Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dilekçe Komisyonu

 

Giriş
Tarihçe
Mevzuat
Üyeler
Komisyona Başvuru
Dilekçenin İzlediği Yol
Dilekçe İstatistikleri
Basın Açıklamaları
Dilekçe Sorgu
Kanun Gerektiren
Genel Kurul Kararları

Dilekçe Sorgu Sonucu
Kanun Tasarı ve Teklif Gerektiren Dilekçeler

Dilekçe Numarasi : 991
Dilekçe Özeti : ler: "Kamu Denetçisi (Ombudsman) olarak görevlendirilmelerini talep ediyorlar.

Dilekçe Numarasi : 992
Dilekçe Özeti : ler: "Kamu Denetçisi (Ombudsman) olarak görevlendirilmelerini talep ediyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2386
Dilekçe Özeti : Devlet Memurlarına ödenen aile, çocuk, kira yardımı kalemlerinin çok düşük olduğunu belirtiyor ve yükseltilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçede belirtilen ödemelerin günün koşullarına uygun şekilde daha fazla artırılması veya yeniden düzenlenmesi ancak, ekonominin kalıcı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulmasıyla sağlanacak gerekli ve sağlam kaynakların temin edilmesine bağlı olduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2378
Dilekçe Özeti : Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediğini, uygulamanın her yıl toplanan vergilere cüzi miktarda yapılan ilavelerin bir fonda toplanarak sürdürülmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2413
Dilekçe Özeti : Borcu nedeniyle evine icra geldiğini belirtiyor, Avrupa Birliğine girme aşamasında borçtan kaynaklanan icra olaylarında kişilerin ikametine girilmemasi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2722
Dilekçe Özeti : Rüşvet verme rüşvet alma suçununda mahkumiyeti bulunduğunu ifade ederek, yüz kızartıcı suçlarında Af Kapsamına alınmasını istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçi hakkında verilen kararın yargı yetkisi ve takdir hakkına ilişkin bulunduğu, yüz kızartıcı suçlardan olan rüşvet suçunun 4616 sayılı Yasa kapsamı dışında bulunduğu bu nedenle dilekçinin bu haktan yararlandırılmadığı belirtildi.

Dilekçe Numarasi : 3047
Dilekçe Özeti : Yeni Kademeli Emekliliğe geçiş yasasının 3.5 yıl geç emekli olmasına sebep olduğundan bahisle mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2904
Dilekçe Özeti : İş kazası sonucu Mahkeme Kararı ile 30 milyon malul maaşı bağlanmış. Çalışmak için iş bulunmadığından kimsenin de kendisine iş vermediğinden bahisle çok zor durumda olduğunu söyleyerek maaşının 200 milyon çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2826
Dilekçe Özeti : İki yıllık Eğitim Enstitüsü mezunu olup ta Milli Eğitim Bakanlığında halen Başmüfettiş kadrosunda görev yapanlar ile bu kadrodan emekliye ayrılanlara Görev Tazminatı ödenmesi hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3025
Dilekçe Özeti : Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde kalan itirafçı terör suçluları olarak yeni bir pişmanlık yasası çıkarılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2596
Dilekçe Özeti : Emekliler arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçede belirtilen hususların ileride yapılabilecek bir Kanun çalışmasında dikkate alınmak üzere Maliye Bakanlığınca not edildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2855
Dilekçe Özeti : Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanunun 27 nci maddesi hükmü gereği ceza aldığından bahisle suçunun af kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3031
Dilekçe Özeti : 25 yaşını geçtiği için Emekli Sandığı statüsünde çalışan babasından dolayı Emekli Sandığı Salık hizmetlerinden yararlanamadığını söylüyor, 657 sayılı Kanunun 206/2 maddesinde belirlenen 25 yaş sınırının kaldırılmasını, yerine "evleninceye kadar" ibaresinin konularak kendi durumunda olan kız çocuklarının mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2880
Dilekçe Özeti : Milli Eğitim Bakanlığından Bakanlık Müfettişliği görevinden emekli. Ancak 2 yıllık eğitim enstitüsü mezunu olduğundan makam tazminatı ve dolayısıyla de görev tazminatından yararlanamamış. İlgili yasalarda gerekli düzenlemenin yapılarak mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2950
Dilekçe Özeti : Teknik Hizmetler şefi olarak ataması yapıldığı görevine tam 3 ay sonra hiç bir ihbar, araştırma soruşturma yapılmadan sadece tazminatları ödenerek son verilmesinden yakınıyor.TBMM de sosyal güvence kanunu adına herhangi bir çalışma olup olmadığını soruyor.

Dilekçe Numarasi : 2959
Dilekçe Özeti : İçinde bulunduğumuz kriz ortamını kastederek, bir çok değerlere sahip vatanımıza ve milletimize yazık olduğunu söylüyor, buna sebep olarak çok sayıda parti bulunmasını gösteriyor, bir kanun çıkarılarak ülkemizdeki parti sayısının 5 olarak belirlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2918
Dilekçe Özeti : TBMM Komisyonlarında görüşülmekte olan yeni Maden Kanununda BULUCULUK HAKKI müessesesinin mağduriyetleri giderecek şekilde yeniden düzenlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2919
Dilekçe Özeti : İşyeri koşulları nedeniyle malulen emekliye ayrılmış. Emekli aylıklarının insanca yaşatacak seviyeye yükseltilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2928
Dilekçe Özeti : TBMM'de görüşülerek yürürlüğe girme aşamasında olan "Emeklilikte Kademeli Geçiş Yasası"nın istenildiği kadar iyileştirme getirmediği, adaletli olmadığı, bilhassa emekliliğine çok az bir süre kalmış olan vatandaşları mağdur edeceğinden yakınmaktadır.

Dilekçe Numarasi : 3036
Dilekçe Özeti : T.C. Emekli Sandığından dul ve yetim aylığı almakta olanların ölümleri halinde, ailelerin ölüm yardımından yararlanabilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3038
Dilekçe Özeti : Müracaat müddetinin geçirilmiş olmasından dolayı istiklal madalyası alamayan gazi çocuklarının bu ulvi haktan yararlana bilmesi için 66 sayılı Kanuna ek bir maddelik bir kanun çıkarılarak yeni bir müracaat süresi belirtilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2990
Dilekçe Özeti : Türk Silahlı Kuvvetlerinden Binbaşı rütbesindeyken 1960 yılında emekli olduğundan bahisle, temsil tazminatının tüm silahlı kuvvetler mensuplarına yaygınlaştırılmasını ve görev tazminatı uygulamasının Binbaşı rütbesindekilere de verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2857
Dilekçe Özeti : Bir kaza sonucu sol gözünün kapalı kaldığından bahisle, sürücü belgesinin vizesini yaptıramadığını belirtiyor ve tek gözlüklerin sürücü belgesi alabilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2859
Dilekçe Özeti : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar arasında oluşan ücret dengesizliğinin giderilmesi ve 4447 sayılı yasada yapılacak olan değişikliğe destek verilmek suretiyle , BAĞ-KUR , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu çalışanlarının mağduriyetlerinin önlenmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2911
Dilekçe Özeti : 2022 sayılı Kanunla 3 ayda bir verilen yaşlılık aylığının geçimini sağlamadığından bahisle artırılmasını ve her ay verilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:2022 sayılı Kanunun 1. maddesi 750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacağını , aynı Kanunun 3. maddesi ise , hak sahiplerine bağlanan aylıkların üç ayda bir peşin olarak ödeneceğini, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık miktarı ile aylıkların ödeme şeklinin kanunla düzenlendiğini bildirdi.

