Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:12/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinin yedinci turunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış oluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 2012 mali bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen başta Maliye Bakanımıza, bakanlarımıza ve bürokratlarına, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine ve tüm kamu bürokrasisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli arkadaşlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, kuruluşundan bugüne on yılı aşkın bir süredir elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarını düzenleyip denetlemektedir. EPDK tarafından bugüne kadar petrol piyasasında 13.857, elektrik piyasasında 1.727, doğal gaz piyasasında 241 ve LPG piyasasında 9.605 olmak üzere toplam 25.430 adet lisans verilmiştir. Bu lisanslar kapsamındaki şirketlerin yatırım gerçekleşmelerinden tarifelerine kadar çok geniş bir alandaki piyasa faaliyetleri EPDK'nın düzenleme ve denetlemesi altındadır.

Elektrik sektöründe arz güvenliği ve sistemin geleceği açısından en çok önem verilen konu üretim yatırımlarının gerçekleşmesidir. Bundan sekiz dokuz yıl önce, özel sektörün ülkemizin elektrik enerjisi yatırımlarının tamamını karşılayacağını söylemek mümkün değildi. Elektrik talebini karşılamak için her yıl 2 bin megavatlara ulaşan yeni yatırımın işletmeye geçirilmesi gerekirken bu rakam geçmiş yıllarda maalesef, 300-400 megavatlarda olmuştur. Ancak AK PARTİ İktidarında siyasi ve ekonomik istikrarın tesis edilmesi ve piyasa odaklı yaklaşımlar sayesinde bu yatırımlar hızla hedeflenen rakamlara çıkarılmıştır. Son sekiz yılda EPDK'dan lisans alan projelerden yaklaşık 15 bin megavat kurulu gücündeki yeni kapasite sisteme dâhil edilmiştir. 15 Ekim tarihi itibarıyla, 2011 yılı içerisinde yaklaşık 2.795 megavat kurulu gücünde 93 adet özel sektör yatırımı devreye alınmıştır. 2011 yılında devreye alınan bu gücün 1.554 megavatının hidroelektrik, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması memnuniyet verici başka bir gelişmedir.

Enerji sektörünün gündemini meşgul eden rüzgâr  enerjisine dayalı lisans başvuruları konusunda 2011 yılında da gerçekten önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu sürecin sonunda, tamamına yakını son üç yıl içerisinde sisteme ilave edilen yaklaşık 1.600 megavat kurulu gücündeki rüzgâr santrallerinin payı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu konuda son olarak Sanayi Komisyonu Başkan ve üyeleri olarak İzmir seyahatini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Gerçekten, yapılan yatırımlar konusunda Türkiye'deki yatırımcılara teşekkür etmek istiyorum.

2011 yılı içinde elektrik tüketicilerine tedarikçilerini seçebilme imkânı veren serbest tüketim limitinin 30 bin kilovatsaat olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilgili mevzuatla yer verilen talep birleştirme metoduyla daha küçük tüketicilerin de serbest tüketici niteliğine kavuşmaları neticesinde 2011 yılı içerisinde fiilî piyasa açıklandığında da kayda değer bir artış yaşanmıştır. Kanunun ilgili hükümleri ve öngörülen piyasa yapısının nihai hedefleri gereğince, tam piyasa açıklığına ulaşılana kadar serbest tüketici limitinin indirilmesine devam edilecektir.

Ben ayrıca şunu bildirmek istiyorum: Gaziantep ilimizde HES, ayrıca rüzgâr ve ayrıca güneş enerjisinde üretim ve yatırım yapan firmalarımıza da canıgönülden teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mazıcıoğlu, sağ olun.