Konu:Ak Parti Grup Önerisinin İşleme Alınamayacağına İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:83
Tarih:27/03/2012


AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN İŞLEME ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; AKP Grubunun verdiği öneri içinde 199 sıra sayılı Yasa Teklifi'nin bugün görüşülmesi var.

Arkadaşlar, bu yasa teklifi görüşülemez. Neden görüşülemez? Komisyona gelmiş bu, 6'ncı maddeye kadar? KİT Komisyonunda toplandı, 6'ncı maddeden sonra Millî Eğitim Komisyonunda toplandı, ertesi gün bir baktık, KİT Komisyonuna gitmiş. İç Tüzük'ün 35'inci maddesi der ki: Komisyonlar önceden Meclis Başkanlığı tarafından tahsis edilen yerde toplanırlar; bir.

İkincisi: Hepimiz, bütün Türkiye seyrediyor her gün, Komisyonda müthiş bir kavga var. Nasıl bir kavga? O gün AKP 150 milletvekili getirmiş Tayyip Bey'in talimatıyla, ondan sonra, Başkan kimseyi görmesin diye 100 tanesini Başkanın önüne dizmiş, 50 tane iri yarı AKP'li milletvekilini de kapıya dizmiş, ondan sonra, bizi kapıdan içeri sokmadılar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ya, gördük arkadaşlar, siz hiç mi televizyonları seyretmiyorsunuz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra, 6'ncı maddeden sonra hiçbir görüşme olmadı.

AHMET YENİ (Samsun) - Oldu, oldu!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu ne demektir? Yani bunun anlamı şudur: Eğer siz bunu kabul ederseniz o zaman ne olacak? Bundan sonra herhangi bir komisyon başkanı çıkacak, hiç komisyon raporu düzenlemeden raporunu Genel Kurula gönderecek ve ondan sonra Genel Kurul da müzakere etmek durumunda kalacak.

Arkadaşlar, bakın, çoğunluğunuz var? Komisyonda 6'ncı maddeden sonra muhalefet konuşmamış, burada haksızsınız. Biz size demiyoruz ki: "Çıkarmıyorsunuz." Tamam, Komisyon alsın bunu? Çoğunluk sizde, belli bir sayıya kadar konuşmalar da olduktan sonra ne olur? Yeterlik önergesini verirsiniz, yeterlik önergesi oylanır ve maddeler geçer ama sizin burada haksızlığınız, diyorsunuz ki: "Biz muhalefet partilerini konuşturmayacağız, Komisyonda müzakereyi yaptırmayacağız, getireceğiz, Genel Kurulda da müzakere edeceğiz." Arkadaşlar, ne bu hukuka sığar ne bu mantığa sığar ne bu hakka sığar.

Şimdi, Tayyip Bey'in Obama sırtını ovalıyor. Bakın, Amerika bir zamanlar Pinochet'nin de sırtını ovalıyordu. Onun için, bu, size bir cesaret vermesin. Siz burada kanundan yanaysanız, hukuktan yanaysanız, adaletten yanaysanız Komisyonda müzakere edilsin, ondan sonra gelsin. Biz size demiyoruz ki: "Kardeşim, çıkaramazsınız." Ama siz konuşma hakkımızı gasbediyorsunuz. Dolayısıyla, yaptığınız hukuksuzluktur. Bunun bedelini pahalı ödersiniz çünkü biz haklıyız, bizi konuşturmadınız. Komisyonda konuşturmama hakkınız yok. Komisyonda müzakere edilsin, gelsin.

Meclis Başkanı? Biraz önce söylendi, 46'ncı maddeye göre de açık, kavgalı Komisyon oturumu olmuş, dolayısıyla?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?Komisyonda yeniden müzakere edilmesi lazım. Bakın, aklıselim herkesin bunu kabul etmesi lazım.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.