Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:26
Tarih:30/11/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 83 sıra sayılı Kanun Teklifi hakkında, tümü üzerinde şahsım adına konuşma yapmak üzere söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

İlk önce şunu belirtmek istiyorum: Değerli bir konuşmacımız dedi ki: "Bu teşkilat yasası sürgün yasası." Kesinlikle, bu ne bir sürgün yasası ne de hakların geri alınması yasası. Bu, 1920'li yıllarda çıkan bir teşkilatın rehabilite edilme yasası. Bu vesileyle bunu da belirtmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren idari teşkilata sahip olmuştur. Bu teşkilat, kurulduğu ilk günden bu yana zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli gelişerek ve değişerek varlığını devam ettirmiş ve yasama meclisinin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi amacına hizmet etmeye çalışmıştır.

Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin kuruluşunu, görevlerini ve yönetim esaslarını düzenleyen 2919 sayılı Kanun 13/10/1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2919 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden bu yana gerek dünyada gerekse Türkiye'de önemli değişiklikler yaşanmıştır.

Bu değişmeler çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin yeniden yapılandırılması amacıyla, Bilkent Üniversitesi ve TODAİ gibi bazı kurumlara yaptırılan çalışmalar başta olmak üzere, kurum içinde de çalışmalar yapılmış, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi adına oldukça önemli tespitlerde bulunulmuştur.

Söz konusu çalışmalar ve dünyada yaşanan değişimin yakından izlenmesi sonucunda edinilen bilgiler ışığında, yasama meclislerinin rutin olmayan ve kendilerine has çalışma yöntemlerinden dolayı çok daha etkin, hızlı, esnek ve bilgi odaklı bir teşkilatlanmaya sahip olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Özellikle, hiyerarşik kademelerin azaltılarak, yatay bir örgütlenme modelinin tercih edilmesiyle, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sürecinde hız ve etkinliğin sağlanması oldukça önem arz etmektedir. Böylelikle, yalın ve yatay bir örgütsel yapı oluşturularak hizmet zenginliğine, çeşitliliğine gidilmesi sağlanabilecektir.

Diğer yandan, iş süreçlerinin tanımlandığı ve tanımlanan bu iş süreçlerine göre nitelikli personel alımının yapıldığı, atama ve yükselmede ehliyet ve liyakat, iş yükü dağılımında adalet, isteklendirme ve verimlilik ilkelerinin esas alındığı personel istihdam politikaları ön plana çıkmaktadır.

Bu şekildeki bir personel politikasıyla bilgi odaklı bir yapılanmaya geçilebileceği, statü, görev ve ücret dengesinin adil ve eşit bir şekilde dağılabileceği aşikârdır.

Yasama meclislerinin asli görevleri arasında yer alan yasama ve denetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde ve bu iki faaliyete yönelik hizmetlerin tam anlamıyla uzmanlaşmaya dayalı olarak yerine getirilmesi, değişen ve gelişen zaman içerisinde bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Benzer gereklilik parlamenter diplomasi alanında da görülmektedir.

Yukarıdaki ifadelerimle kısaca resmini çizmeye çalıştığım yeni teşkilatlanma anlayışının bir gereği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterlik idari teşkilatlanmasında değişikliğe gidilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu ihtiyacın bir gereği olarak hazırlanan (2/92) esas numaralı kanun teklifimiz de bu yeni anlayışın bir ürünü olarak huzurlarınıza getirilmiş söz konusu teklif ile hiyerarşik kademelerin azaltılması amacıyla, 6 adet daire başkanlığı ve 5 adet daire başkan yardımcılığı kaldırılmıştır. Görev çakışmalarının önlenmesi ve işlevselliği kalmayan birimlerin kapatılması amacıyla müdürlükler yeniden örgütlendirilmiştir. Bu kapsamda, 20 müdür, 10 şube müdürü, 6 idari şube müdürü, 2 saray müdürü, 1'er tane de işletme, fabrika ve saray müdür kadroları şahsa bağlanmak suretiyle kaldırılmış, buna mukabil, sadece 17 tane başkanlık kadroları ihdas edilmiştir. Ayrıca, 7 olan Başkan başmüşaviri sayısının 5'e düşürülmesi, 39 olan Başkan müşavir sayısının 15'e düşürülmesi, 41 olan Genel Sekreter müşavir sayısının 15 ile sınırlandırılması ve müşavir kadrolarına açıktan ya da naklen atama imkânının toplam müşavir kadrosunun yüzde 40'ıyla sınırlandırılması? Daha önce böyle bir şey yoktu.

İstisnai memuriyet uygulamasının önemli ölçüde sınırlandırılması. Sınırlı sayıda personel ve yöneticiler dışında kalan personele sınavla atanma şartı getirilmesi ve istisnai memuriyet kapsamında açıktan atamalarda eğitim şartı getirilmesi. İstisnai memuriyetin kaldırılmasına paralel olarak idari yönetim görevlerine atanma şartlarının "En az dört yıllık lisans mezunu olma." şeklinde yeniden belirlenmesi.

4/B ve 4/C kapsamında istihdam edilen personel sayısının toplam kadro sayısının yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde sınırlandırılması.

Öte yandan, mevcut uygulamaya göre Başkanlık Divanı Kararıyla düzenlenen milletvekili danışmanı, yardımcı personeli ve siyasi parti grup danışmanları ve büro görevlilerinin sayısı ve özlük haklarının yasayla düzenlenmesi öngörülmüştür. Nitekim kanun teklifinin 30'uncu maddesi bu hususu düzenlemekte. Söz konusu hükme göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışmanlık yapmak üzere

1) 5 başkan danışmanı, açıktan sözleşmeli, 60.000'le 100.000 gösterge arası sözleşmeli olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar açısından talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyini de yine bu aynı kıstası, 60.000'le 100.000 gösterge arası sözleşme ücreti,

2) Siyasi parti gruplarında her grup için 10 grup danışmanı, açıktan sözleşmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar arasında talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyinin 85.000 gösterge sözleşme ile kurumlarında almakta oldukları ücret düzeyiyle,

3) Siyasi parti gruplarında her grup için büro görevlisi, milletvekili sayısının yüzde 10, artı 25, toplam 55 büro görevlisi, açıktan sözleşmeli, 73.000 göstergeli sözleşme ücreti, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar açısından talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyinin 73.000 gösterge sözleşme ücretiyle,

4) İhtisas komisyonu ve uluslararası komisyon başkanı ile milletvekili için danışman, açıktan sözleşmeli, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar açısından talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyinde 83.500 gösterge sözleşmesiyle kurumlarında almakta oldukları ücret düzeyini gösterir şekilde,

5) İhtisas komisyonu ve uluslararası komisyon başkanları ile milletvekilleri için danışman yardımcısı, açıktan sözleşmeli yine bunlar da, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar açısından talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyinde 73.000 gösterge sözleşmesiyle,

6) İhtisas komisyonu ve uluslararası komisyon ile milletvekili için ilave personel, açıktan sözleşmeli, 63.000, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilmek suretiyle çalışanlar açısından talep etmeleri hâlinde açıktan sözleşmelinin alacağı ücret düzeyini 63.000 gösterge sözleşmesiyle kurumlarında almakta oldukları ücret düzeyini alacaklardır.

Bu şekildeki bir düzenleme ile ülkemizin en güzide kurumlarından olan Parlamentomuzda vatandaşlarımızın temsil vazifesini layıkıyla yerine getirmeye çalışan milletvekillerimizin nitelikli ve alanında uzmanlaşmış kişilerce desteklenmesi sağlanabilecektir.

Diğer yandan, teklifle, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında norm kadro uygulaması getirilmektedir. Söz konusu uygulamanın ilke ve standartları, hizmet birimlerinin görev ve sorumluluk tanımları çerçevesinde Başkanlık Divanınca belirlenecek norm kadro ile istisnai memuriyet uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte düşünüldüğünde, ileriki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde daha etkin bir personel politikasıyla hak edilen hizmet fazlasıyla verilecektir.

Özellikle millî mirasımız olarak değerlendirdiğimiz ve bu çerçevede ayrı bir itina gösterdiğimiz Millî Sarayların Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlandığı günden bugüne bakımı, onarımı ve restorasyonu sürekli bir şekilde yapılmış ve ilk günkü kadar dinamik bir şekilde muhafaza edilmesi hususunda özel bir çaba sarf edilmiştir. Nitekim, başta yurt dışı ziyaretçiler olmak üzere tüm ziyaretçiler söz konusu çalışmalardan ve tanıtım faaliyetlerinden memnun olduklarını her suret ve şartta dile getirmişlerdir. Bu anlamda, Millî Saraylarımız İdari Teşkilata Genel Sekreter Yardımcılığı düzeyinde bağlanmıştır.

Bu anlamda, tüm bu anlattıklarım açık bir şekilde göstermektedir ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatının zamanın gerekliliklerine göre bilgi odaklı, zamanında, yerinde, etkin ve yetkin bir şekilde cevap verebilecek bir nitelik kazandırılması ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde yeniden yapılandırılması, personel profilinin daha nitelikli hâle getirilmesi ve bu kapsamda, personel istihdam biçiminin daha adil, eşitlikçi ve yarışmaya dayalı bir yapıya kavuşturulması?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Bu vesileyle, ben hepinize saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar )

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi.