Konu:KANUN TASARISININ GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA GENEL KURULDA KARAR YETER SAYISININ BULUNUP BULUNMADIĞI VE BAŞKANLIK DİVANINDA MUHALEFETTEN BİR KÂTİP ÜYE BULUNMAMASI NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:75
Tarih:07/03/2013


KANUN TASARISININ GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA GENEL KURULDA KARAR YETER SAYISININ BULUNUP BULUNMADIĞI VE BAŞKANLIK DİVANINDA MUHALEFETTEN BİR KÂTİP ÜYE BULUNMAMASI NEDENİYLE GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Terbiyesizlik etme de dinle! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen, lütfen?

Lütfen, sayın milletvekilleri?

AHMET YENİ (Samsun) - Terbiyesiz sensin, ahlaksız herif!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hem suçlu hem güçlü.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, Meclise yakışıyor mu? Size yakışıyor mu? Lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bravo, bravo?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen?

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan, bana "Terbiyesiz." diyemez, özür dilemesi lazım.

RAMAZAN KERİM ÖZKAN (Burdur) - Çileden çıkarıyorsun, ondan sonra da?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Bir de Grup Başkan Vekilisin.

AHMET YENİ (Samsun) - Koskoca Grup Başkan Vekili?

Sözünü geri alsın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Yeni, söyledim, ben sözü Meclise de yakıştıramadım, Sayın Hamzaçebi'ye de yakıştıramadım.

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen oturun, Sayın Hamzaçebi açıklamayı yapacaktır.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir insan buraya çıkıyor, insan birazcık sabırlı olur.

AHMET YENİ (Samsun) - İnsan olsan yapmazsın be!

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, size cevap vermeyeceğim, size cevap vermeyeceğim.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Bravo(!)

AHMET YENİ (Samsun) - Veremezsin zaten!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Size cevap vermeyeceğim, siz laf atmayı meslek edinmiş bir kişisiniz, size cevap vermeyeceğim.

AHMET YENİ (Samsun) - Ayıp, ayıp! Terbiyeni koru, terbiyeni!

BAŞKAN - Sayın Yeni, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Size cevap vermeyeceğim.

Sayın Başkan, süremi?

AHMET YENİ (Samsun) - Sayın Başkan bana "Terbiyesiz!" diyemez.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Özür dilemesi lazım Sayın Başkan.

AHMET YENİ (Samsun) - Özür dilemesi lazım!

BAŞKAN - Sayın Yeni, Sayın Hamzaçebi açıklama yapacak, lütfen?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz bana güzel bir şey söylüyorsunuz: "Bana terbiyesiz diyemezsiniz." Evet, söylememeliyim, doğru.

BAŞKAN - Evet.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama, siz bu uyarıyı yaptıktan sonra, siz benim daha öteme geçip başka şeyler söylüyorsunuz. Ben kimseyi?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, süreyi yeniden başlatıyorum.

Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Kimseyi kırma amacıyla bir söz söylemedim, söyleme arzum yok. Sizleri kırdıysam üzgünüm, üzüntümü ifade ederim ama? Neyse, ben konuşmamı yapayım.

Değerli milletvekilleri, şimdi önemli bir tasarıyı görüşüyoruz. Bir teamül var. Başkanlık Divanında muhalefet partilerinden bir temsilci olur. Ben Başkanlık Divanında muhalefet temsilcisinin olmadığını fark ettiğim zaman Sayın Başkana bir not gönderdim, Divanda temsilci yok dedim. Bana da cevap verdi yazıyla, not gönderdi: "Sayın Meral Akşenir'in yerine oturdum. Şu anda da muhalefetten kimseyi bulamadım. Dolayısıyla da yapabileceğim bir şey yok." Görüşmelere devam ettik olabilir. Sayın Başkanın o konuda iyi niyetini ben esas alırım, güvensizlik ifade etmem ama karar yeter sayısı talep ettim -iki kez, bir veya iki kez, şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim- salonda karar yeter sayısı olmadığı hâlde, Sayın Başkan "Karar yeter sayısı var." dedi. "Ben saymadım." diyor, olabilir. "Kâtip üyelere baktım, onların `Var.' demesi üzerine de `Var.' dedim..." Şimdi, bunun yanlış olduğunu Sayın Başkan kendisi fark etti, diyor ki: "Ben şimdi elektronik cihazla oylama yapacağım."

Şimdi, iyi niyetin herkes tarafından dikkate alınması gerekir. Sayın Meral Akşener ayrılıp gitmişse, yerine iktidar partisine mensup bir arkadaşımız gelmiş ise bu oturumu objektif olarak yönetmek zorundadır. O yönetimden bir tereddüt duyulur ise bu görüşmeleri sağlıklı götüremeyiz. Ben Sayın Başkanın tutumunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, bunun da bir usul edinilmemesi gerektiğini ifade ediyorum.

Son olarak söyleyeceğim de şudur: Mademki Sayın Meral Akşener ayrılıyor, o zaman, buradaki siyasi parti gruplarına, muhalefet partisine, Cumhuriyet Halk Partisine -Milliyetçi Hareket Partisinin doğal olarak haberi olduğunu düşünüyorum, Barış ve Demokrasi Partisini bilemiyorum- nezaketen haber vermek gerekir. Bu nezaketi ihmal edersek işte, tasarı görüşmelerinde böyle gereksiz zaman kaybına neden oluruz.

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)