Dilekçe Numarasi : 229
Dilekçe Özeti : Üniversitelerde Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulmasını ve anadilde eğitim kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 74
Dilekçe Özeti : Sağlığında organlarını bağışlayan kişilerin, ölümü halinde yakınlarının rızası aranmaksızın organlarının nakline imkan verecek düzenlemelerin yapılmasını ve seçimleri kolaylaştıracak yeni seçmen cüzdanına ilişkin çalışmaların dikkate alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 121
Dilekçe Özeti : Lise mezunları ile Üniversite mezunları arasındaki ek gösterge farkının giderilmesini istiyorlar.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda , Lise ve Yüksekokul mezunlarının, intibak yönünden göreve başlangıç ve yükselebilecekleri derece ve kademelerin belirlendiği, bulundukları sınıf itibariyle uygulanacak ek göstergelerin ayrı-ayrı tespit edildiği,
2-Sandığın, emekliğe ayrılan iştirakçileri hakkında işlemleri tamamen 657 sayılı kanun ile 5434 sayılı kanun çerçevesinde gerçekleştirdiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 59
Dilekçe Özeti : Evlatlığın, evlat edinenin usülüne , evlat edinenin usulünden önce ölmesi halinde de, mirasçı olabilmesi imkanının sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 61
Dilekçe Özeti : Yardımcı Hizmetler sınıfındaki Devlet memurlarının Ek göstergeden yararlandırılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 657 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel için ek gösterge öngörülmediği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 66
Dilekçe Özeti : Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (Boşta gezen) insanlar olarak kendilerine askerlik borçlanması hakkının tanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 361
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 421
Dilekçe Özeti : Disiplin cezalarının affı kapsamına olumsuz sicil ve liyakat raporlarınında dahil edilmesini istiyor.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin önerilerinin ilerde yapılabilecek mevzuat çalışmalarında dikkate alınmak üzere not edildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 405
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 3053
Dilekçe Özeti : Disiplin Cezalarının affına ilişkin kanun çıkarılmasını ve cezaevi katiplerinin Adliyelere yazı işleri Müdürü , cezaevlerine ise İdari Müdür olarak atanmalarını sağlayacak düzenlemeler yapılmasını istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Ceza ve Tutukevlerinde İdari İşler Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarının bulunmadığı, bu nedenle cezaevi katiplerinin İdari İşler veya Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarına yükselmelerinin vede bu amaçla açılacak görevde yükselme eğitimine katılmalarının imkansız olduğu,
2-Adalet Bakanlığı görevde Yükselme Yönetmeliğinde İdari İşler Müdürlüğüne yükselebileceği öngörülen memur ve katip ibarelerinin adliyede çalışan memur ve zabıt katiplerini kapsadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2984
Dilekçe Özeti : Düz lise mezunlarına iki yıllık açık öğretim fırsatı verilmesini istiyorlar.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Meslek Lisesi mezunlarının Anadolu Üniversitesi bünyesinde açıköğretim sistemi ile eğitim veren iki yıllık ön lisans programlarına sınavsız geçişini sağlayan 4702 sayılı kanundan düz lise mezunlarının yararlanmalarının mümkün olmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 264
Dilekçe Özeti : Eski bir hükümlü olduğunu memnu haklarının kendisine iade edildiğini ancak, bir kamu kurumunda işe giremediği, Mali Müşavir olmak için yapmış olduğu başvuruyu Odanın, 3568 sayılı Kanunda belirtilen hüküm gereği kabul etmediğini ifade ederek gereken yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 130
Dilekçe Özeti : Emekli Astsubayların, kursa tabi tutularak intibaklarının 1 nci dereceye yükseltilmesini, kendilerine komutanlık tazminatı ödenmesini ve 1993 öncesi emeklilere beylik silahlarının verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3071
Dilekçe Özeti : Şartlı salıverme yasasının tarihinin genişletilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 114
Dilekçe Özeti : Hayrat hademesi sayılan imam hatiplerin emeklilikten sonra göreve dönmeleri halinde, memurlar gibi hizmet zammı ve ikinci kez yaptıkları hizmetlerin birleştirilmesi imkanından, 5434 sayılı Kanunun 99.ncu maddesinin değiştirilmesi suretiyle yararlandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 384
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 475
Dilekçe Özeti : Uzman Jandarma Kanununda değişiklik yapılmasını, "Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle astsubaylar için belirlenmiş ek göstergelerin 2/3 uygulanır" ibaresinin kaldırılmasını ve astsubaylarla eşit ek gösterge uygulanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 249
Dilekçe Özeti : Devlet Memuriyetinden 1980 yılı sonrası ayrılanlara, memuriyete geri dönmeleri durumunda arada doğan boşluğun hizmet yılından, aynı zamanda da derece ve terfiden sayılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2584
Dilekçe Özeti : Noterlik Kanununun 30. maddesinin değiştirilmesini atama kararını tebellüğ etmeyerek atanmadan vazgeçen ve bu eylemi üç kez tekrarlayan noterlerin af kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2458
Dilekçe Özeti : Vatani görevini yapmakta iken dağıtım iznine gelen kardeşinin psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle birliğine geç teslim olduğunu ve bu gecikmeden dolayı 10 ay hapse mahkum edildiğini belirtiyor ve af yasasında gerçekleşecek değişiklikle mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin kardeşi hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kesinleştiği, askeri hastanede ki gözlem altına alma sonucunda ceza ehliyetinin tam olduğuna ve askerliğe elverişli bulunduğuna karar verildiği, hakkındaki hükmün infazı için Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazıldığı ve infaz sonucunun beklendiği, izin tecavüzü suçunun vasıf itibariyle af kanunu kapsamında bulunmakla beraber , suçun affın kapsadığı tarihten sonra işlenmiş olması nedeniyle af kapsamına girmediği, affın belirli tarihler arasını kapsayacak şekilde düzenlemesinin Anayasaya aykırı olduğu yönündeki iptal taleplerinin Anayasa Mahkemesince reddedildiği, ayrıca iptal olunan hükümlerin yerine yasama organınca 4758 sayılı kanun ile yeni düzenlemeler getirilirken talep doğrultusunda değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı, bu nedenle başvuru hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 154
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 76
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 133
Dilekçe Özeti : TMO'dan bölge müdürü olarak emekliye ayrıldığından bahisle makam tazminatı ödenmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: TMO'nun bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu Dilekçinin 02.05.1985 - 17.04.2000 tarihleri arasında Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmasına karşın, 570 sayılı Kanun Hükmünde kararname de KİT Bölge Müdürlerinin hariç tutulduğu, TMO'nun da bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olması nedeniyle dilekçinin bu haktan yararlanamayacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 221
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 307
Dilekçe Özeti : 15.10.1991 tarih ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanamayan Devlet Memurlarına bir üst derece verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 313
Dilekçe Özeti : Beyşehir Kadastro Müdürlüğünde vizeli geçici işçi l olarak çalıştığından bahisle, hazırlayıp Komisyona gönderdiği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vizeli Geçici Personel (İşçi) Kadrolarında çalışanların Devlet Memurluğu kadrolarına atanmalarına dair Kanun Tasarısının usulüne uygun olarak görüşülmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2893
Dilekçe Özeti : Görev esnasında şehit olan , elektronik astsubay çavuş oğlundan dolayı ev hanımı annesine aylık bağlanmasını ve de ilgili yasalarda değişiklik yapılarak şehitler arasında ayrımcılığın kaldırılmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin Oğlunun ölüm olayı, 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanununun 64.maddesi ile , 2330 sayılı Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Kapsamında bulunmadığından Dilekçiye ve eşine ancak 5434 sayılı Kanunun 72.maddesinin 1.fıkrası hükmü gereği aylık bağlanabileceği , ancak bu maddede yazılı olan şartlar, taşımadıklarının tespit edildiği ve bu nedenle aylık bağlanamadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 464
Dilekçe Özeti : Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin yapılan mevzuat çalışmalarının içerisine mera niteliğini kaybetmiş tarım arazilerinin de dahil edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2998
Dilekçe Özeti : Askerlik hizmeti sırasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde geçirmiş olduğu beyin ameliyatı neticesinde sol tarafınını felçli kaldığından bahisle, toplu taşım araçlarından ve askeri hastanelerden ücretsiz yararlanabilmek için paso ve sağlık karnesi düzenlemesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1.Sakatlığının görevi nedeni ve etkisiyle meydana gelmediği için Dilekçiye vazife malüllüğü maaşı bağlanamadığı, Dilekçinin İdare Mahkemesine açmış olduğu davayı kaybettiği ve Danıştayın mahkeme kararını onadığı,
2.-TSK'lerinden terhis edilmiş ve haklarında kesin sağlık raporu tanzim edilmiş olan erbaş ve erlerin askeri sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi edilebilmesi 211 sayılı İç Hizmet Kanunu kapsamı dışında bulunduğu,
3.-Dilekçinin, vazife malulü ve gazi statüsü taşımadığı için kamu araçlarından ücretsiz istifade etmesinin söz konusu olamayacağı
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 191
Dilekçe Özeti : Emeklilik yaşının belirlendiği 25/5/2002 tarihli ve 4759 sayılı Yasanın yeniden düzenlenerek mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin 25/5/2002 tarihli 4759 sayılı Yasanın yeniden düzenlemesine ilişkin dilekçesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği ve dilekçiye cevap verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 483
Dilekçe Özeti : Emekli olduktan sonra işyeri açan Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmemesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 492
Dilekçe Özeti : Eşinin on yıllık hizmet süresi dolmadan vefat ettiğini, çocuklarına bağlanan maaşın yaş nedeniyle Emekli Sandığınca kesildiğini, kendisine maaş bağlanması için açtığı davayı kazandığını, 1,5 yıl maaş aldığını, ancak Danıştay'ın Kararı bozduğunu, maaşının kesildiğini ifade ederek, mağduriyetinin önlenmesi için 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 240
Dilekçe Özeti : Memurların istediği disiplin suçlarının affına yönelik çalışma kapsamına, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olanlarında dahil edilerek , bu kişilerin memuriyete dönmelerine imkan sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 204
Dilekçe Özeti : İçeriği itibarıyla uyuşturucu maddeleri satın alanlar ile kullanmak amacıyla yanında bulunduranların eylemleri aynı olduğu halde, Türk Ceza Kanununda farklı cezalar öngörüldüğünden bahisle bu konuda yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 17
Dilekçe Özeti : Türk Silahlı Kuvvetlerinden Kıdemli Binbaşı rütbesiyle emekli olduğunu, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Albay ve Yarbay rütbesindekilere tanınan ve Haziran 2002 tarihinde ödenen makam tazminatının kendisinede ödenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 216
Dilekçe Özeti : ler: Üç ayda bir ödenen emekli maaşlarının her ay ödenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2352
Dilekçe Özeti : Diğer mülga meslek okulları mezunları ile aralarında var olan eşitsizliğin giderilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları kanunun Ek Geçici 4 üncü maddesine PTT Meslek Okulu mezunlarını da kapsayacak şekilde 'mülga Meslek okulları' ibaresinin eklenmesini istiyor.
Ulaştırma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:PTT Meslek Okulu'nun 1953 yılında eğitimine son verdiği, ve son mezunlarının 1999-2000 yılları arasında yaş haddinden emekliye ayrıldıkları, kanunda yapılacak değişikliğin hiç bir hukuki sonuç doğurmayacağı ve bu yönde dilekçiye yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 150
Dilekçe Özeti : Esnaf ve Sanatkarların ticari vergi borçlarının yanı sıra, belediyelerce tahsil edilen Emlak, Rüsum, Harç ve diğer vergi borçlarının ve faizlerinin taksitlendirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 157
Dilekçe Özeti : Memur sicil affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 79
Dilekçe Özeti : Adliyede çalışırken zimmet suçundan mahkum olduğunu belirtiyor ve memnu haklarının iade edildiğinden bahisle, tekrar Devlet Memurluğuna dönmek istiyor.

