aşamasına gelmiştir.

Yine, daha önce diğer kamu kuruluşlarında özellikle yani TOKİ'ye? TOKİ hazineye yük olmadan kendi finansmanını kendisi sağlamaktadır ama daha önce bazı kamu kuruluşlarında olup da yetkisi şimdi TOKİ'de olan ve bu anlamda hizmet verdiği bazı kurumları saymak istiyorum:

1) Emlak Bankası AŞ'nin bankacılık faaliyetleri dışında kalan bütün işler, şu anda bunları TOKİ yapmaktadır.

2) Konut Müsteşarlığının kapatılmasıyla bu müsteşarlığın görevleri yine TOKİ'ye devredildi.

3) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla bu kurumun görevleri.

4) Göçmen Konutları Koordinatörlüğü ve Ahıska Türkleri İskân Koordinatörlüğünün görevleri.

5) Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Mesken İşleri Dairesi Başkanlığının Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bağlanmasıyla bu dairenin görevleri.

6) Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin kapatılmasıyla bu birimin görevleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.

Yine, Sayın Başbakanımızın 61'inci Hükûmet Programı çerçevesinde, TOKİ'ye 2023 yılına kadar 500 bin ilave konut talimatlarıyla birlikte konut hedefi şu anda TOKİ'nin 1 milyon adede çıkmıştır.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; özellikle TOKİ'nin öncelik sıralamalarını biraz sizlere arz etmek istiyorum:

1) 2011 yılında meydana gelen Simav ve Van-Erciş depremleri göz önüne alındığında, TOKİ'nin yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerinin ülkemiz gerçeklerinde ne kadar önemli olduğunu göz önüne sermiştir.

2) Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yerel yönetimlerle birlikte müştereken başlatılan 169 projede toplam 232.600 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmaları yapılarak 134 bölgede 63.222 konutluk uygulama başlatıldı. Bunlardan 32 bini şu an itibarıyla bitirildi.

3) Yine, tarımköy konutları uygulamalarıyla birlikte kırdan kente göçün cazibesi azaltılarak aynı zamanda kırsal yerleşimlerin yaşanabilirliğinin arttırılması kapsamında 4.093 konutun yapımına başlanmış olup çoğu konutlarımız tamamlanmıştır.

4) TOKİ'nin toplam yapmış olduğu konutların yüzde 86'sı fakir, alt gelir, dar ve orta gelir grubu konutlarıdır. Bunların yüzde 14'ü ise gelir getirici projelerden oluşmaktadır.

TOKİ hazineden herhangi bir pay almadığı için kendi finansmanını kendisi sağlamaktadır. Bu konutların satışıyla, fakir kesimin aldığı konutlar desteklenmektedir.

5) 2003-2011 arasındaki toplam sosyal konut adedimiz 434.761, kaynak geliştirme kapsamında yapılan konut adedi ise 82.275 adettir. Toplamda ise 517 bin adede ulaşmaktadır.

6) Doğal afetler kapsamında bugüne kadar TOKİ tarafından 22 bin konut yapılmıştır.

Yine, yakın zamanda Kütahya Simav'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yapılan 928 adet kalıcı konutlar, altı ay gibi kısa bir sürede okul ve diğer sosyal donatılarıyla birlikte mağdur vatandaşlarımıza teslim edilmiştir.

Yine, Van depremi sonrasında ise bölgedeki vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından 4 bin kalıcı konutun inşaatlarına başlanmış olup acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için de konteyner temin edilmesi AFAD ve Kızılay'la birlikte hızla devam etmektedir.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; devletin inşaat faaliyetlerinin tamamına yakın bir kısmı kara yolları ve hava limanları hariç TOKİ tarafından yapılmaktadır. Bunun neticesi olarak TOKİ ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokoller kapsamında 2003-2011 yılları arasında, TOKİ ve YURTKUR arasında yapılan protokol ile üniversite ve öğrenciler için kaliteli ve sağlıklı yurtlar yapılmaktadır. Yine bu anlamda Sağlık Bakanlığına hastane, rehabilitasyon merkezleri ve sağlık ocakları, yine üniversitelere kampüs binaları, yine Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına sınır karakol binaları, bu meyanda Millî Eğitim Bakanlığına okul, spor salonu, kütüphane inşaatları, engelli vatandaşlarımız için ise engelsiz yaşam merkezleri, yine aynı şekilde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna sevgi evleri, sosyal donatılar kapsamında cami, ticaret merkeziyle spor kompleksi ve stadyumlar, bunların arasında Arena 14, değişik illerde stadyum projeleri uygulanmaktadır.

Yine TOKİ doğal gaz? Afetlerden etkilenen muhtelif ülkelerde de konut, sosyal donatı uygulamaları yapılmaktadır. Bu anlamda bazı dış ülkeleri de saymak istiyorum: Güney Asya'da meydana gelen deprem ve tsunamide evlerini kaybedenler için Endonezya'da 1.050 konut, Sri Lanka'nın Matara Bölgesi'nde ibadethane, toplum merkezi ve spor sahası olmak üzere 500 konut, Pakistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen deprem sonrasından Muzafferabad bölgesinde, bir şehir merkezi kompleksi kapsamında 2 ilkokul, 2 yurt, hükûmet binaları, konut, cami, sosyal tesisler yapılmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)