Konu:AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; AK PARTİ Grubu adına önerinin lehinde söz almış bulunmaktayım.

1'inci sırada, gündemin kanun tasarılarının sıralanması: 164 sıra sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin 2'nci sırasına; yine, uluslararası sözleşmelerde 85, 76, 161 ve 119 sıra sayılı kanun tasarılarının ise gündemin 3, 4 ve 5'inci sıralarına alınması ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; çalışma saatlerinin Genel Kurulun 16 Şubat 2012 Perşembe günü yani bugün 164 sıra sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 17 Şubat 2012 Cuma günkü birleşiminde 119 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24.00'te günlük programların tamamlanamaması hâlinde ise günlük programların tamamlanmasına kadar çalışmalara devam edilmesi hususunda?

Yine bu konuyla ilgili olarak Başbakan, herhangi bir kişiyi görevlendirmeyecek teklife verilecek bir önergeyle kamu görevlilerin arasında görevlendirilebileceği hususunu yüce Meclisinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelebi.