Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:22/12/2011


TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 113 sıra sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın ikinci bölümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, Fransa Parlamentosunun bugün yaklaşık olarak 50 kişiyle kabul etmiş olduğu 1915 olaylarıyla ilgili olarak konuşmak istiyorum.

Fransa'nın Meclisinden geçirdiği yasayı, insanlığa, fikir özgürlüğüne, adalet ve hakkaniyet anlatısına uymayan bir siyasi karar olduğu için kınıyorum. Bu kararla Fransa'daki Ermeniler, mevcut siyasi zadegânın küçük çıkar hesapları için araçlaştırılmışlardır. En başta Fransa'daki Ermeniler, Sarkozy'nin siyasi hesabına dâhil edilme biçim ve anlayışına itiraz etmediler.

Fransa'nın geçmişine, tarihine saygı duyan, Voltaire'nin, Comte'un, Montesquieu'nun çocukları, Sarkozy ve ortaklarının bu kararına karşı çıkmalıydılar. Bugün Jöntürklerin, Herzen ve arkadaşlarının, sanatın ve edebiyatın önemli merkezlerinden biri olma vasfıyla mümeyyiz Paris barbarca bir anlayışla teslim alınmaya çalışılmaktadır. Dileğimiz, III. Napolyon döneminde Baron Haussmann nasıl Paris'i yıkıp yeniden yaparak modern dünya ile bütünleştirdiyse Hausmann'ın çocukları da aynı şekilde davranarak bu köhne siyasi anlayışa son vermelidir. Fransa'ya geçmişinin Dreyfus Davası, Cezayir, Ruanda katliamları gibi olayların bir uzantısı olarak değil, Zola'nın, Braudel'in, Foucault'nun ülkesi olarak hatırlamak istiyoruz. Bu görev, kendisini insanlığın ortak mirasına ait gören herkesindir. Bu vesileyle saygılarımı sunuyorum.

Şimdi, 113'üncü sıra sayılı yasanın ikinci bölümü neler ihtiva ediyor, kısaca yüce Meclisinize bilgi arz etmek istiyorum. Türkiye'de yeşil karta sahip insan sayısı 9 milyon 416 bin 775 kişidir. 2012 yılı başından itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmasıyla şu anda yararlandıkları şartlardan bir geriye götürme olmadan sağlıktan yararlanma koşulları kanuna dercediliyor. Yeşil kartlılar ile genel sağlık sigortası primleri hazinece karşılananlar ve köy korucularının sağlık yardımlarından faydalanma usul ve esaslarının belirlenmesi konusunda SGK'ya bu yasayla yetki verilmesi öngörülüyor.

Yine 10'uncu maddede 5510 sayılı Kanun gereği yükümlülükleri belirlenen süreden sonra otuz gün içerisinde kendiliklerinden yerine getirmeleri hâlinde uygulanacak idari para cezalarının, öngörülen tutarlarının dörtte 1'i olarak uygulanması şeklinde bir pişmanlık indirimi uygulanması hayata getiriliyor bu kanunla birlikte.

11'inci maddede tarımsal faaliyette 1 Nisan 1994-2 Ağustos 2003 döneminde bulunup aile reisi olmayan bayanların tarım BAĞ-KUR'luluğu hususunda yaşanan sorunu çözüme kavuşturmak üzere bu 11'inci madde burada ihtiva edilmiş.

Bu konuda SGK aleyhine açılan bazı davalardan yüce Meclisinize bilgi arz etmek istiyorum. SGK aleyhine açılan yaklaşık olarak 19.806 dava bulunmaktadır. Bunlardan iş mahkemelerinde devam eden tespit davaları yaklaşık olarak 8.965 adettir. Kurum lehine sonuçlanıp Yargıtayda devam eden dava sayısı 59, Kurum aleyhine sonuçlanıp Yargıtayda devam eden 2.007 adet, bu böyle sıra gelimi sürmektedir. Yine Kurum aleyhine sonuçlanıp tescili yapılan 4.529 adet sigortalı olarak mevcuttur.

12'nci maddede ise Ekim 2008 tarihinden evvel devlet memurluğundan emekli olarak serbest avukatlık ve noterlik faaliyetine devam edenler hakkında da sosyal güvenlik destek primi uygulaması ve bu alanda eşitliğin sağlanması için düzenleme yoluna gidiliyor. Bu düzenleme geriye dönük değil ileriye dönük olacak şekilde yapılıyor. Bunlardan herhangi bir tanesi bir noter veya serbest avukata bir borcun meydana gelmesine sebep olmayacağı gibi, 4/A veya 4/B kapsamında emekli olup noterlik veya serbest avukatlık yapanlarla aynı şartlara tabi olmaları sağlanıyor.

13'üncü maddede ise 19 Mayıs 2011 tarihinde Kütahya ili Simav ilçesinde ve 23 Ekim 2011'le 9 Kasım 2011 tarihleri arasında Van ilinde meydana gelen depremlerde otuz günlük sigortalığı bulunup?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Ben de teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)