Konu:Kapalı Oturum Tutanaklarının On Yıl Geçtikten Sonra Ayrıca Bir Karara Gerek Kalmadan Açıklanıp Açıklanamayacağı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:73
Tarih:05/03/2013


KAPALI OTURUM TUTANAKLARININ ON YIL GEÇTİKTEN SONRA AYRICA BİR KARARA GEREK KALMADAN AÇIKLANIP AÇIKLANAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, Anayasa'da açık hüküm var, diyor ki 97'nci maddesinde: Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı oturum yapar ve kapalı oturum tutanakları da Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla açıklanır. Ama yine Anayasa'daki bir hükme göre Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bu İç Tüzük'e göre yapacağına? İç Tüzük'ün 71'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Kapalı oturum tutanakları kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra açıklanabilir." diyor. Bu tarihten sonra veya önce yani kapalı oturum tutanaklarının yapıldığı tarihten on yıl geçmeden önce veya daha sonra açıklanması için de Danışma Kurulu karar alacak ve Genel Kurul karar verecek.

Şimdi, on yıl geçmiş, 1 Martta doldu, on yıl bitti. Şimdi, Danışma Kurulu da bu tutanakların daha sonraki bir tarihte açıklanması konusunda bir karar alıp da Genel Kuruldan karar almadığına göre, bu süre de on yıl olduğuna göre her hâlükârda bunun açıklanması lazım yani çok açık İç Tüzük hükümleri. O zaman ne olacak? Yani farz edelim ki Danışma Kurulu karar almadı ve Genel Kurula geldi karar almadı, bu tutanaklar kapalı mı kalacak?

AHMET YENİ (Samsun) - Açıklanmayacak.

KAMER GENÇ (Devamla) - İç Tüzük diyor ki "On yıl." On yılı da siz neye göre artırıyorsunuz? Bunun on yıldan sonra açıklanabilmesi için her hâlükârda Danışma Kurulunun bir karar alması ve Genel Kurulun karar vermesi lazım.

Sonra, kaldı ki bu konuların gizli kalmasının da bir anlamı yok. Yani, kamuoyu bilsin, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne konuşulmuş, bu hayati konuda hangi parti, hangi milletvekili ne konuşmuş bunlar açıklansın. Yani, peki ne zamana kadar bu böyle kapalı kalacak? Yani, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bunu resen yapması lazım, buraya grup önerisi olarak gelmesine gerek yok. Maalesef, bizim Meclis Başkanı, Meclisin çalışmaları dışında kendi iradesi -yani çalışmaların Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine göre yapılması konusunda- yok, Tayyip Bey ne derse öyle hareket ediyor. Diyor ki: "Anayasa Uzlaşma Komisyonuna git, partilere söyle, şu tarihe kadar anayasa hazırlasın, getirsinler." o da geliyor, buna aracılık yapıyor. Meclis Başkanı biraz tarafsız olacak, Meclisi tarafsız yönetecek, böyle bir Meclis Başkanlığı olmaz ki arkadaşlar. Yani, burada Anayasa'ya göre açık hüküm var, İç Tüzük'e göre hüküm çok açık ama görevini yapmıyor. Niye korkuluyor acaba? O zaman siz bir karar alın, bu 1 Mart tezkerelerinin açıklanmasını on sene daha erteleyin yani bu sizin elinizde. Yani, böyle bir karar alınmadıktan sonra, İç Tüzük'ün 71'inci maddesine göre kapalı oturum tutanaklarının açılması zorunludur; aksi takdirde keyfî bir davranış olur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - O itibarla Başkanlık Divanının bu konudaki tutumu hatalıdır efendim.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)