Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:01/03/2012


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan `nüfus cüzdanı' ibaresinden önce gelmek üzere `biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya' ifadesi eklenmiştir." Bu maddeyle ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Sayın milletvekilleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kaliteli, adil, kolay, erişilebilir, insan odaklı hizmet veren ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi ve geliştirmeyi kendisine görev edinmiş bir kurumdur. Hiç şüphesiz ki bu hizmetlerin etkin, süratli ve adil olarak sigortalılara yansıtılması ana amaçlarından bir tanesidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sağlık hizmetlerine erişmek kolaylaşmış, sağlık hizmet sunucularına müracaatta artış yaşanmıştır. Örneğin, 2002 yılında kişi başına hekime müracaat sayısı 2 iken, 2011 yılında kişi başına hekime müracaat sayısı 8'e yükselmiştir.

Değerli milletvekilleri, 2008 yılında sağlık karnesi uygulamasının kaldırılmasıyla ve 2010 Ocak ayında vizite kağıdı uygulamasının kaldırılması milletimizi rahatlatmıştır.

Değerli arkadaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumunun amacı nasıl ki hizmet sunucularına kaliteli, hızlı erişimi amaçlamak ve kolaylaştırmaksa, işte, bizler de, sırasıyla, sağlık karnesini kaldırdık, vizite kâğıdını kaldırdık ve hastalarımızın daha hızlı bir şekilde hastanelerde tedavi görmelerini ne yapmış olduk? Rahatlatmış olduk. İşte, "Hızlı, etkin ve kaliteli." diyoruz. "Kalite"den kastımız ne diye baktığımızda; hastanelerimizin fiziki şartlarına bakıyoruz, en son model teknolojik cihazlarla hastanelerimizi donattık mı donatmadık mı, bunlara bakıyoruz ve en önemlisi de, müşteri memnuniyetine bakıyoruz.

Tabii ki, müşteri memnuniyetini ölçen bir alet var mı diye baktığımızda bu aleti şu anda göremiyoruz ama seçimler bize ipucu vermektedir. Genel seçimlere baktığımızda, AK PARTİ Hükûmetinin her genel seçimde oylarını artırarak bugünlere geldiğini görüyoruz. Yani buradan başımızı kaldırıp baktığımızda, tabloyu gördüğümüzde müşteri memnuniyetinin de had safhada olduğunu ve bunun en güzel şekilde de Meclise yansıdığını görüyoruz. Müşterilerimizin de, milletimizin de, vatandaşlarımızın da yapılan bu hizmetlerden memnun kaldığını görmekteyiz.

Tabii ki, vizite kâğıdı kalktı, sağlık karnesi kalktı, bunun yerine Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası üzerinden sağlık hizmeti sunulmaya başlandı. Bunun sonucu olarak sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda, güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde, vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasının sağlanmasının, hizmetin verilmesinde vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla sağlık yardımlarından faydalanan kişilerin sağlık hizmeti sunucularına başvurarak avuç içi, damar izi yöntemiyle biyometrik kimlik doğrulaması yapılması kararlaştırılmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, insanları kimliklerinin yerine daha yerleşik ve dışsal kimliklerine göre tanımayı amaçlayan ve bu yönde çalışmalar yapan otomatik sistemlerdir. Biyometrik kimlik doğrulama sistemiyle, sağlık hizmetinin sunulması sırasında vatandaşın gerçekten orada olup olmadığının doğrulanması yapılabilecektir. Bu sayede kişinin gerçekten sağlık hizmetine erişimi sağlanacak ve geleneksel kimlik doğrulama yani nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport ve benzeri kimlikler yerine hızlı ve güvenilir olan biyometrik unsurlar kullanılarak tedaviye erişim sağlanacaktır. Bu sayede kişi hastanede olmadan sağlık hizmetinin fatura edilmesi gibi suistimaller de önlenmiş olacaktır yani hayalî hastaların ve hayalî hastalıkların ortadan kaldırılması sağlanmış olacaktır.

Değerli arkadaşlar, tabii ki Hükûmetimiz her geçen gün kendisini geliştirmeyi ve dünyada lider ülke olmayı amaçladığından dolayı sistemleri de en son model teknolojik cihazlarla donatarak Türkiye'de uygulamaya başlamıştır. Burada biyometrik avuç içi damar izi kimlik sorgulamanın başka ülkelerde yapılıp yapılmadığına bakmadan, başka ülkeler ne yapıyor diye bizi ilgilendirmeden Türkiye açısından bu sistemin doğru olup olmadığına bakmak lazım. Bu sistem Türkiye'ye ne getiriyor?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

UĞUR AYDEMİR (Devamla) - Teşekkür ediyorum.

Bu kanun tasarısının hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Aydemir.