Dilekçe Numarasi : 80
Dilekçe Özeti : Orman alanı olarak tespit edilen köy meralarının hukuki statülerinin, yasal bir düzenlemeyle değiştirilerek bu gibi yerlerin köy tüzel kişiliğine tahsisini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 156
Dilekçe Özeti : Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programı mezunu olduğundan bahisle, optik ruhsatı almak ve mesleğini yapabilmek için 3958 sayılı yasada değişiklik yapılmasını istiyor.
Sağlık Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1- 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunda Optisyenlerle ilgili bir hüküm bulunmadığı,
2- 21. dönemde ilgili kanunda değişiklik yapan tasarının seçimler nedeniyle kadük olduğu,
3- Kanun tasarısında gerekli değişiklikler yapılarak yeniden Başbakanlığa sevk edileceği,
4- Tasarının yasallaşmasından sonra optisyenlere gözlükçülük ruhsatı düzenlenebileceği,
5- Konuya ilişkin İdare Mahkemesine açılan davanında davacı aleyhine sonuçlandığı
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 497
Dilekçe Özeti : Trafik kazalarından doğan tazminat sorumluluğunun aracın sahibine değil, aracı kullanana ait olmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3081
Dilekçe Özeti : Yurda kesin dönüş yaptıktan sonraki iki yıl müracaatta bulunmadığından 3201 sayılı Kanun uyarınca yurtdışı hizmetleri borçlanma hakkından yararlanamamış, yeni bir yasal düzenleme yapılarak mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 67
Dilekçe Özeti : Emeklilere ilgili yaş sınırlamasında değişiklik yapılarak emeklilik hakkının sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 68
Dilekçe Özeti : 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan ve ödenen aylıkların azlığından şikayetçi.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Maaşların hesaplanmasında memur maaş katsayısının 750 rakamı ile çarpımından elde edilen tutarın yaşlılık aylığı olarak ödendiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 383
Dilekçe Özeti : ler : Fazla Yolcu nedeniyle uygulanan on ceza puanından dolayı mağdur olduklarından bahisle, uygulamanın kaldırılmasını, yasada değişiklik yapılarak bu cezanın bir puana düşürülmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 380
Dilekçe Özeti : Yardımcı Hizmetler Sınıfında olmasından dolayı, yüksekokul mezunu olmasına rağmen ek gösterge Emniyet sınıfı, yıpranma ve görevde yükselme imkanlarından yararlanamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçiye yukarıdaki istemi ile ilgili 08/12/2000 gün ve B.05.1.EGM.0.71.04.04.415/283311 sayılı yazı ile cevap verildiği, Ayrıca Dilekçinin istemi; Eskişehir İdare Mahkemesinin 94/1458 sayılı kararı, Ordu İdare Mahkemesinin, 1999/262 sayılı kararları ile reddedildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 346
Dilekçe Özeti : Görevi başında öldürülen oğlunun cenazesinin defin masrafının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan ödenmesini istediğini, ancak kendisinin emekli olması nedeniyle yardım yapılamadığını belirterek, emeklilerinde bu fondan yararlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2790
Dilekçe Özeti : Emekli olduktan sonra, öğretmen olarak görev yaptığı okulun YÖK kapsamına alındığını belirterek, ilgili kanunlar gereği öğretim görevlilerine ödenen 3600 ek göstergenin kendisine de ödenmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü maddesinin yürürlüğünden önce emekliye ayrıldığı, anılan maddenin uygulamasının halen görevde bulunan öğretmenler için geçerli olduğu bildirildi.
Dilekçinin vaki müracaatına Emekli sandığı Genel müdürlüğünce olumsuz cevap verilmesi nedeniyle konuyu yargıya intikal ettirdiği buradan da olumlu bir sonuç alamadığı tüm yargı yollarının tükendiği dosya üzerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır.

