Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TURGAY DEVELİ (Adana) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada görüştüğümüz 426 sıra sayılı Kanun Tasarısı, aslında küresel finansın tüm dünyada enerji pazarlarını ve üretimini yeniden gözden geçirmesine tekabül eden bir kanuna tekabül ediyor. Türkiye'de de bu konuda küresel finansın taleplerine uygun olarak iç piyasa düzenlemesini sağlayan bir yasal düzenleme yapılıyor. Tabii, bunu yaparken içerideki bu işin taşeronluğunu alan Hükûmet, kendi payına düşeni de enerji özelleştirmeleri sırasında yandaşlarına dağıtıyor. Bu bölümü Adalet ve Kalkınma Partili sayın milletvekillerinin çok iyi dinlemelerini istirham ediyorum çünkü birçoğunun bu yaşanan yolsuzluklardan, suistimallerden, görevi kötüye kullanmalardan haberi olduğunu zannetmiyorum.

Arkadaşlar, elektrik dağıtım şirketlerinden Meram Elektrik'in özelleştirilmesi sırasında, TEDAŞ'ın Genel Müdürlüğünün, Sayıştay bürokratlarının, TEDAŞ Teftiş Kurulu müfettişlerinin tespitlerine ve bütün uyarılarına rağmen, kasada 30 milyon lira para bırakılarak dağıtımı özelleştirilen şirkete sermaye aktarılmıştır. Bu, teftiş kurulu raporlarıyla Sayıştay denetçilerinin raporlarına girmiştir. Ayrıca, özelleştirme işlemi yapılmadan önce, devir işleminden beş ay önceye tekabül eden bir sürede, elektrik sayaçları okunmayarak, okunanlar tahsil edilmeyerek yaklaşık 50 milyon lira para Meram'ı alan şirketin tahsilatına bırakılmıştır. Toplam 80 milyon lira para? Ayrıca, bu şirketlerde özelleştirmeden önce yöneticilik yapan, bu işlemlere kaynaklık eden yöneticiler de devredilen şirkette yönetici olmaya devam etmişlerdir.

Şimdi, kes-kopyala-yapıştır usulsüzlükleri, suistimalleri gibi aynı yöntem Fırat Elektrik'in özelleştirilmesi sırasında da yaşanmıştır. Fırat Elektrik özelleştirilmeden önce, TEDAŞ Genel Müdürlüğünün "Kasanızdaki paraları borçlarınıza yatırın ve kasa hesabını bize gönderin." talimatına rağmen, kasadaki para eksik bildirilmiş ve 15 milyon lira para özelleştirilen şirketin kasasında bırakılmıştır. Bununla beraber, KİT Komisyonunda yaptığımız araştırmalarda, özelleştirmesi yapılan 11 şirketin tamamında aynı tür "kes-kopyala-yapıştır" usulsüzlükler tespit edilmiştir. Bunlar, teftiş kurulu raporlarıyla sabittir, Sayıştayın raporlarına girmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, bu yıl görüşmemiz gereken bu raporları bir üst yazıyla teftiş kurulundan almış, Sayıştaydan almış ve Enerji Bakanlığının denetim kuruluna göndertmiştir yani ortaya çıkan usulsüzlükleri, yolsuzlukları zamana yayarak, başka formüller bularak kapatmaya çalışacaklar.

Bu konuyla ilgili Özelleştirme İdaresinin ve Enerji Bakanlığının hangi yöntemleri kullandığını da bir sonraki gündemde söz aldığımız zaman anlatacağım.

Saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)