Konu:AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE İLİŞKİN KISMININ İÇ TÜZÜK'Ü DEĞİŞTİRMEK ANLAMINA GELDİĞİ GEREKÇESİYLE İŞLEME ALINIP ALINMAYACAĞI HAKKINDA
Yasama Yılı:3
Birleşim:67
Tarih:19/02/2013


AK PARTİ GRUP ÖNERİSİNİN SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE İLİŞKİN KISMININ İÇ TÜZÜK'Ü DEĞİŞTİRMEK ANLAMINA GELDİĞİ GEREKÇESİYLE İŞLEME ALINIP ALINMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, efendim, AKP'nin önerisi İç Tüzük'ü tamamen değiştiriyor. Bakın, İç Tüzük'ümüzün 98'inci maddesi aşağı yukarı der ki: "Haftada iki gün ve en az bir saat olmak üzere sorular görüşülür." Meclis açıldığı günden bugüne kadar hep getirdiği AKP'nin?

BAŞKAN - Sayın Genç, grup önerisi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü var, bu düşünceleri dile getirir efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, usulle ilgili tartışma açıyorum.

BAŞKAN - Neyin tartışmasını açıyorsunuz?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani, bu önerinin birinci kısmının işleme konulmaması lazım. Yani, salı günleri soruların görüşülmemesine ilişkin kısmı İç Tüzük değişikliğidir. Çünkü, bugüne kadar AKP zamanında haftanın iki günü soru sorulduğu söz konusu değil. Eğer bunu işleme koyarsanız tutumunuz hakkında söz istiyorum efendim çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hiçbir zaman grup önerileriyle İç Tüzük'ü değiştirmeye yönelik olarak yapılan uygulamaları?

BAŞKAN - Sayın Genç, bugünkü uygulamamız ilk defa yapılan bir uygulama değil, teamül hâline gelmiş, daha önceden bu tarafa?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim ama bakın, artık İç Tüzük uygulanmıyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Daha önceki dönemlerde de var, örneklerini çıkartırız.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, bakın, İç Tüzük'ü işlemden kaldırıyor. 98'inci maddeye göre istisnai olarak?

BAŞKAN - Anladım da geçmişte, sizin Başkan Vekilliği yaptığınız dönemde dahi bu uygulamalar var, çıkartırız biz bunların örneklerini.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Başkan Vekilliği yaptığımız zamanlarda böyle öneriler gelmiyordu ama istisnai haftada bir defa gelebilir?

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Haftada bir defa geliyor efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - ?ama bütün çalışma boyunca her an kanun yapıyoruz. Özellikle çarşamba günleri hiç soru sorulmuyor, iki haftadır salı günü de hiç görüşülmüyor. Bana göre, her hafta, her hâlükârda 98'inci maddeye göre haftada iki gün soru sorulması gerekir. Her soru saati de iki saat, bir saatten aşağı olmaz ama burada hiç sorulmuyor, denetim yapılmıyor, hep kanun çıkarılıyor. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi nasıl sağlanacak?

Yani, Meclis Başkanı olarak eğer bunu uygulamaya koyuyorsanız tutumunuz hakkında söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun, iki dakika söz veriyorum.

Başka söz talebi var mı?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Lehte Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Parlamentonun en önemli görevlerinden birisi denetimdir. Denetim görevini yapmayan bir parlamento görevini yapmaz. Kanunlar zaten burada geliyor, işte temel kanun olarak hiç görüşülmeden gidiyor. Ama, AKP iktidarıyla beraber Türkiye aşağı yukarı ekonomisiyle, her şeyiyle talan edilen bir ülke hâline geldi.

Bakın, bir TOKİ'yi alıyorsunuz, yüzlerce suistimal var; bir elektrik dağıtım şirketlerini alıyorsunuz, muazzam suistimaller var. Bu konularda verdiğimiz soruların hiçbirine cevap verilmiyor.

Arkadaşlar, işte, geçen sene elektrik idaresi TEDAŞ elektrik perakende fiyatında yüzde 14,5 tenzilat yaptı. Bunun parasal değeri 3 katrilyon 200 trilyon lira. Normal olarak 3 katrilyon 200 trilyon liranın tüketiciye intikal etmesi lazımdı ama 3 katrilyon 200 trilyon lirayı maalesef bu iktidar zamanında 21 tane dağıtıcı şirket üzerinde bıraktı. Böyle bir şey olur mu? Ayrıca, 2010 yılında da elektrik fiyatına, tüketici fiyatlarına yüzde 32 zam yaptı.

Şimdi, burada, bunları sorularla dile getiriyoruz. Bakın, İç Tüzük'ün 98'inci maddesine göre haftada iki gün ve her gün bir saatten de aşağı olmamak üzere soru cevaplanması lazım ama maalesef AKP soruları hiç sordurmuyor?

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Özellikle bu Başkan hiç sordurmuyor!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?ondan sonra diğer denetim konuları da gidiyor. Çünkü yüzü yok ki, halkın karşısına çıkıp ne söyleyecek, hep yalan söylüyorlar. Ama, Meclis Başkanlığının da buna müsaade etmemesi lazım. Dolayısıyla, bu soruları? Yani, bu gelen grup önerisi bu yönüyle İç Tüzük'e de aykırı, fiilen İç Tüzük ortadan kaldırılmış oluyor, onun için?

Gerçi iki dakikada ne söyleyeceğiz Sayın Başkan yani aslında normal bir süre verseniz de bunları tartışsak.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.