Konu:Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:76
Tarih:08/03/2012


AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü'nde, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kanun tasarısını görüşüyoruz. Böyle bir günde böyle bir tasarının görüşülmesi son derece anlamlı. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin daha önce bu konuda vermiş olduğu bir kanun teklifinde imzası olan bir milletvekili olarak söz alma ihtiyacı duydum, hem bugünün anlamı hem böylesine önemli bir tasarı hem de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun konuya ilişkin yaklaşımlarını gösteren bir kanun teklifinin olması nedeniyle.

Kadın ile erkeğin bir arada yaşaması ve aralarındaki eşitsiz güç ilişkisinden kadın aleyhine doğan durumu düzeltmek ve bu durum nedeniyle kadına karşı olan, uygulanan şiddeti önlemek bu tip düzenlemelerin temel amacı olmalıdır. Ancak tasarının ismine baktığımızda, tasarının isminin kadını kadın olarak, birey olarak değil de kadını ailenin bir ferdi olarak aldığını görüyoruz. Başlı başına, tasarının ismindeki bu yaklaşım, daha adım atarken kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bir adım geriye düşmektedir. Bunu doğru bulmuyoruz, tasarıyla ilgili olarak görüş ifade eden arkadaşlarımız bunu tasarının tümünde ve diğer maddelere ilişkin konuşmalarda ifade ettiler, ancak tasarının son maddesi olması nedeniyle bu konuyu bir kez daha dikkatinize sunmakta yarar görüyorum. Kadını ailenin bir ferdi olarak değil, kadın olarak ve bir birey olarak görüp ona uygulanan şiddeti önlemek zorundayız.

İkinci olarak ifade edeceğim konu: Tasarının dili, hazırlanışı, terminolojisi iyi değildir. Birkaç örnek vereceğim, bana hak vereceğinizi umuyorum. 2'nci maddede şiddet üç gruba ayrılmıştır: Birincisi aile içi şiddet, ikincisi kadına yönelik şiddet, bir de şiddet tanımı. Şimdi, bu gruplamayı yapmak, biraz özensizlik var ama bunun da ötesinde kötü bir niyet var gibi burada. Bakın kötü niyet şu?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - CEDAW Sözleşmesi'nden dolayı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Efendim, olabilir. Bakın, şimdi açılımını yapacağım size.

"Ev içi şiddet" demişsiniz, ev içi şiddette şiddetin türlerini fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet olarak tanımlıyorsunuz, Hükûmet böyle tanımlıyor. Dört grup: Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik. Geliyoruz, kadına yönelik şiddette bu tür bir ayrım yok; bu Kanun'da şiddet olarak tanımlanan bütün türler kadına yönelik şiddet olarak tanımlanır. Peki, geliyorum şiddetin tanımına, 3'üncü maddedeki şiddetin tanımında şöyle bir ifade var: Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet sayılıyor ama bunun yanında bir de sözlü şiddet konulmuş. Ev içi şiddette sözlü şiddet yok. Yani, Hükûmet, ev içi şiddette, aile içi şiddette, ailede kadına karşı sözle yapılan, sözle uygulanan şiddeti şiddet saymıyor. Böyle, ev içi şiddeti hoş gören bir anlayış. Bu doğru değil. Kadına karşı şiddeti önleyecek isek bunu "Aile içindeki sözlü şiddet normaldir, aile dışındaki sözlü şiddet doğru değildir." yaklaşımına oturtamazsınız, bu yanlış.

Bir diğer konu: Bakın, bu maddedeki şiddet tanımında toplumsal, kamusal ve özel alanda meydana gelen şiddet olarak bir tanım yapılıyor. "Toplumsal alan, kamusal alan, özel alan." Yani, al birini vur ötekine! Bakın, kamusal alan, özel alan dışındaki, özel hayat dışındaki alandır, insanların ortaya çıktıkları, toplum hayatına karıştıkları alandır. Şimdi "Toplumsal alan," yanına "kamusal alan, özel alan" derseniz  bu kavramlar birbirine karıştırılmıştır derim; iyi düşünülmemiştir derim.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tasarıyı destekleyeceğiz, buna olumlu oy vereceğiz ama tasarı beklentilerin ve olması gerekenin gerisindedir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Umarım, ileride başka fırsatlar vesilesiyle bunu düzeltme imkânını bulabiliriz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.