Konu:Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün “açıklama Hakkı” Başlıklı 69’uncu Maddesini İhlal Ettiği Gerekçesiyle Başkanın Tutumu Hakkında
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:15/12/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNÜN “AÇIKLAMA HAKKI” BAŞLIKLI 69’UNCU MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimini izliyoruz. Burada hep iktidar partisine, grup başkan vekillerine ve milletvekillerine her söz istediklerinde veriliyor hem de kürsüde konuşturuluyor. Muhalefete gelince maalesef çok cimri davranılıyor. Hâlbuki aslında burada konuşturulması gereken muhalefet.

Sayın Bakan burada bazı bilgileri dile getirirken kürsüde dile getirdi. Mesela özelleştirmeyle ilgili birtakım bilgiler söyledi. Dedi ki: "Tekel 292 milyon dolara özelleştirildi, birkaç sene sonra 810 milyon dolara gitti, birkaç sene sonra tekrar satıldı."

Arkadaşlar, bunlar böyle değil. Bakın, Tekelin özelleştirilen yerlerine bakın, 292 milyon dolar, o Tekelin deposunda o gün var olan stok mal. Bırakın her şeyinin? Şehir içinde 100 dönümlük, 200 dönümlük şehrin en mutena yerlerinde araziler var ve bunların o zamanki arsa fiyatları onun bin misli. Düşünün yani, işte, önce alan 292 milyon dolara aldı, çok kısa zaman sonra, bir sene sonra 810 milyon dolara sattı. O alan da tekrar sattı yine 2 milyar 100 milyon dolara.

Değerli arkadaşlarım, mesela Manisa'da -Bülent Bey burada olsaydı, diyecektim ki Bülent Bey sen bunu niye önlemedin?- Sümer Holdingin bir yeri 3,7 milyon dolara bir gruba verildi, ondan altı ay sonra bunun yarısı 15,5 milyon dolara satıldı. Yani bu fiyatlar neye göre tespit ediliyor?

Ayrıca, bunun gibi neler var arkadaşlar! İşte, Balıkesir'deki bir gayrimenkul, takdir edilen fiyatı 51 milyon dolar, getirdiler Albayraklara, Tayyip Beyin de yakınları olan kişilere 1,1 milyon dolara verdiler, sonra Danıştay bunu iptal etti. Yine bunun gibi, şeker fabrikası arkadaşlar? Kütahya Şeker Fabrikası 200 milyon dolarlık bir fabrikayı getirdiler 14 milyon dolara AKP'nin milletvekiline verdiler, bunu vatandaşların bilmesi lazım. Ha, oradaki yapılan satıştaki hile ortada, tapuda tahrifat yapılmış ve ondan sonra 113 dönümlük arazinin haksız olarak Kiler'in üzerine geçtiği tapu kayıtlarında var, mahkeme kayıtlarında var. Hâlâ Sayın Bakana soruyoruz: Bunu ne ettiniz, niye almıyorsunuz; bu 113 dönümlük Türkiye Şeker Fabrikaları arsasını niye sattınız Kiler'e? Onun üzerinde, bir tapunun üzerini çizmek suretiyle tapuyu değiştirdiniz. Bunların söylenmesi lazım burada. Ama tabii bizim zamanımız yetmediği için bunları söyleyemedik burada.

Onun için, arkadaşlar, özellikle sayın başkanlar bize de kürsüden versinler.

Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.