Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye - Umman Parlamentolar Arası Dostluk GrubuGenel Bilgi

Parlamenter diplomasi çerçevesinde; parlamenterlerin ülkeler aras?ndaki kars?l?kl? anlay?s? gelistirme, çesitli konularda  isbirli?i ve görüs al?sverisinin sa?lanmas?, iki dost ülke parlamentolar? aras?nda yak?nlasma, Parlamento üyelerinin tan?smas? ve ülkelerin tan?t?m? için kars?l?kl? resmi ziyaretler düzenleyerek uluslararas?ndaki dostlu?un gelistirilmesine yard?mc? olmak amac?yla olusturulan kars?l?kl? diplomatik münasebetleri kapsamaktad?r.

8.03.1990 tarih ve 3620 say?l? Türkiye Büyük Millet Meclisinin D?s ?liskilerinin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun Hükümleri gere?ince ve D?sisleri Bakanl???’n?n da uygun görüsüyle iki ülke aras?nda Parlamentolar Aras? Dostluk Gruplar? olusturulur.


Tarihçe

22. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Aras? Dostluk Grubu Baskan? Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer ÜSTÜN'dür.

23. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Aras? Dostluk Grubu Baskan? Ankara Milletvekili Ask?n ASAN

24. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Aras? Dostluk Grubu Baskan? Erzurum Milletvekili Muhyittin AKSAK

26. Yasama Dönemi Türkiye-Oman Parlamentolar Aras? Dostluk Grubu Baskan? Mehmet Akif YILMAZ'd?r.

Parlamento Tarihçesi

Devlet Konseyi ve Sura Meclisi’nden olusan iki kanatl? Meclisi’yle Umman seklen bir mesruti monarsi görünümündedir. Ancak, her iki kanad?n da geleneksel anlamda yasama yetkisi bulundu?unu söylemek güç olmakla beraber, her iki Meclis’in de yönetime istisari islev gördü?ü, toplumun belirli ihtiyaç ve beklentilerinin yans?t?lmas?na araç olarak faaliyetlerini sürdürdü?ü gözlenmektedir.

Umman Sura Meclisi’nin kökleri, 1981 y?l?nda kurulan Devlet Dan?sma Konseyi’ne uzanmaktad?r. 10 y?l görevini sürdüren Devlet Dan?sma Konseyi 12 Kas?m 1991 tarihinde Sura Meclisi’ne dönüstürülmüstür. Sura Meclisi’nin kurulus amac?, hükümet ile halk aras?ndaki iliskiyi güçlendirerek halk?n siyasi sürece kat?l?m?n? sa?lamak ve kurumsal devlet yap?s?n?n olusumuna katk?da bulunmakt?r. Sura Meclisi’nin üye say?s?, Baskan ile birlikte 84’tür. Üyeleri seçimle is bas?na gelmekte ve 61 sehri temsil etmektedirler. Nüfusu 30.000 ve üstü olan vilayetler iki üyeyle, 30.000’den az olanlar ise bir üyeyle temsil edilmektedirler. 

1997 y?l?nda kurulan Umman Devlet Konseyi üyeleri, Sura Meclisi üyelerinin aksine atamayla göreve gelmektedirler. Hükümete yard?mc? bir dan?sma organ? niteli?indeki Devlet Konseyi’nin Baskan? ve üyeleri, Sultan Qaboos taraf?ndan yay?nlanan Kararnamelerle atanmaktad?rlar. Üyeler, genellikle konular?nda uzman akademisyenler, is adamlar? ve üst düzey bürokratlardan olusmaktad?r. Sultan Qaboos liderli?indeki devlet yönetiminin kad?nlar?n toplumsal statüsünün iyilestirilmesine atfetti?i önemin göstergesi olarak, kad?nlar da ayr?m gözetilmeksizin, akademik yeterliliklerine ve mesleki deneyimlerine ba?l? olarak Devlet Konseyi üyeli?ine atanmaktad?rlar. Konsey’in üye say?s?, Baskan ile birlikte 83’tür.

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki