Konu:Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün; Avukatlık Kanunu İle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin Ve Çankırı Milletvekili İdris Şahin İle 8 Milletvekilinin; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu İle Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ss444
Yasama Yılı:3
Birleşim:93
Tarih:17/04/2013


HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA ÖZTÜRK'ÜN; AVUKATLIK KANUNU İLE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, SİVAS MİLLETVEKİLİ HİLMİ BİLGİN VE ÇANKIRI MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN İLE 8 MİLLETVEKİLİNİN; 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU, HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU VE 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ, ERZURUM MİLLETVEKİLİ OKTAY ÖZTÜRK'ÜN; HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU İLE AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ SS444
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 444 sıra sayılıTasarı'nın 8'inci maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almışbulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken 8'inciCumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı 20'nci ölüm yıl dönümünde ve Doktor ErsinArslan'ı 1'inci ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ayrıca, köyenstitülerinin 73'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, birçok ülkeye örnek olan,üretirken öğreten, öğretirken üreten Anadolu'ya özgü modelin kaos ortamındakieğitim sistemine ışık tutmasını diliyorum.

Değerli milletvekilleri,etik değerlerden, hukuktan, adaletten söz etmek kolay ama uygulamak zordur.Tasarının 8'inci maddesiyle Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda mali haklarıdüzenleyen 50'nci maddeye bir paragraf eklenmekte ve yurt dışındagörevlendirmelerle ilgili kira yardımı konusu düzenlenmektedir. Ancak, sözkonusu adalet olunca yalnızca yurt dışındakilerin değil ülke içinde görevyapanların da mali haklar, güvenlik ve çalışma koşullarının terazinin dengesinibozmayacak şekilde hakkaniyetle gözetilmesi gerekir. Çünkü, Voltaire'in dedediği gibi "İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır." Ancak,yaşadıklarımız da göstermiştir ki ne çıkartılan yasalar ne ismi saray olanadliyeler ne de mali ve sosyal haklar adaleti ve yargı bağımsızlığını sağlamayayetmiyor. Adaletin sağlanması için bunların yanında yargı bağımsızlığına, temelhak ve özgürlüklere, eşitliğe, hoşgörüye, vicdana ve ahlaka da ihtiyaç vardır.Adaletin olmadığı yerde en ağır cezalar da uygulansa, toplum bilinçli de olsainsanların yanlış yapmaktan caydırılması çok zordur. İnsanoğlu güce, gösterişetaptıkça adaleti kendisi ortadan kaldırmış oluyor. Asıl niyetini kendinden veötekilerden saklayanlar, kendine itiraf etmekten utanacak düşünce ve hedefleriolanlar çıkar peşinde olanlarla ittifak kurar, çoğunluk elde ederler. Ne kadarçıkarcı bir o kadar da bir şeylerin gereksinimi içinde iseniz aklınız size birçokgerekçe hazırlar. Böylece, çoğunlukdesteği herkesin yeteneğini, yapacağını, ihtiyacını saptayacak yetkiyidevralır. Kolay olan, sisteme dâhil olmaktır. En ilkel din ve inanışlardaevrensel aklın arınmışlığı vardır. Aklı bilmeyenin vicdanı da, ahlakı da,adaleti de olamaz. Bu tür insanlar plansız, danışma gereği görmeyen, çokbildiklerine inanan hâlleriyle pratik çözümleri olduğuna ve çağıyakaladıklarına kendilerini de, çevrelerini de kolayca inandırır; doğayı,sistemi, adaleti dönüşü olmayan yola sokarlar.

Objektivistdüşünür Ayn Rand bu durumu şöyle özetlemektedir: Herhangi bir hükûmetin tekkozu suçluların tepesine binmektir. Bunun için de uygulanamayan yasalar veyönetmelikler çıkarılır. Ortada yeterli sayıda suçlu ve suç yoksa o zamanonları yaratmak gerekir. O kadar çok şeyi suç olarak ilan edersiniz kiinsanların yasaları ihlal etmeden yaşaması mümkün olamaz. Ama, çıkarılanyasalar uyulamaz, uygulanamaz, nesnel olarak yorumlanamaz şeyler ise o zamanbir ülke dolusu yasa ihlalcisi yaratırsınız. Ondan sonra da yasayı istediğinizeuygular, suçluluktan para ve güç kazanmaya başlarsınız.

Ülkeyi kendine oyverenden ibaret sayan anlayış bir tarafı cezalandırırken diğer tarafıödüllendirerek adaleti sağlayamaz, iktidarınızı ve hükümranlığınızıadaletsizliğinizle beslersiniz. Sistem ve oyun budur. Ne yazık ki bu oyunuoynayamıyorsanız çağın gerisinde kalmakla ve marjinallikle suçlanırsınız. Yinede en doğru yol, bildiğiniz en kısa yoldur. Adalet geç de olsa vardır, ilahiadalet de gününü bekler.

Bu düşüncelerlesaygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)