Konu:BDP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:63
Tarih:08/02/2012


BDP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; faili meçhul cinayetler konusunda bir Meclis araştırması açılması yolunda Barış ve Demokrasi Partisi tarafından verilen önergenin lehinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum.

Faili meçhul cinayetler demokratik ülkeler için bir utanç vesilesidir. Faili meçhul cinayetler yıllar yılı devam ediyorsa bunun üzerine muhakkak eğilmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu baştan itibaren büyük bir ciddiyetle ele almış ve seçim bildirgesinde de bu konuya yer vermiştir. Biz millî birlik ve bütünlüğümüzün sağlanması için birçok yöntem öneriyorduk, bu yöntemler içerisinde faili meçhul cinayetler konusunda da bir Meclis komisyonu kurup bu konuda araştırma yapmak vardı.

Bizim gördüğümüz kadarıyla, Hükûmet maalesef, bu konularda, millî birlik ve bütünlüğü sağlayacak konularda politikalar üretmek yerine ağırlığını yurt dışındaki konulara, yurt dışında başka ülkelerin birlik ve beraberliğini korumaya, yurt dışındaki ülkelere yardımcı olmaya vermiş görünüyor. Ta Lübnan'daki hükûmet krizi sırasında Sayın Dışişleri Bakanının gidip Nasrallah'ın karargâhında Said Hariri ile Nasrallah arasında hükûmet kurulması çalışmalarına katılmasından başlayarak bugün Suriye'ye bilfiil müdahale etmeye kadar her yönde dış politikaya göstermiş olduğu enerjiyi iç politikaya vermiyor. Hâlbuki burada, bütçe konuşmaları sırasında Dışişleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken ben, Atatürk'ün bir tespitine işaret etmiştim. Atatürk orada diyordu ki: "Bir ülkenin dış politikası iç bünyesiyle yakından alakalıdır." Arkadaşlar, iç politikası değil "?iç bünyesiyle yakından alakalıdır." diyordu. "İç bünyeniz ne kadar güçlü, ne kadar kavi olursa dış politikanız da o kadar sağlam, o kadar güvenilir olur." diyordu. Bizim iç bünyemiz bugün maalesef sağlam değil. İç bünyemizde birlik ve beraberliği, kardeşliği sağlayabilmek için Hükûmetin mutlaka politikalar üretmesi lazım. Biz seçim bildirgemizde, bütün Türkiye için demokratikleşme istiyorduk ama bütün Türkiye için demokratikleşmenin içerisinde faili meçhul cinayetleri de içerecek şekilde Doğu ve Güneydoğu Bölgesi için de özel bazı tespitlerimiz ve özel bazı önerilerimiz vardı, onları kısaca seçim bildirgemizden okuyacağım. Biz diyorduk ki: "Doğu ve güneydoğuda baskılara son verecek toplumsal barışı sağlayacağız. Kürt yurttaşlarımızın kimliklerini yaşamalarının önündeki engelleri çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi kurarak aşacağız.

Yasa ile kuracağımız, uluslararası standartlara uygun komisyonlar yoluyla faili meçhulleri aydınlatacak, kayıpları bulacağız. Sorumluları cezalandırarak halkımızın acılarını dindirecek ve adaleti sağlayacağız."

Bütün bunların içerisinde, bu faili meçhul cinayetler konusunda maalesef, Büyük Millet Meclisi yeterli faaliyeti, yeterli enerjiyi göstermiyor. Biz, seçimlerden hemen önce bir komisyon kurulması yolunda önerge vermiştik, bu da reddedildi. Muhtemelen, bugün de Barış ve Demokrasi Partisinin verdiği bu önerge reddedilecek fakat reddedildikten sonra, arkadaşlar, bunlar unutulmasın. Bunları reddedebilirsiniz, muhalefetten gelen zaten her şeyi reddediyorsunuz. Muhalefetin öncülük ettiği herhangi bir kanunun, herhangi bir önergenin buradan çıktığını gören insan sayısı zannediyorum çok az. Bunları reddedebilirsiniz ama lütfen, bunların üzerinde düşünün, bunların üzerinde hiç olmazsa siz birtakım politikalar üretin. Siz bazı politikalar üretin ki memlekette birliği, beraberliği, bütünlüğü sağlayalım ve memleketimizde hiç değilse sağlam bir bütün olarak dış politikaya ancak o zaman eğilelim. Yoksa, Suriye'deki çatışmaların içerisinde taraf tutacak şekilde onlara yön vermeye çalışmak, Irak Başbakanı tarafından "savaş kışkırtıcısı" ve "mezhep çatışması kışkırtıcısı" olarak nitelendirilmek Türkiye'nin şimdiye kadar gördüğü ciddi şeyler değildi bunlar. Türkiye kendi bölgesinde istikrar yapan, istikrar üreten, istikrara dayalı olarak çalışan bir ülkeydi ve bu bakımdan güçlüydü, bunun için dengeliydi, bunun için Türkiye'de ağırlığı vardı. Biz bu istikrarı önce kendi içimizde sağlamamız lazım ve bu istikrarı kendi içimizde sağlayabilmek için de birçok unsur içerisinde mutlaka bu "faili meçhul cinayetler" denen ayıbı artık ortadan kaldırmamız lazım.

Bu konuda çok uzun konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki tutumu çok açıktır. Biz Barış ve Demokrasi Partisinin bu önerisini destekliyoruz. Keza, bu yolda gelebilecek diğer bütün önerileri desteklemeye hazırız.

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Korutürk.