Dilekçe Numarasi : 2823
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 239
Dilekçe Özeti : Köy nüfusuna kayıtlı olmadığı için ikamet ettiği köyde muhtar tarafından satışa çıkarılan köy tüzel kişiliğine ait arazilerden satın alamadığından bahisle, 442 sayılı Köy Kanununda (Ek Madde 13) değişiklik yapılarak, kendisinin ve aynı durumda bulunanların bu haktan yararlandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 176
Dilekçe Özeti : Muhtelif nedenlerden dolayı öğrenim gördükleri yüksekokul , fakülte ve Üniversitelerden ilişiği kesilenlere öğrenci affı çıkarılması hususunda hazırlanacak olan kanun tasarısına;
1-Katkı payı ödeyememek nedeniyle okuldan ilişiği kesilenlerin,
2-Kayıt dondurmak sebebiyle öğrenimine ara veripte kayıt yenilemeyenlerin,
3-Dini inançları sebebiyle okulda ve derslere baş örtüsü ile giren ve bu nedenle okuldan uzaklaştırılanlara yeni bir hak tanınmasını.
4-Sağlık nedenlerinden dolayı vize ve final sınavlarında başarısız olup eğitim kurumu ile ilişiği kesilenlerin,
5-57.Hükümet tarafından kanunlaştırılan ancak, uygulamada kadük olan öğrenci affındaki tüm maddelerin yeni af yasasına ilave edilmesini.
6- Tanınan eğitim süresinde okuldan mevzun olamayanlara yeni bir hak tanınmasını.
İstiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1347
Dilekçe Özeti : Üç ayda bir aldığı emekli maaşının artırılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin talebinin yeni bir yasal düzenlemeyi gerektirdiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 328
Dilekçe Özeti : 1984 yılında yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarını 2147 ve 3201 Sayılı Kanunlardan yararlanamadıklarını ifade ederek, borçlanmak suretiyle sosyal güvenceye kavuşmak istiyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazılarda: Dilekçelerin konusunun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca incelendiği, dilekçilere yazılı bilgi verildiği, her iki yasayla tanınan süre dahilinde dilekçilerin başvuruda bulunmadıkları bu nedenle de emekli olamayacakları bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 608
Dilekçe Özeti : Memurlarla ilgili sicil affının biran önce yasalaşmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 939
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumunca "İş görmezliği giderecek nitelikte olmayıp, estetik mahiyette olması nedeniyle" bedeli ödenmeyen suni meme protezi taleplerinin diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında olduğu gibi bedelinin S.S.K tarafından karşılanmasını istiyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği, dilekçiye yazılı cevap verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1363
Dilekçe Özeti : Samsun Merkez Çamalan Köyü Kır Çiçekleri grubu olarak hazırlamış oldukları projelerin hayata geçirilmesini istiyorlar.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Eğitimde kaliteyi artırmak cinsiyet ayrımcılığını önlemek, öğrenci başarısını yükseltmek ve çocuk hakları sözleşmesini hayata geçirmek amacıyla Bakanlıkça çeşitli projelerin uygulandığı ve uygulamaya devam ettiği, hazırlanacak olan yeni proje çalışmalarında dilekçede sunulan önerilen dikkate alınacağı hususunda dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1399
Dilekçe Özeti : Aydın-Çine Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevinden Çine Mal Müdürlüğüne naklen geçme isteminin reddedildiğinden bahisle, Devlet Memurları Kanununun 74.üncü maddesinde değişiklik yapılmasını istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Bakanlığa bağlı okul ve kurumların personel gereksiniminin had safhada olduğu, bu nedenle de dilekçinin başka kuruma nakil isteminin reddedildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 533
Dilekçe Özeti : Jeomorfolog olduğunu belirtiyor ve kendisine mühendis ve mimarlarla eşit ek gösterge verilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 418 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek göstergelerde belirleme yapılmadan önce jeoformologlarında mühendis, mimar, yüksek mimar ve yüksek mühendis grubunda yeraldığı, bu düzenlemeyle jeomorfologlara uygulanan ek göstergelerde artış sağlandığı , ancak jeomorfologların yüksek mühendis, yüksek mimar , mimar ve mühendis grubundan ayırt edilerek bir üst gruba çıkartıldığı, söz konusu düzenlemeyle mühendisler lehine bir ayrım yapılırken jeomorfologlara uygulanan ek göstergelerde düşme olmadığı, tam aksine bunlarda da artış sağlandığı, bu durumunda tamamen Bakanlar Kurulunun takdirinde gerçekleştiği,
Ancak, 527 sayılı KHK nin 3.maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen I Sayılı Cetvelin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (b) sırasında yer alan unvanlardan; fizikçi, matematikçi, Kimyager, İstatistikçi ve Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları sözcüklerinin değişik tarihlerde Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiği, jeomorfolog sözcüğüne ilişkin ise Anayasa Mahkemesince verilmiş bir iptal kararı bulunmadığı, dolayısıyla, jeomorfolog Unvanının 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununa ekli I Sayılı Cetvelin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" başlıklı bölümünün (b) sırasında yer almaya devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 711
Dilekçe Özeti : Çarşı ve mahalle bekçilerine önceden olduğu gibi Emniyet Hizmetleri statüsünden silah ruhsatı alma imkanı tanınmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinde silah ruhsatları harca tabi olmayanların belirtildiği ve emekli çarşı ve mahalle bekçilerinin bu kapsamda yeralmadığı, ancak bu kişilere ilişkin ruhsat işlemlerinde de harçtan muafiyet sağlanmasına yönelik kanun değişikliği çalışmalarının devam ettiği, ayrıca, Bakanlık aleyhine açılan davanın, işlemin yasal olduğu gerekçesiyle reddedildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 695
Dilekçe Özeti : Yarbay rütbesinden emekli olduğunu, 3680 sayılı Kanun gereği albaylığa terfi ettirildiğini ifade ederek, kıdemli albay rütbesine yükseltilmek vede 42 sayılı kanunla emekliye sevk edilen subaylara sonradan tanınan haklardan yararlanabilmek için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1315
Dilekçe Özeti : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin C bendinin 2.paragrafında değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 270
Dilekçe Özeti : Vezirköprü ilçesinin il yapılmasını ya da Samsun'dan alınıp Amasya'ya bağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 447
Dilekçe Özeti : Profesör unvanı almış öğretim üyelerinin makam tazminatının,yıllara bakmaksızın eşitlenmesini istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyona gönderilen cevabi yazıda : Dilekçe konusunun Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünce incelendiği,Dilekçinin makam tazminatına ilişkin isteğinin,ıv sayılı makam tazminatı cetveliyle düzenlendiği dilekçe konusu hakkında yapılacak başka bir işlem bulunmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1031
Dilekçe Özeti : Mahalle Muhtarları bilgisayar donanımlı büro verilmesini ve muhtar maaşlarının arttırılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Günümüz şartlarına göre yetersiz olarak değerlendirilen muhtar ödeneklerinin artırılabilmesi için, Bakanlığımızca yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar halen "3000" olan gösterge rakamının. 2108 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak "5000"e yükseltilmesi için Maliye Bakanlığına 03.02.2003 tarihli ve 40083 sayılı teklif yazısı gönderildiği ,diğer taleplerin ise, yasal düzenlemeler sırasında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 744
Dilekçe Özeti : Türk Silahlı Kuvvetlerinden binbaşı rütbesiyle emekli olduğunu, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Albay ve Yarbay rütbesindekilere tanınan ve Haziran 2002 tarihinde ödenmeye başlanan tazminatın Binbaşı rütbesindekilerede ödenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 145
Dilekçe Özeti : Memuriyet görevine başlamadan önce sigorta kapsamında geçen hizmetinin kazanılmış hak aylığından sayılmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Dilekçinin 01.03.1975 - 01.03.1982 tarihleri arasında memuriyete girmediği, hizmetinin 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 87 maddesinde belirtilen kuruluşlarda geçmediği, her iki şartı bir arada taşımadığı,
2-Dilekçinin memuriyet görevine başlamadan önce sigortalı veya sözleşmeli statüde geçen hizmet sürelerinin memuriyette geçmiş gibi kazanılmış hak aylığından değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 494
Dilekçe Özeti : Genel Müdürlük görevinden emekliye ayrıldığını ancak, iki yıl görevde kalmadığı için makam tazminatı hakkından istifade edemediğini belirtiyor, kendi durumunda olan pek çok kişinin mağduriyetinin önlenmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin komuda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 11.08.2000 tarihinde TÜMOSAN A.Ş. de Genel Müdürlük görevine atandığı, bu görevde 1 yıl 6 ay 2 gün bulunduktan sonra 13.02.2002 tarihinde emekliye sevk edildiği ve 1.derece 4.kademe +6400 ek gösterge intibak esas alınarak 15.02.2002 tarihinden itibaren aylıklarının bağlandığı ve emekli ikramiyesinin ödendiği, Dilekçinin Genel Müdürlük görevinde 5434 sayılı Kanunun Ek 68 nci maddesin de öngörülen 2 yıllık süreyi doldurmadığı ve Genel Müdürlük görevine 4505 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra atandığının anlaşıldığı bu nedenle sözkonusu Kanunun geçici 208 inci maddesi kapsamınada girmediği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 885
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Kamu Avukatlarının vekalet ücreti miktarlarının artırılmasını ve ek gösterge rakamlarının yükseltilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusu istemlerin 58 inci Hükümetin Acil Eylem Planında ifade edilen; 6-12 aylık süre içerisinde kapsamlı bir "Devlet Personel Rejimi Reformu" çerçevesinde gerçekleştirileceği, benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderileceği, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilerek, dengesizliklerin ortadan kaldırılacağı,tüm bu hedeflerin bütün kurumları ve personeli kapsayacak şekilde yapılacak olan genel düzenlemeler çerçevesinde ele alınmasının uygun olacağına inanıldığı bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 643
Dilekçe Özeti : Kademeli emeklilik yasasından ülke genelinde milyonlarca insanın mağdur olduğunu ifade ederek, hizmeti dolmuş ancak, yaşı tutmayanların emeklilik işlemi için yaş tashihinin kabulünü istiyor.

