Konu:Bdp Grubu Önerisi
Yasama Yılı:2
Birleşim:64
Tarih:09/02/2012


BDP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesinde Başkan?

BAŞKAN - Bir saniye?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika? Görüşemeyiz?

BAŞKAN - İlk önce "Bir söz istiyorum." deyin lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Söz istiyorum, peki.

BAŞKAN - Buyurun efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, İç Tüzük'ün 49'uncu maddesine göre der ki: Meclis Başkanı birleşimi kapatırken gelecek birleşimde görüşülecek konuları ifade eder. Birleşimi kapatırken gelecek birleşimde görüşüleceğini ifade etmediği konular görüşülemez. Ancak Danışma Kurulu kararı getirilirse görüşebilir.

Şimdi, grup önerisi, Danışma Kurulu kararı değil. 49'uncu maddeye, bakın, bu duruma göre, biz, bugün bir görüşme yapamayız çünkü Meclis Başkanı?

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Olur, emrin olur (!)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen sus ya, anlamadığın şeyleri ne konuşuyorsun?

Meclis Başkanı?

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Emrin olur efendim, sen öyle emir verirsen yapmayız (!)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, Sayın Başkan?

BAŞKAN - Bir dakika?

Evet, dinliyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Meclisi Başkanı gündemi kapatırken diyor ki?

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Hayret bir şeysin ya, senden başka bilen mi yok?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, birleşimi kapatırken şöyle bir ifade kullanıyor Başkan: "Görüşme imkânı kalmadığı için birleşimi kapatıyorum." Dolayısıyla gelecek birleşimde şu şu konuları görüşmek üzere birleşimi kapatmıyor Sayın Başkan. Dolayısıyla İç Tüzük'ün 49'uncu maddesine göre biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu görüşmeyi yapamayız. İsterseniz bu konuda bir usul tartışması açın.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bu konuda ısrar ediyoruz. Okuyun İç Tüzük 49'un bir ve ikinci fıkralarını.

BAŞKAN - Tamam efendim, teşekkür ederim. Siz yerinize oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki oturayım.

BAŞKAN - Genel Kurul gündeminin düzenlendiği İç Tüzük'ün 49'uncu maddesine göre "Başkan birleşimi kapatırken, gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir." Ayrıca yine son fıkrasında "Danışma Kurulunun görüşü alınıp, Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça, Başkan tarafından görüşüleceği önceden bildirilmeyen hiç bir husus, Genel Kurulda konuşulamaz." Bilindiği üzere dönem başında kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle perşembe günleri kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine ayrılmıştır. Bu manada bugün Genel Kurulda ne görüşüleceği hususunda bir tartışma bulunmamaktadır. Zaten başlangıçtan itibaren de?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim? Sayın Başkan, 63'üncü maddeye göre tavrınız hakkında usul tartışması istiyorum.

BAŞKAN - Efendim bir saniyenizi alayım, bir saniyenizi alayım. Şu ana kadar da görüşmelerimiz devam etmiştir, kanun tasarısını görüşeceğiz.

Teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, usul tartışması istiyorum.

Sayın Başkan, bakın İç Tüzük'ü bu kadar ihmal edemezsiniz.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Sen ne biliyorsun?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya konuşmayın be siz! Ne konuşuyorsun? Konuşma!

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Hadi ordan.

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bilmediğin şeylerde konuşma. Aklınızın ermediği şeylerde konuşmayın. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Buyurun, okuyun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, tavrınız hakkında usul tartışması istiyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Genç, rica edeyim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, İç Tüzük açık. Tavrınızın aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN - Sayın Genç, aşağı yukarı bir buçuk saattir görüşmelere başladık ve devam ediyoruz. Şu anda?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır görüşmeye başlamadık. Efendim sunuşlardan başladık, ben biliyorum. Görüşmeye şimdi başlıyoruz.

BAŞKAN - Hayır.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bakın, o şimdiye kadar yaptıklarımız sunuş, görüşme değil. Gündem dışı konuşmalar ve Meclise sunuşlar görüşme değil. Görüşmeyi şimdi başlatıyoruz.

BAŞKAN - Hayır, hepsi görüşme, hepsi görüşme. Daha evvel kabul edilenler var. Bakınız Sayın?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, çok açık seçik. Siz?

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, bu tanımlamanız doğru değil.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Değil, evet. Onun için yani yanınızdakilerin size verdiği bilgi  yanlış.

