Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, değerli arkadaşlar, sabahtan beri bu kanun görüşülüyor. Nedir bu kanunun özü? Aslında yeni yeşiller kanunu, yeşilin değişik tonları. Amerikan yeşili, Suud yeşili, El Kaide yeşili, efendim uyuşturucu yeşili, türbe yeşili, genişletebilirsiniz. Polat Alemdar'lar yaratıyorsunuz, Polat Alemdar'lar üretiyorsunuz. Bu kanun çok tehlikeli, komisyonda da söyledim, Sayın Başbakanı da sıkıntıya sokacak nitelikte bir kanun. Getirdiğiniz değişiklikle "MİT görevlileri dışında ayrıca Başbakan tarafından özel olarak görevlendirilen kamu görevlileri" dediniz. Kamu görevlisi kavramının içine yargı mensupları girer mi? Girer mi?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Girer.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Kanunu teklif eden sayın arkadaş "Girer" diyor. Yarın Sayın Başbakan, özel yetkili savcılar içinden özel birine özel görev verse bu işin sonu nereye gidecek?

Sayın bakanlar, size Sayın Başbakan yanınıza birer bakan yardımcısı atadı. Yarın bu yardımcılarınıza görev verse sizinle ilgili, şahsınızla ilgili ne yapacaksınız?

Bakın arkadaşlar, parlamenter rejimde kabine vardır, Bakanlar Kurulu vardır, Başbakan eşitler arasında birincidir. Yani tek adam değildir. Hükûmet bir bütün hâlinde Başbakan ve Bakanlar Kurulundan oluşur ve siyasi projeden tümü sorumludur.

Yine Anayasa'mıza göre, bakanlar, Anayasa 112: "Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur."

İçinizde Emniyet Genel Müdürlüğü, valilik yapanlar var. Şimdi, İçişleri Bakanının emri altındaki bir emniyet müdürüne Sayın Başbakan özel görev verse, yarın bu kişinin işlediği suçlardan dolayı Sayın Başbakan izin vermese ama sayın bakan sorumlu olacaktır. Böyle bir düzenleme getiriyorsunuz. Aslında ne getirdiğinizin farkında değilsiniz çünkü burada Kanun'da diyor ki? Az önce 250'yle ilgili tartışmalar yapıldı yani efendim işte MİT Kanunu'nun 26'ncı maddesi var. Doğru vardı fakat 26'ncı maddenin önceki hâline bir şey ekliyorsunuz: Görevin niteliğinden ve görevi ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı ya da, ya da CMK 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlardan dolayı.

Hangi suçlar arkadaşlar? Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, TCK 302; düşmanla iş birliği yapmak, 303; devlete karşı savaşa tahrik, 304; yabancı devlet aleyhine asker toplama, 306. Suriye? Şu anda -uyduruk- Özgür Suriye Ordusu denilen bir terör örgütü Türkiye'de konuşlanmış durumda, Antakya'da ve başka yerlerde eğitilerek tekrar Suriye'ye giderek terör eylemleri yapıyorlar. Yarın orada birisi yakalansa değerli arkadaşlar, El Muhaberat'a da dese ki: "Efendim beni Sayın Başbakan görevlendirdi." Bunun kaydını alsa uluslararası camiada ne duruma düşecek ülkemiz? Uluslararası hukuka göre savaş sebebidir. Böyle bir yetkiyi nasıl verirsiniz Sayın Başbakana? Bakın şu andaki düzenlemede MİT sorumludur. Bırakın orası sorumlu olsun ama Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, devletini sıkıntıya sokacak böyle tehlikeli bir iş yapıyorsunuz.

Değerli arkadaşlar, tekrar sizi uyarıyorum, lütfen yapmayın yani Oslo görüşmesi, KCK davasından dolayı alelacele getirdiğiniz bu düzenleme yarın sizi de sıkıntıya sokar, Sayın Başbakanı da sıkıntıya sokar diyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)  

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.