Dilekçe Numarasi : 674
Dilekçe Özeti : Mazot kaçakçılığı iddiasıyla 7,5 yıldan beri yargılandığını belirterek, suçsuz olduğunu belirtiyor. Bu suçun af kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3057
Dilekçe Özeti : 4616 Sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine kadar işlenen suçlardan Dolayı şartla salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanunun kapsamının genişletilmesini istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin suçunun anılan kanun kapsamında olmadığı, bu nedenle de şartla salıvermeden yararlanamadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 753
Dilekçe Özeti : Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından her yıl (yasal boşluk nedeniyle) ruhsat üzerinden harç alınmak istendiğinden bahisle, Özel dersanelerden alınan harç dikkate alınarak düzeltilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçede yer alan istemlerin konun değişikliği çalışmalarında dikkate alınmak üzere not edildiği ve dilekçiye yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 956
Dilekçe Özeti : Müstafi duruma düştüğünden bahisle, tekrar memuriyete dönmek istiyor.

Dilekçe Numarasi : 922
Dilekçe Özeti : 6831 sayılı Orman Kanununun 2/ B maddesi gereğince hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satışına ilişkin işlemlerin idari kararla durdurulmasından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Orman Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun incelendiği ve daha önce de talep hakkında dilekçiye bilgi verildiği,2/B sahalarıyla ilgili Anayasa değişikliği başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1018
Dilekçe Özeti : Belediyelerden diğer Devlet Kurumlarına geçişlerin açılmasını istiyor.
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Dilekçe konusunun Devlet Personel Başkanlığınca incelendiği,
2-4833 Sayılı 2003 Mali yılı Bütçe kanununun 31 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamı dışında yer alan Belediyelerden mezkur fıkra kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlara memur naklinin Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının iznine tabi tutulduğu,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 677
Dilekçe Özeti : Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılabilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 22.05.1985 tarih ve 18761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3201 sayılı Kanunla Kanunun yürürlülük tarihi olan 22.05.1985 tarihinden önce yurda dönmüş olanlardan 2147 sayılı Kanuna göre hizmet sürelerini değerlendirmemiş olanlara Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok iki yıl içerisinde yazılı istekte bulunulması halinde, yeni bir borçlanma imkanı tanındığı,
31.10.1963 - 27.08.1972 tarihlerinde Almanya'da çalışarak yurda dönen dilekçinin kanuni süresi içerisinde borçlanma talebinde bulunmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla taleple ilgili olarak bir işlem yapılamayacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1382
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur'dan geriye dönük borçlanmasının yapılabilmesi için 3165 sayılı yasada gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 3165 sayılı Kanunun ek geçici 16 ve 17.maddeleri ile 20.4.1982 tarihinden önce vergi mükellefi olan ve süresi içerisinde Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanlara bu süreleri borçlanma hakkı getirildiği, ancak 1.10.1972 - 20.4.1982 tarihleri arasındaki sürelerin bugün yürürlükte olan Kanun hükümlerine göre borçlandırılmasına imkan bulunmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 929
Dilekçe Özeti : Kocasının mahkumiyeti nedeniyle aile olarak mağdur olduklarını ifade ederek, Af yasası çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 409
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumundan 1995 yılında emekli olduğunu, BAĞ-KUR'un 2000 yılında 1991 yılında açmış olduğu büfe nedeniyle kendisinden 9 yıllık prim borcu ödemesini istediğini, SSK'nın emekliliğini iptal ettirdiğini, ve ödediği maaşları geri istediğini, bu işleme karşın açmış olduğu davayı kaybettiğini ifade ederek prim borcu ve faizlerine af çıkarılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen gönderilen cevabi yazıda: Dilekçiye yazıyla bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1282
Dilekçe Özeti : Dilekçiler: Halfeti ilçe merkezinin Birecik Barajının yapılması sonucu sular altında kalması nedeniyle,Karaotlak Köyü mevkiindeki tapulama dışı alana nakledilen yeni yerleşin yerinin Halfeti İlçesine bağlı mahalle statüsüne dönüştürülmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Mevcut mevzuat hükümleri ile Konuya çözüm getirilmesi mümkün olmayıp yasal düzenleme yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 632
Dilekçe Özeti : Doktora tezini teslim edemediği için doktora programından kaydının silindiğini belirterek af talep ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 34.maddesine göre kaydının silindiği, 27/09/2000 tarihli dilekçesi ile 4584 sayılı Kanundan faydalanmak üzere müracaatta bulunduğu ve kendisine 4 (dört) yarıyıl süre verildiği bu süre içinde doktora tezini tamamlayamadığı için Enstitü Yönetim Kurulunun 22/01/2003 tarih ve 2123 sayılı Kararı ile kaydının tekrar silindiği, bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 532
Dilekçe Özeti : TCK 46 ve 47. maddelerinin incelenerek, zararsız olan engellilerin durumlarına uygun tedavi ortamının oluşturulması ve başkalarına zarar verebilecek olanlardan ayrı hükümlere tabi olmasını istiyorlar.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun, Bakanlıkça hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan Türk Ceza Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmesi sırasında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 997
Dilekçe Özeti : Devlet memurları arasındaki keşif ücreti farklılığının ortadan kaldırılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre bilirkişi olarak görevlendirilen herkese ücret ödenmesi mümkün iken, 3717 sayılı Kanuna göre bir ödemede bulunulmasının sadece ilgili Kanun kapsamında bulunan personel açısından mümkün olduğu, dolayısıyla 3717 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kişilere anılan Kanun uyarınca bir ödemede bulunulabilmesinin kanuni düzenleme gerektirdiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1022
Dilekçe Özeti : İsteğe bağlı sağlık sigortası yaptıranların ödeyemedikleri primlere taksitlendirme yoluyla borçlanma imkanı sağlanmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce incelendiği ve talep hakkında dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1124
Dilekçe Özeti : Emeklilerin, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinden istisnasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Mükellefin talebi ile ilgili kanuni düzenleme mevcut olmadığından dilekçinin isteğinin yerine getirilemeyeceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1130
Dilekçe Özeti : Fahri imam olarak 30 yıl görev yaptığından bahisle, kadroya alınmadığını belirtiyor ve borçlanarak emekli olmak istiyor.