Sayın Başkan, 63'üncü maddeye göre ben usul tartışması istiyorum efendim.

BAŞKAN - Sayın Genç, yoklamadan sonra?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, yoklamadan sonra gündem dışı konuşmalar var. Bakın?

BAŞKAN - "Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz." diye başladık ve devam ettik.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın?

BAŞKAN - Müsaade edin?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki, siz söyleyin?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Buyurun, okuyun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına?

OKTAY VURAL (İzmir) - Neyin görüşmelerine başlıyoruz, yoklama mı?

BAŞKAN - Evet, bugün yoklama yapılmıştı.

OKTAY VURAL (İzmir) - Ne zaman yoklama yaptınız?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Görüşmelere başlamıyoruz.

MEHMET ŞANDIR (Mersin) - Ne zaman yoklama yaptınız?

BAŞKAN - Açılışta.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, bakın, görüşmeyi şimdi yapıyoruz.

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Otur artık, yeter be!

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya şimdi burada eşkıyalık mı var yoksa İç Tüzük'ü mü uyguluyoruz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Sayın Başkan, İç Tüzük'ü kendiniz okudunuz, okuma yazmanız da var. Yani 49'uncu madde "Birleşimi kapatan Meclis Başkanı gelecek birleşimde görüşüleceğini ifade etmediği hiçbir şey görüşülemez." diyor mu?

BAŞKAN - Diyor.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Diyor. Peki, nasıl olur?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İlan tahtasında yayınlananlar görüşülür, burada ilan tahtası.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tüzük'te de bu hüküm otomatikman uygulansaydı o zaman hiç demezdi ki, gündem sırayla görüşülür...

BAŞKAN - Sayın Genç, bugünkü program zaten dağıtılmış vaziyette. Saat birde başladık?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, 49'uncu maddeyi nasıl uygulayacaksınız?

OKTAY VURAL (İzmir) - O zaman neden konmuş o hüküm?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani şu arkanızdaki bürokratlara değil de biraz aklınıza, izanınıza göre konuşun ya!

BAŞKAN - Yani daha önce söylensin diye konmuş Sayın Vural, tabii kabul ediyorum ama başlangıçta söylenseydi belki de?

KAMER GENÇ (Tunceli) - "belki de"si yok!

BAŞKAN - ?grup önerisi isterdik konuyla ilgili. Fakat bir buçuk saattir görüşüyoruz, görüşmelere başladık demişiz. Dolayısıyla şu anda?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir buçuk saattir görüşmüyoruz, sunuşlar yapıyoruz, sunuşlar!

BAŞKAN - Sayın Genç, müsaade edin?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Görüşme nedir, sunuş nedir, bilmiyorsun canım!

OKTAY VURAL (İzmir) - Sayın Başkan, eğer görüşmeleri sunuştan başlatırsanız o zaman bakanın olmadığı herhangi bir sunuşu yapamazsınız. O zaman Meclis çalışması daha sıkıntılı olur. Görüşmeler konusu bence biraz?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, biraz önce yapılanlar sunuşlardır.

OKTAY VURAL (İzmir) - Aksi takdirde sunuşlarda da bakan olması?

BAŞKAN - Efendim, bakınız, usul tartışmasını açabiliriz ama bir buçuk saattir görüştük ve görüşmelere başladığımızı söyledik, tashih etmeksizin. Müsaade buyurun? İsterseniz usul tartışmasını açayım.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, görüşme yapamazsınız diyoruz. İç Tüzük'ün?

BAŞKAN - Bir dakika efendim, gruplar istiyorsa?

Sayın Genç, yerinize oturun.

Gruplar istiyorsa bir usul tartışması da açayım efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben usul tartışması açılmasını istiyorum. Efendim, gruba gerek yok. Ben milletvekili olarak usul tartışması istiyorum. Ben milletvekiliyim.

BAŞKAN - Efendim, müsaade edin, oturun yerinize de?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hâlâ kafanız ermiyor ki milletvekilinin bağımsız bir kişi olduğunu?

İç Tüzük'ü uygulamak zorundasınız. Sayın Başkan, o İç Tüzük'ü oraya niye yapmışlar? Ezip de suyunu içmek için değil!

BAŞKAN - Aynı Tüzük bu Meclisi de Başkan Vekilinin yöneteceğini söylüyor. Siz yerinize oturun efendim. Lütfen, yerinize oturun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bakın, tamam, ben söz istiyorum.

BAŞKAN - Gruplara soracağım efendim.