Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:08/02/2012


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR İÇTÜZÜK TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, şimdi, efendim, geçen, İç Tüzük'le ilgili olarak yaptığımız en son oturumda ifade etmiştim, bir kez daha ifade etme zorunluluğunu hissediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkan vekillerinin vermiş olduğu teklif İç Tüzük'ün 181'inci maddesine aykırıdır. Zira, İç Tüzük'ün 181'inci maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'ndeki değişiklik tekliflerinin milletvekilleri tarafından yapılabileceğini düzenlemektedir. Oysa teklife baktığımızda, iktidar partisine mensup 5 grup başkan vekilinin milletvekili sıfatının ötesinde grup başkan vekili kimliğiyle bu teklifi verdikleri görülmüştür yani teklif bu yönüyle İç Tüzük'ün 181'inci maddesine aykırı olduğu için görüşülebilir değildir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İkincisi?

BAŞKAN - Affedersiniz?

Değerli arkadaşlar, sükûneti temin edelim lütfen.

Buyurun efendim.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - ?bundan çok daha önemli olmak üzere, Başkanlık Divanını temsilen burada bulunan Sayın Mehmet Sağlam, Anayasa Komisyonundaki görüşmeler sırasında tarafsızlığını yitiren açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Sağlam'ın Anayasa Komisyonu raporuna geçen açıklamalarından bir cümleyi burada tekrar okumak istiyorum. Sayın Sağlam şöyle söylüyor: "Ayrıca, beş dakikada söylenmek istenen her şeyin söylenebileceğini, demagoji yapılması durumunda sürenin sınırsız olacağını, bu Teklifin sonuçlanması durumunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha verimli çalışacağını" söylemiştir.

Sayın Sağlam, muhalefet temsilcilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde, komisyonlarda ve Genel Kurulda beş dakikayı aşan konuşmalarının demagoji olduğunu ifade etmiştir. Bu cümlesiyle -bırakın Parlamentonun onurunu rencide eden yanını bu cümlenin- iktidarın teklifinin paralelinde bir tavır ortaya koymuştur.

S. NEVZAT KORKMAZ (Isparta) - İhsası rey yapmıştır.

ERTUĞRUL KÜRKCÜ (Mersin) - Çok doğru? Çok doğru?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Anayasa'nın 94'üncü maddesinin son fıkrası son derece açıktır, Meclis başkan vekilleri görevlerinin gerektirdiği hâller dışında yani şu kürsüde oturumu yönetirken ortaya çıkan tartışmalara müdahale etmek veya o tartışmalara ilişkin açıklamalar yapmak dışında tarafsızlığına gölge düşürecek hiçbir açıklamada, beyanda veya davranışta bulunamaz.

Öyle anlaşılıyor ki İç Tüzük değişiklik teklifinin görüşülmesine karar vermiş durumdasınız. Evet, görüşülebilir ama Sayın Sağlam'ın burada oturması hâlinde bu görüşmenin yapılması mümkün değildir. Sayın Sağlam kalkar, bir başka Meclis başkan vekili gelir, bu görüşmeler devam edebilir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen arkadaşlar?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Tarafsızlığını yitirmiş bir Meclis Başkan Vekiliyle görüşmelerin devamı mümkün değildir efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