Dilekçe Numarasi : 973
Dilekçe Özeti : Sonradan memuriyete geçenlerin işçi olarak geçirdikleri sürelerin derece veya kademeden sayılmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Kamu kuruluşlarında sigortalı olarak görev yapmakta iken memuriyete geçenlerin, sigortalı hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında ne şekilde değerlendirileceği açıkça belirtildiği,mevzuatta anılan tarihler dışında ve istifa ettikten sonra açıkta iken yeniden memuriyete başlayanların sigortalı sürelerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirileceğine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmediği,bu itibarla ilgilinin sigortalı olarak çalışmakta iken 16,11.1982 tarihinde istifa etmesi ve açıkta iken devlet memuriyetine geçmesi nedeniyle sigortalı geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 981
Dilekçe Özeti : Binbaşılara da makam tazminatı ile görev tazminatı verilmesini ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde Binbaşılara makam tazminatı verilmesi yönünde bir hükmün ve yapılan bir çalışmanın bulunmadığı,diğer taraftan,13 Temmuz 2001 gün ve 24461 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 nci maddesi ile, bu madde de belirtilen durumda olan kamu personeli ve emeklilerine "Görev Tazminatı" verileceği nin hükme bağlandığı,Genelkurmay Personel Daire Başkanlığınca görevde bulunan ve emekli olan binbaşılar ile hizmet sürelerine göre kademeli olarak astsubaylara da görev tazminatı verilmesine ilişkin çalışmaların ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve Devletimizin imkânları ölçüsünde yapıldığı ve konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 434
Dilekçe Özeti : Arazi sınırına dikilen büyümeye müsait ağaçların komşu bahçelere zarar verdiğini ve bu yolla mülkiyete yapılan tecavüzlerin giderilmesine yönelik davaların sürüncemede kaldığını belirterek, anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çareler üretiyor, bu konuda kanun teklifi hazırlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 653
Dilekçe Özeti : 2001 yılından önce hukuk fakültesinde öğrenci olan öğretmenlerin, öğretmenliği ve avukatlığı birlikte yapabilmesine imkan tanınmasını istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 25/06/2002 tarihli ve 4765 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen ve 10/05/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici madde ile, 15/05/2001 tarihinden önce ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci maddenin uygulanmayacağı, Dilekçinin belirtilen dönemde öğrenci olduğu, dolayısıyla, her iki mesleği birlikte icra imkanı tanıyan madde hükmü kapsamına girmediği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1013
Dilekçe Özeti : T.C.Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılarak Makam ve Görev tazminatı uygulamasında yaş haddi ve vazife malullüğünde de 2 yılı doldurma şartı aranmamasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin talebinin Kanuni düzenleme gerektirdiği ve bu talebin yapılacak genel düzenlemeler çerçevesinde ele alınmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 567
Dilekçe Özeti : Fizikçi ve Matematikçi kadrolarında görev yapan personel olarak ek gösterge rakamlarının artırılmasını istiyorlar.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 527 sayılı KHK'nın 3.maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen I sayılı cetvelin"II-Teknik Hizmetler Sınıfı"bölümünün (b) sırasında yer alan unvanlardan; Fizikçi, Matematikçi, Kimyager, İstatistikçi ve Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları sözcüklerinin değişik tarihlerde Anayasa Mahkemesince iptal edildiği, iptal kararının doğuracağı hukuki boşluk dikkate alınarak iptal hükümleri yürürlülüğünün 1 yıl sonraya bırakıldığı,
Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin gerekçeli kararının Resmi Gazetede yayımlanması üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelde değişikliğe yönelik yasal bir düzenlemeye gidilmediği, bu nedenle söz konusu unvanların 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin " II-Teknik Hizmetler Sınıfı" başlıklı bölümünün (a) ve (b) sırasında yer almadığını kabul etmek gerektiği, iptal edilen unvanların (b) sırasında yeralmasını sağlayacak yasal boşluğu giderici düzenlemelerin 57.Hükümet döneminde yapıldığı, ancak, kanunlaşamadığı,
Söz konusu unvanların 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin "II-Teknik Hizmetler Sınıfı" başlıklı bölümünün (b) sırasında yeralmasını sağlayacak kanun tasarısının Bakanlıkça 27.12.2002 tarih ve B.07.0.BMK.0.15.115570-1966/39742 sayılı yazı ekinde Başbakanlığa gönderildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1652
Dilekçe Özeti : On hizmet yılını doldurmadan Emekli Sandığından malulen emekli olanlar ile, on hizmet yılını tamamlamadan vefat edenlerin dul kalan eşlerine, eşlerinin vefat tarihinde malul ve muhtaç olup olmadıklarına bakılmaksızın maaş bağlanması hususunda 5434 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1644
Dilekçe Özeti : Mevzuat ve işveren mağduru olduklarından bahisle; 1475 sayılı İş Kanununda ;
a) 1475 sayılı yasaya göre çalışıp iş yerinden ayrılanların 657 sayılı yasaya tabi bir kuruluşta görev talebi halinde 1475 sayılı yasaya göre ibraz edecekleri belgelerinin geçerli sayılmasını,
b) Geçmiş yıllara ait hizmet belgelerinin geçerli sayılmasını, primlerini şahsın talebi halinde toptan veya taksitle ödeyebilmesini sağlanmasını,
c) Geçmişte sigortalı hizmeti bulunmayanların, isteğe bağlı emeklilikten yararlanma istemi halinde 506 sayılı Kanunun 86. maddesinden yararlanmasının sağlanmasını
istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1296
Dilekçe Özeti : Geriye dönük vergi affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 793
Dilekçe Özeti : Çarşı ve mahalle bekçilerine önceden olduğu gibi Emniyet Hizmetleri statüsünden silah ruhsatı alma imkanı tanınmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinde silah ruhsatları harca tabi olmayanların belirtildiği ve emekli çarşı ve mahalle bekçilerinin bu kapsamda yer almadığı, ancak bu kişilere ilişkin ruhsat işlemlerinde de harçtan muafiyet sağlanmasına yönelik kanun değişikliği çalışmalarının devam ettiği, ayrıca, Bakanlık aleyhine açılan davanın, işlemin yasal olduğu gerekçesiyle reddedildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1187
Dilekçe Özeti : Erozyon nedeniyle vatan toprağının her yıl yok olduğunu ifade ederek, toprakların korunmasıyla ilgili Kanun çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1188
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur emeklilerinden Sosyal Güvenlik ve Destekleme primi adı altında alınan para ve faizinin affedilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1304
Dilekçe Özeti : Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye'de döviz ödeyerek emekli olmalarını düzenleyen Kanunda Türkiye'ye kesin dönüş yapma şartının kaldırılmasını, Türkiye'de hiç sigortası bulunmayan yurtdışında çalışan vatandaşların emeklilik işlemlerinin yapılmasını, döviz ödeyerek emekli olan vatandaşların yurtdışındaki işlerine devam etmelerinin sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 562
Dilekçe Özeti : 27 Mayıs 1960 hükümetince çıkarılan 42 sayılı kanun hükmü gereği resen emekliye sevk edildiğinden bahisle, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 1782, 2551 ve 3854 sayılı Kanunlarla getirilen iyileştirmelerden yararlanmak istiyor.

