Konu:Ankara'nın İşsizlik Sorunu Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:84
Tarih:28/03/2013


ANKARA'NIN İŞSİZLİK SORUNU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik sorununun Ankara üzerindeki etkilerini konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, bakın, işsizlik sorunu sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır ve ortaya çıktığı yıllarda bunun, çalışanların performans düşüklüğünden kaynaklandığı sanılmıştır. Ancak, ilerleyen süreç içerisinde, özellikle 20'nci yüzyılın başlarından itibaren işsizliğin çalışanların performansıyla ilintili olmadığı, bunun bir sosyal sorun olduğu tespit edilmiştir ve daha sonrasında bu sosyal sorunu çözmekle sorumlu olan merci olarak hükûmetler tanımlanmıştır.

Şu anda, Türkiye'de de bu sorunu çözmekle yükümlü olan merci hiç şüphesiz AKP iktidarıdır. Ancak üç "Y" ile baş edeceğiz diyerek iktidara gelen AKP'nin, maalesef, işsizlikle baş etmede ne kadar başarısız olduğunu hep birlikte görüyoruz. Şimdi, sizlere bunların Ankara üzerindeki iz düşümlerini aktaracağım.

Değerli milletvekilleri, sayın bakana Ankara'daki işsizlikle ilgili olarak bazı sorular sordum ve ondan aldığım yanıtlar gerçekten de çok şaşırtıcı. 2007 yılından bu yana Ankara'daki işsizlik oranı yüzde kaç artmış, biliyor musunuz? Yüzde 237. Duymayanlar için tekrarlıyorum, yüzde 237 oranında artmış Ankara'da işsizlik. Gene, Ankara'da genç işsizliğinin çok dikkat çektiğini görüyoruz ve her 3 gencimizden 1'inin işsiz olduğu gerçekliğiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

Ankara'da bir başka sorun da mesleksizlik ve eğitimsizlik. İş arayanlara baktığımızda, İŞKUR'a kayıtlı olan iş arayanların yüzde 74'ünün ilk ve ortaöğretim mezunu olduğunu görüyoruz.

Ve Ankara'daki iş sahalarına baktığımızda da giderek Ankara'daki çeşitli kurumların İstanbul'a taşınmakta olduğunu, şimdi sırada Merkez Bankasının olduğunu, Ankara'nın âdeta başkent olmaktan çıkarılıp bir boş kente dönüştürülmeye çalışıldığını gözlemliyoruz maalesef. (CHP sıralarından alkışlar)

İşte bu noktada, tarım ve hayvancılık konusunda can çekişen Ankaralılar için bu yönde herhangi bir tedbir alınmadığını görüyoruz. Az önceki sayın konuşmacının bahsettiği gibi tarım ve hayvancılıkta güzellik yarışmaları maalesef yapılmamaktadır Ankara'da.

Gene, Ankara'da sanayinin kalbi olan organize sanayi bölgelerine baktığımızda, 10 tane organize sanayi bölgesi olduğunu ancak bunlardan sadece 5'inin faal olduğunu ve OSTİM ve İvedik dışında sanayi bölgelerinde doluluk oranının son derece düşük olduğunu gözlemliyoruz değerli milletvekilleri.

Bakın, işsizlik sorunu diğer iktisadi sorunlardan daha farklı bir sorundur. Evet, işsizlik sorunu ekonomik boyutuyla baktığınızda üretememek demektir, işsizlik tüketememek demektir, işsizlik katma değer yaratamamak demektir ama işsizlik aynı zamanda sosyal boyutları olan da bir sorundur. İşsizlik demek bir ailede mutsuz bir bireyin olması hâlinde o ailenin mutsuz olması demektir. Mutsuz aileler ise mutsuz toplumlar, mutsuz topluluklardan oluşan bir ülke ise mutsuz bir gelecek, yoksulluk ve yoksunlukla baş etmek zorunda kalan bir gelecek demektir değerli milletvekilleri. İşte bu nedenle, işsizlikle mücadelede AKP iktidarının ne kadar başarısız olduğunu bir kez daha yüzünüze vurmak istiyorum.

Ha, diyelim ki siz bu işsizlik sorununun ekonomik boyutunu bir şekilde, aile içi yardımlaşmayla ya da işsizlik sigortasıyla çözdünüz. Peki, bu sorunun bireyler üzerindeki psikolojik etkisini nasıl çözeceksiniz? O, birey üzerinde yarattığı korkuyu, güvensizliği, o depresif yapıyı nasıl çözeceksiniz? İşte bunlara kafa yormak gerekmektedir.

Bakın değerli milletvekilleri, bir ülkenin başkenti o ülkenin aynasıdır. Bir ülkenin başkenti o ülkenin gururudur. Bir ülkenin başkenti o ülkenin markasıdır, itibarıdır ama içinde bulunduğumuz dönemde, geçen yıl nisan ayında bir aile kömür zehirlenmesi nedeniyle tamamen yok oldu. Gene, geçtiğimiz günlerde doğal gaz alamadıkları için katalitik soba kullanan bir ailenin sekiz aylık bebeği, Melisa bebek yanarak canını kaybetti maalesef.

İşte, içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye'deki durum budur. Melih Gökçek'in bu, ödüle doymayan Ankara'sındaki durum budur değerli milletvekilleri.

Bunu sizlere bir kez daha sunar, saygılar sunarım.

Teşekkür ediyorum, sağ olun. (CHP sıralarından alkışlar)