Konu:İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:91
Tarih:11/04/2013


İNSAN HAKLARI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'yla alakalı ikinci bölüm hakkında şahsım adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, devletimizin özgürlükçü ve demokratik karakterini güçlendirmeye kararlı olan Hükûmetimiz, temel hak ve özgürlüklerin en geniş anlamda hukuki korumaya kavuşması için güçlü bir siyasi irade ortaya koyma gerekliliğini görmüş ve bu hususta gerekli kararı ve gerekli adımı atmaya başlamıştır, on yıldır da bu kararlılık devam etmektedir. Yasal ve yapısal sorunların çözümüyle kurumsal önlemlerin geliştirilmesi noktasında önemli mesafeler alınmıştır. Mevzuatımız, demokratikleşme ve insan hakları odaklı bir yaklaşımla gözden geçirilmiş olup anayasal ve yasal düzeyde gerçekleştirilen değişiklikler, bir taraftan temel hak ve özgürlükleri daha güçlü teminatlara bağlayacak düzenlemeler içerirken, diğer taraftan yargının etkinliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirecek önlemleri içermektedir. Zamanın gerisinde kalan ve güncel ihtiyaçları karşılayamayan temel kanunlar yenilenmiş, yargısal işleyişin etkinliğini artıran üç ayrı reform paketi de son iki yıl içinde yüce Meclisimizde kanunlaşmıştır, kabul edilmiştir.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ülkemizin yaşadığı problemler var, sorunlar var. Türk yargısının içinde olduğu sorunlar da elbette vardır. Bütün bu sorunların aşılması, demokrasimizin güçlendirilmesi için AK PARTİ olarak sistematik bir çalışma yapılmakta, bu tasarı da bu çalışmanın içerisinde somut bir çalışma olarak kendini göstermektedir. Eksikliklerimizle yüzleşme konusunda cesaretimiz kadar, eksikliklerimizi tamamlama, ülkemizi daha müreffeh bir yere götürme konusunda gayretimiz, inancımız, çabamız vardır değerli arkadaşlar.

Görüşmekte olduğumuz bu tasarıyla insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukta çözüme bağlamanın gereğini yerine getirebilme amaçlanmaktadır. Bu tasarıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılmakta ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Böylece, insan haklarına saygılı her medeni devletin yapması gerektiği şekilde bu alanda ortaya çıkan aksaklıklar iç hukukta çözüme bağlanmakta, diğer yandan da Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi temel amacımız olmaktadır.

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; demokrasi, korkuların değil, hürriyet şarkısının rejimidir. Üretilmiş türlü vehim ve korkularla toplumun esir alınmaya çalışıldığı çok uzak olmayan bir geçmişte güçlü bir siyasal irade ortaya çıkmış ve "Bu şarkı burada bitmez." demiştir. Evet, arkadaşlar, bu şarkı ebediyete kadar devam edecek ve ülkemizin ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, ulaşım, savunma sanayisi gibi alanlarda olduğu gibi hak ve özgürlükler yolunda da daha müreffeh, daha gelişmiş bir gelecek için adımlarını daha hızlı atmaya devam edecektir.

Dördüncü yargı paketiyle yapılacak düzenlemelerin demokrasimize ve insan haklarının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını ümit ediyor, siz değerli heyeti saygı ve hürmetle selamlıyorum. İyi günler diliyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.