Dilekçe Numarasi : 564
Dilekçe Özeti : Köy bekçilerinin geçmiş hizmetlerinin de değerlendirilerek sosyal güvenceye kavuşturulması için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 565
Dilekçe Özeti : Sürücü belgesine sahip olma koşullarının Avrupa Birliği normlarına uyarlanarak , tek gözü görmeyenlerin (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalarını mümkün kılacak yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 294
Dilekçe Özeti : Devlet Resmi postasını Özel aracı ile taşırken Tunceli-Ovacık Mevkiinde terörist saldırıya uğrayan eşinin öldüğünü ve üç çocukla ortada kaldığını, hiç bir geçim kaynağının bulunmadığını ifade ederek mağduriyetini önleyecek bir iş verilmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe Konusunun İçişleri Bakanlığınca incelendiği, yapılan inceleme sonucu Dilekçinin 3713 sayılı Terörle mücadele Kanununun Ek-1 nci maddesi gereğince iş talebinde bulunduğu, 3713 sayılı Kanundan Kamu görevlileri ile Er ve Erbaşların yararlanabileceği, dilekçinin eşinin Kamu görevlisi olmaması nedeniyle İş hakkından yararlanamayacağı bildirildi.
Devlet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçiye Tunceli İli Mazgirt İlçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 1991 yılından bu yana değişik zamanlarda maddi ve ayni yardımlar yapıldığı, sağlık ocağında masrafları ve gelirleri dilekçiye ait çay- kahve hizmetlerini yürütmesi için imkan sağlandığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1094
Dilekçe Özeti : Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma koşullarının yeniden düzenlenmesini istiyor.
Bakanlıkca komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun Gümrük Müsteşarlığınca incelendiği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddelerinde Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilme şartlarının düzenlendiği; belirtilen maddelerdeki koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanların o yıl açılmış olan sınavlara müracaat edebildiği, gerek 4458 sayılı Gümrük Kanununda gerekse Gümrük Yönetmeliğinde yer alan bu hükümler nedeniyle Gümrük İşletme Programından mezun olan öğrencilerin anılan maddeler kapsamı dışında tutulmalarının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1326
Dilekçe Özeti : Şirket kurmayı kolaylaştıran yerli ve yabancı girişimcileri bürokrasiden kurtaran tasarının bazı maddelerinin uygulamada doğuracağı sakıncaları dile getirerek bazı öneriler sunuyor.

Dilekçe Numarasi : 540
Dilekçe Özeti : Tadilat projesinde yer vermeyi unuttuğu pencerelerin, otuz yıl sonra mahkeme kararıyla kapatıldığından bahisle, yeni imar yasasında bu tür yerlerin de af kapsamına alınmasını ve yeni projelerde aranan karar çoğunluğu veya karar vermeye yetkili merci-i hususlarının yeniden düzenlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 599
Dilekçe Özeti : Yeni emeklilik yasasının müktesep haklarını ihlal ettiğinden bahisle mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 743
Dilekçe Özeti : Öğretmenlikte geçen sürelerinden dolayı fiili hizmet zammından yararlandırılmasını ve görevinden ayrılması halinde sandıkla ilgisinin devam ettirilmesinin mümkün olup olamayacağı hususunda bilgi verilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 32.maddesinin ilgili fıkralarında fiili hizmet süresi zammından yararlanabileceklerin tek tek sayıldığı, bunlar içinde öğretmenler yer almadığından , öğretmenlerin fiil ihizmet süresi zammından yararlandırılmasının mümkün olmadığı, ayrıca bugünkü yasal düzenlemelerin, ilgilinin görevden ayrılması durumunda sandıkla ilgisinin devam ettirilmesine imkan tanımadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 741
Dilekçe Özeti : Üniversitede geçici olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Üniversitelerde geçici olarak çalışan personelin kadroya geçirilmesinin kanun değişikliği gerektirdiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 499
Dilekçe Özeti : Yardımcı Hizmetler kadrosunda (hizmetli olarak) Denizli Şehit Öğretmen Yusuf Batur Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde görev yaptığını, yüksekokul mezunu olduğunu ifade ederek,
1-Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan üniversite ve Yüksekokul mezunlarına 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak ek gösterge verilmesini,
2-Devlet Memuru açığını kapatmak amacıyla puan sistemi ile Yardımcı Hizmetler sınıfından Genel İdare Hizmetleri sınıfına yükselecek personel listesine dahil edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1171
Dilekçe Özeti : Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının ek göstergeden yararlandırılmasını istiyor.
Dilekçe konusu talebe ilişkin önceki başvurularla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza "657 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel için ek gösterge öngörülmediği" bildirilmiş olup, dilekçinin isteğinin kanun teklif ve tasarısına konu olduğu anlaşılmıştır.

Dilekçe Numarasi : 745
Dilekçe Özeti : Ziraat Bankasında yirmi yılın üzerinde hizmeti bulunan ve sözleşmeli çalışan personelin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılarak emekli edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 777
Dilekçe Özeti : Memurların sicil raporlarındaki kayıtların yıl sonunda kendilerine bildirilmesi ve memurluğa engel teşkil etmeyecek suçtan hüküm giyenlerin hükümlülük süresince izinli sayılmasına yönelik yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1042
Dilekçe Özeti : Ülke meselelerine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2720
Dilekçe Özeti : Özürlülerin haklarının Kanunen Koruma altına alınması için hazırlanan yasa tasarısının Meclis'ten geçmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusu yasa tasarısının 57. Hükümet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğu, ancak dönemin sona ermesi nedeniyle kadük olduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 415
Dilekçe Özeti : Sel felaketine maruz kaldığını , tüm ev eşyalarının kullanılamaz duruma geldiğini , maddi manevi kaybının büyük olduğunu ifade ederek, Sosyal Yardımlaşma Vakfınca kendisine memur olması nedeniyle yardım yapılmadığını belirtiyor ve kanunda yapılacak bir değişiklikle kendisiyle ve aynı durumda olanlara yardım yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 943
Dilekçe Özeti : Kore gazilerine ödenen maaşların azlığından bahisle iyileştirme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1151
Dilekçe Özeti : Seçim sistemleri,Seçme ve seçilme yaşı ve parti örgütlenmelerinde demokratik teamüllere uygun yapılanmaya gidilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1098
Dilekçe Özeti : Mahalli seçimlerle birarada türban referandumunun yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 686
Dilekçe Özeti : Nikahsız yaşadığı kişiden olan çocuğunun babasının nüfusuna kaydının yapılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin isteği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 282 nci ve 321 nci maddeleri ile 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 12 nci maddesine uygun bulunmadığından yerine getirilemediği;
4721 sayılı Türk medeni Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ortaya çıkan ve son günlerde sıkça şikayetlere neden olan kanun maddelerinin kamu yararına göre Adalet Bakanlığının Koordinatörlüğünde yeniden düzenlenmesi gerektiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1115
Dilekçe Özeti : Yüz yıldır zilyetliklerinde bulundurdukları arazilerinin orman arazisi statüsüne sokulmasından yakınıyor ve mağduriyetlerinin sunduğu teklif doğrultusunda giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1101
Dilekçe Özeti : Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Devlet Memurlarının ek göstergeden yararlandırılmasını istiyor.
Dilekçe konusu talebe ilişkin daha önceki başvurularla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza "657 sayılı Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel için ek gösterge öngörülmediği" bildirilmiş ve dilekçinin isteği kanun teklif ve tasarısına konu olduğu anlaşılmıştır.

Dilekçe Numarasi : 896
Dilekçe Özeti : ler: Fiili hizmet zammından yararlanmak ve 55 yaşını dolduran posta dağıtıcılarının re'sen emekliye sevk edilmemeleri için yasal düzenleme yapılmasını istiyorlar.
Ulaştırma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
a- Dilekçilerin hazırlamış olduğu 5434 sayılı kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapan kanun taslağının Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Yüksek Denetleme Kurulu, Maliye Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşüne sunulduğu, cevabi yazılarda düzenlemenin diğer meslek gruplarına sahip kamu personelinin bütününe yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin olarak yapılabilecek genel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmek suretiyle ele alınmasını öngören görüş bildirildiği.
b- 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinin (a) fıkrasının IV. bendi gereğince 55 yaşını ikmal eden Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildiklerini, bunlardan çalışmak isteyen ve durumları uygun görülenlerin 5 yıla kadar çalışma sürelerinin uzatabildiği,
Belirtildi.

