Konu:Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun İle Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (s.s: 428)
Yasama Yılı:3
Birleşim:73
Tarih:05/03/2013


ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN İLE ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S: 428)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Nisan 2012 tarihinde kabul edilen 6292 sayılı Kanun'un görüşmeleri sırasında bu kürsüden kullandığım bir cümleyi, daha sonra 30 Ocak tarihinde kabul edilen yasa sırasında aynen olmamakla birlikte tekrar ettim, buradan onu bir kez daha söylemek istiyorum: Bu yasa da derde deva olmayacak. Bu teklifin yasalaşmasından sonra bunu düzeltmek için tekrar bir yasa teklifi veya kanun tasarısını buraya getirmek zorunda kalacaksınız. Evet, gülümsüyorsunuz, buna siz de inanıyorsunuz, biliyorum. O günlerde tekrar bu hatırlatmamı size bir kez daha hatırlatacağım. Haklı çıkmış olmaktan mutlu olmuyorum, tam tersine üzülüyorum çünkü önemli olan vatandaşın sorununun çözülmesidir. Ben haklı çıkmışım, vatandaşın sorunu çözülmemiş, bu bana mutluluk vermez.

Bu teklifle yine de sorunları çözülebilecek olan vatandaşların sorununun çözülmesinden mutlu oluruz ama sorunu çözülemeyecek büyük bir kitlenin yine olduğu yerde kalacağını biliyoruz. Sorunu çözülecek olan vatandaşlarımıza engel olmak istemediğimiz için bu yasaya karşı herhangi bir şekilde bir olumsuz tavır da takınmıyoruz. Söylediklerimiz kabul edilmemiş olmasına rağmen -3'üncü maddedeki Anayasa'ya aykırı düzenleme hariç- diğerleri nedeniyle yeter ki vatandaşımızın sorunu bir miktar çözülmüş olsun ama bizim idealimiz, arzumuz tüm vatandaşların, tüm 2/B mağduru, daha doğrusu 2/B arazisini kullanan vatandaşların sorunlarının çözülmesidir.

Değerli milletvekilleri, bir hükûmet ne zaman ki hazine arazilerinden büyük bir kaynak sağlamayı umuyordur, ne zaman ki umudunu buna bağlamıştır o hükûmet yolcudur demektir. Geçmişteki tecrübeler bana bunu göstermiştir. Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyon Hükûmetini hatırlıyorum, ben Millî Emlak Genel Müdürüydüm, o Hükûmet o dönemde kamu arazilerinin satışından büyük bir gelir elde etme umuduna kapıldı ama bu umut tahakkuk etmeden o Hükûmet sona erdi. Yerine Refahyol Hükûmeti geldi. Rahmetli Sayın Necmettin Erbakan Başbakanımızdı. Ben yine bürokraside aynı görevi yürütüyordum. Sayın Erbakan da o meşhur kaynak paketlerini hep bu gayrimenkul satışlarına, varlık satışlarına bağlamıştı ama o Hükûmetin de ömrü yetmedi maalesef. Sonra gelen 57'nci Koalisyon Hükûmeti yine bu varlık satışlarına büyük bir umut bağladı fakat maalesef, onların da bu umudu tahakkuk etmedi. Sizler bu noktaya yeni geldiniz yani on yıllık Hükûmet döneminizin sonunda buraya geldiniz ve 2/B arazisinin satışından büyük bir gelir bekliyorsunuz. Birkaç yıl önce buradan beklediğiniz geliri 25 milyar dolar olarak ifade etmiştiniz, şimdi bu oldukça aşağılara inmiş durumda. Sanıyorum bu teklifin yasalaşmasından sonra bu rakamınız biraz daha aşağı inecek ama bu teklifin gösterdiği şudur: Siz de hükûmete veda etme aşamasına gelmiş durumdasınız, hayırlı olsun.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Allah Allah!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bakın, 6292 sayılı Yasa çıktı, onda değişiklik yapan ikinci düzenlemeyi konuşuyoruz. Bu üç yasanın da devlet teşkilatı içerisinde büyük yük yüklediği üç tane konum vardır: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Millî Emlak Genel Müdürlüğü. Bu yükün bu teşkilatlarda o personel tarafından nasıl kaldırılacağını bu tasarılar, bu yasalar hesap etmiyor. Şimdi, diğer iki kurumun görevi bitti, görev Millî Emlak Genel Müdürlüğünde. Bundan sonra Millî Emlak Genel Müdürlüğü çok ağır bir görev ifa edecek ama kısıtlı olanaklarla fedakârane bir şekilde çalışacak olan Millî Emlak personeli bu tasarıda yok, görülmemiştir, hatırlanmamıştır. Bu satışlar bitene kadar en azından bu Millî Emlak personeline fazla çalışma imkânını tanıma anlayışını maalesef bu tasarılara, bu yasalara yerleştirmediniz.

Dünya kadar sorunu var Millî Emlak personelinin, onlara girmeyeceğim ama bu personeli yok sayan bir anlayışın ben bu yasada başarılı olacağı kanaatinde değilim. Fedakâr Millî Emlak personelini, Maliye Bakanlığı personelini buradan saygıyla selamlıyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)