Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Teklif'in 2'nci maddesinde şahsım adına görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygılarımla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, Millî İstihbarat Teşkilatı ülkemizin güvenliği için gerekli istihbaratın içte ve dışta toplanması için çok önemli bir görev ifa etmektedir. Bu kadar önemli bir kurumla ilgili soruşturma yapılırken özen ve hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile Millî İstihbarat Teşkilatı mensuplarının veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar sebebiyle haklarında yapılacak soruşturmalar ile bunların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250'nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında yapılacak soruşturmaların Başbakanın iznine bağlanması öngörülmektedir. MİT Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre sadece Müsteşar değil, bütün MİT elemanları için görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı soruşturma açılması zaten Başbakanın iznine bağlıdır. Yıllarca kimse buna itiraz etmezken, hukuka aykırı bulmazken şimdi, "Başbakanın izin yetkisi" deyince niye bu kadar yadırganıyor anlaşılabilir bir durum değildir. Kaldı ki şu andaki uygulamalarda da devletin en üst düzey yetkilileriyle alakalı, savcıların yapmış olduğu soruşturmada Başbakanın iznine tabi olan bir durum vardır.

Değerli arkadaşlar, ben bu saatte çok fazla söze hacet olmadığını düşünüyorum. Mutlaka, Millî İstihbarat Teşkilatı ile alakalı hususta gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Ülkemizin bekası ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için bu gereklidir ve bunun için hep beraber mücadele vermemiz gerektiği kanaatindeyim ve şahsım adına ilgili teklifi desteklediğimi beyan ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır.