Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:36
Tarih:13/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, 93 yılında bir kanun hükmünde kararnameyle kurulan Bilimler Akademisi özerk bir yapıda kuruldu. Dünyanın gelişmiş demokrasilerinde olduğu gibi, bilim adamlarının konulara, işlemlere karar verdiği bir kuruluş olarak yapılandırıldı. Ondan, o günlerden bugüne, tam on sekiz yıl sonra, bir başka kanun hükmünde kararnameyle, TÜBA'nın, Bilimler Akademisinin özerkliği yok edildi, Bilim Genel Kuruluna Hükûmet müdahale etti. Dünyada gelişmiş demokrasilerde, hatta Pakistan'da dahi olmayan bir uygulamadır bu. Ben de bunu kayıtlara geçmek üzere ifade ediyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.