Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:74
Tarih:06/03/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU VE TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, burada önergeyle ilgili bir konuyu gündeme getirmek istiyorum efendim.

Şimdi, bir son dakika önergesiyle maddede çok esaslı bir değişiklik yapılıyor. Maddede yer alan "mücbir sebep hâlleri" kavramı metinden çıkarılıyor, onun yerine "süre uzatımı verilen hâller" diye bir ibare konuluyor. Bunu doğru bulmuyoruz. Doğru olan, "mücbir sebep hâlleri" ibaresini tasarıda muhafaza etmektir. Mücbir sebep hukuki bir tanımdır. Sadece "süre uzatımı verilen hâller" deyince süre uzatımı mücbir sebep değildir esasen ve mücbir sebebi kapsamaz. Yani, kişinin iradesi dışında meydana gelen ve kendisinin o işi yapmasına engel olan hâli dışlamış oluyor. Bu, doğru değil.

Eklenen bir diğer hüküm de kanunda düzenlenmelidir. "Teminatın; alınması, miktarı, niteliği, irat kaydedilmesi ile süre uzatımı verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." diyor önerge. Bunların kanunla düzenlenmesi gerekir. Aksi takdirde yasama yetkisinin yürütme organına devri anlamına gelebilecek ve Anayasa'ya aykırılık oluşturabilecek bir düzenleme kabul edilmiş olacaktır. Doğru değil efendim.

BAŞKAN - Evet.

OKTAY VURAL (İzmir) - Evet, Sayın Başkanım, gerçekten önemli. "Süre uzatımı hâlleri" gibi son derece keyfî olan bir mücbir sebep, hukukun belirlediği sebeplerdir. Dolayısıyla, bu tamamen keyfî, belli bir amacı hedefleyen bir düzenlemedir, çok subjektiftir, objektif esaslardan uzak bir düzenlemedir. Bürokratik oligarşinin eline millet iradesini teslim etmektir.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Anayasa'nın 7'nci maddesine aykırıdır efendim yani bunu oylayamazsınız. 7'nci madde "Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez." diyor. Maddeye eklenen hüküm yasama yetkisinin yürütme organına devri niteliğindedir, yönetmelikle düzenlenebilecek bir husus değildir efendim, kanunla düzenlenmelidir.