Hatırlarsanız, benim yönettiğim birleşimde ve oturumlarda bu konuları zatıaliniz, başkaca değerli milletvekillerimiz dile getirmiş idi. Sayın Sağlam da geçen birleşimde ve oturumlarda temas ettiğiniz hususla ilgili açıklama yaptı. Biz, şimdi, sizlerle de vardığımız mutabakat gereği teklifin tümünü görüştük, tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı. Meclis Başkanı olarak ben önümde hangi sıraya göre iş ve işlemler yapılacaksa onu yapmak gibi bir durumla karşı karşıyayım. Bugün İç Tüzük'ün görüşülmesiyle ilgili biraz evvel zaten karar alındı. Yani gündemin 1'inci sırasında İç Tüzük konusu var. Şüphesiz, bu ve başkaca gerekçeleriniz varsa bunları gündeme getireceksiniz, onları burada tartışacağız, konuşacağız ama bahsettiğiniz husus geçtiğimiz oturumlarda gündeme getirildi, karara bağlandı. Şimdi geldiğimiz noktada, Meclisi yöneten kişi olarak ben nereden başlayacağım? Cümlem tamamlanmadan?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Müsaade ederseniz? Şey oldu, görüşmeler tamamlandı teklifin tümü üzerinde, soru-cevap kısmında kalmıştık ve soru-cevap kısmında "salı günü toplanmak üzere" diye birleşimi kapatmıştık.

Dolayısıyla, şimdi, bizim başa dönme imkânımız yok, kaldığımız yerden devam edeceğiz, soru-cevap kısmına geçeceğiz. Nitekim o gün de -isimlerini biraz sonra arz edeceğim- bazı sayın milletvekili arkadaşlarımız soru-cevap kısmıyla ilgili olarak da zaten sisteme girmiş idi. Dolayısıyla, yürüyen bir işlem var, ilk defa başlamıyoruz. Bu taleplerinizi, itirazlarınızı da gündeme getirdiniz. Yine de, bundan sonraki müzakereler sırasında gündeme getireceksiniz.

İZZET ÇETİN (Ankara) - Bugünün soru-cevabı olur mu Sayın Başkan?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bitti mi efendim?

BAŞKAN - Evet. (CHP sıralarından gürültüler) Lütfen? Sayın Hamzaçebi'yi dinleyebilmem için ortamın sakin olması lazım, sessiz olması lazım.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, geçen haftaki son oturumda mutabakata varılan herhangi bir husus yoktu; bunu siz gayet iyi biliyorsunuz. Eğer mutabakata varılmış bir konu olsaydı, o günden bugüne sizin başkanlığınızda, siz olmadan o kadar toplantı yapılmazdı. En son bugün makamınızda bir toplantı yaptık, bir uzlaşma sağlanamadı. Yani ortada bir ihtilaf vardır. Ayrıca, geçen cuma günü yapılan görüşmede Sayın Sağlam'ın oturmasına biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak rıza göstermedik. Bunun İç Tüzük'e aykırı olduğunu o gün de ben ifade ettim ama siz özellikle şunu rica ettiniz: Şu tümünü bir görüşelim ama tümünü de bitirmeyelim, soruları sormayalım; dolayısıyla, yani sorunu erteleyelim, donduralım, salı gününe kadar bir çözüm üretelim. Salı gününe kadar, çarşamba gününe kadar dondurulmuş bir sorunu buzdolabından çıkardık, şimdi o sorun üzerinde konuşuyoruz. Dolayısıyla, Sayın Sağlam'ın tarafsızlığını yitirdiği konusundaki görüşümüzü bu oturumda ifade etmemiz kadar doğal bir şey yoktur. Geçen oturumda oturmuş olması bu oturumda ve bundan sonra oturacağı anlamına gelmez. İç Tüzük görüşmeleri devam edebilir ama tarafsızlığını yitirmiş Sayın Sağlam'ın komisyon sıralarında Meclis Başkanlık Divanını temsilen oturması mümkün değildir; aksi takdirde Anayasa'nın 94'üncü maddesine aykırı bir durum söz konusudur. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Meclise bir müdahale, bir emrivaki olarak alıyoruz efendim.

Ara verin, bir başka Meclis başkan vekilini sizler tayin edin, görevlendirin, görüşmeler devam etsin. Biz yine karşı görüşlerimizi ifade etmeye devam ederiz, iktidar partisi kendi teklifini savunur, görüşürüz. Genel Kurul neye karar verirse ona göre hareket ederiz efendim.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.