Dilekçe Numarasi : 1419
Dilekçe Özeti : Motorlu taşıt sahibi olan emeklilerin ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 512
Dilekçe Özeti : Mühendis ve Mimarların aynı gruba alınması ve eşit ek gösterge verilmesi doğrultusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istiyor.
Dilekçe konusu ünvanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı cetvelin II. Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı bölümünün (b) sırasında yer almasını sağlayacak şekilde hazırlanan Kanun Tasarısının 27.12.2002 tarihinde Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 613
Dilekçe Özeti : Subay ve Astsubaylar arasındaki ücret farklılığının giderilerek Astsubayların mali yönden güçlenmesini sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 195
Dilekçe Özeti : Tedavisi imkansız bir hastalıktan dolayı malulen emekliye sevk edildiğinden bahisle, 5434 sayılı Kanunun Ek 77 inci maddesi kapsamına dahil edilerek kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesini istiyor.
I.Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin kadrosuzluk nedeniyle değil, tedavisi imkansız bir hastalık nedeniyle emekliye sevk edildiği, durumunun 31 Aralık 2002 tarih ve 24627 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.1.2001 tarih ve 2001/3486 sayılı kararnamede belirtilenlerin durumuna uymadığı, dilekçeye konu kararnamede yapılacak olan değişikliğin kişiye özel olacağı bu uygulamanında Anayasanın eşitlik ve Genellik ilkesine aykırılık taşıyacağı bu nedenle dilekçinin isteminin kabulünün mümkün olamayacağı bildirildi.
II.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda ise; 5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesi ile görevdeki emsalleri gibi intibakları yapılacak olanların açıkça belirlendiği, Kanunun 44.maddesi hükmüne göre malullük aylığı bağlananların bu madde kapsamına alınmadığı belirtildi.

Dilekçe Numarasi : 457
Dilekçe Özeti : Üretimi durdurulan ayıplı malların üretici ve satıcı firmalarca değiştirilmediğinden bahisle,bu gibi malların bir üst modelle değiştirilmesi için Tüketiciyi koruma yasasında değişiklik yapılmasını istiyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapan Kanun Tasarısının 06.03.2003 tarihinde kabul edildiği ve Cumhurbaşkanınca onaylanmak suretiyle 14.03.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı,bu düzenleme çerçevesinde ilgililerin ödediği bedeli içinde,malın değiştirilmesi malın ücretsiz olarak onarılması ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesi gibi seçimlik haklara sahip olduğu bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2001
Dilekçe Özeti : Yetim aylığı almakta olan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda aylığının kesilmemesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2002
Dilekçe Özeti : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1.maddesinin değiştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1774
Dilekçe Özeti : Üç dersten başarısız olan ve üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerinin bir üst sınıfa devamı için öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1945
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1762
Dilekçe Özeti : Özürlü vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.


Dilekçe Numarasi : 1761
Dilekçe Özeti : Memur sicil affının çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2773
Dilekçe Özeti : Emekli Şube Müdürü, 3510/1 Sayılı 1971 tarihli KHK mağdurlarından olup 657 sayılı Kanunda,
-Eski emekli ve yeni emekli arasındaki farkların giderilmesi,
-Eşit işe eşit ücret sisteminin getirilmesi,
-Doğu ve Güneydoğuda görev yapan personele seyyanen mahrumiyet tazminatı verilmesi,
-25 yıl Şube Müdürlüğü yapanların 1.dereceye yükseltilmesi,
-Ek göstergelerinin 2000 olması, için değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3218
Dilekçe Özeti : Zaman aşımı nedeniyle fakülteden atılan torununun yeniden okula kabulünü istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3224
Dilekçe Özeti : ler : Kazanılmış hakları ortadan kaldırılan taşeronlaştırmayı esnek çalışmayı ve ödünç işçiliği getiren, iş güvencesi yasasını etkisiz kılan aynı zamanda da adaletsiz olduğunu belirttikleri 4857 sayılı iş kanununun iptal edilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 3296
Dilekçe Özeti : Kader mahkumu için de ceza indirimi veya af niteliği taşıyan "EVE DÖNÜŞ" yasası çıkarılması istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1588
Dilekçe Özeti : İmar Affı Yasa Taslağına, kendi arazilerine yaptıkları mevzuata ve projeye aykırı yapıların da dahil edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2401
Dilekçe Özeti : Evlat edinen çalışan anne ve babalara ücretli izin hakkı verilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 4857 Sayılı İş Kanununun "Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni" başlıklı 74 üncü maddesinde evlat edinen anne ve babalara izin verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı bildirilmiştir.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin talebinin memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının yeniden düzenlenmesine yönelik yapılacak genel çalışmalar kapsamında ele alınmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2291
Dilekçe Özeti : Belediye Başkanlığında geçen sürelerinin emekliliğinde değerlendirilmesi isteği.

Dilekçe Numarasi : 1844
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2142
Dilekçe Özeti : İmar İskan ile Köy İşleri Bakanlıklarında Genel Müdürlük ve Bakanlık Müfettişliği görevlerinde bulunduğunu ancak, müfettiş kadrosundan emekli olamadığını bu nedenle de ek gösterge ve makam tazminatı yönünden kaybı olduğunu ifade ederek, mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1863
Dilekçe Özeti : Oğlunun Yurtdışına Dumlupınar Üniversitesi adına doktora yapmak amacıyla gittiğini, ancak üniversitenin oğlunu süresinden önce geri çağırdığını bu nedenlede öğreniminin engellendiğini ileri sürerek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 34 üncü maddesine 2547 sayılı ve 1416 sayılı yasa hükümlerinin eklenerek işlerlik kazandırılmasını yada 4584 nolu kanunla yükseköğretim kanununa eklenen maddenin geçerlilik süresinin uzatılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1862
Dilekçe Özeti : Öğrenim harcını yatıramadıkları için okulları ile ilişiği kesilenlerin tekrar okula kayıt yaptırabilmeleri için, öğrenci affı çıkarılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1860
Dilekçe Özeti : Öğrenci affı çıkarılması ve disiplin suçu dışındaki nedenlerden dolayı okulla ilişiği kesilenlerin bu kapsama dahil edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1928
Dilekçe Özeti : Lisans üstü eğitim yapan öğrencilerinde öğrenci af yasası kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3116
Dilekçe Özeti : Emekli ilkokul öğretmenleri arasında eğitim durumundan kaynaklanan ücret dengesizliğinin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin isteği Kanuni düzenleme ile gerçekleşeceği anlaşıldığından yapılacak olan çalışmalarda dikkate alınmak üzere not alındığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3119
Dilekçe Özeti : Meslek odalarının üyeler üzerindeki yasal olmayan baskılarından yakınıyor, serbest çalışan elektrik mühendislerinin mesleki faaliyetlerini hiç baskı altında kalmadan icra edebilmeleri için -liste halinde Komisyonumuza gönderdiği konularda- yasal değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2758
Dilekçe Özeti : Kapkaç olaylarının önlenebilmesi için cezaların artırılmasını, azmettirenlerin tespitini ve yaşı küçük olanların velilerinin cezalandırıldığı bir sistemle otokontrolün sağlanması ile mahkemelerde davaların hızlı sonuçlandırılmasını ve sonucun hızlı uygulanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2759
Dilekçe Özeti : Toprak mülkiyeti edinilmesine ilişkin zorlukların giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1770
Dilekçe Özeti : Yaş haddinden (1/4 kademesinden) emekli olan astsubaylara görev tazminatı verilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi kapsamında bulunupda, kendisine henüz "görev tazminatı" verilmeyen Kamu görevlileri ve emeklilerine de görev tazminatı verilmek amacıyla ilgili makamların çalışmalarının devam ettiği ve kıymetlendirildiği,
2-631 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile beklenti içerisine giren ve henüz görev tazminatı alamayan diğer kamu personeli ve emeklilerine de imkanlara bağlı olarak görev tazminatının yaygınlaştırılarak ödenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2196
Dilekçe Özeti : ler:4708 sayılı yasanın değiştirilerek müteahhitlerin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2958
Dilekçe Özeti : Kıdemli binbaşıların (çalışan ve emekli) ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini ve de Görev Tazminatı verilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi kapsamında bulunup da, kendisine henüz "görev tazminatı" verilmeyen Kamu görevlileri ve emeklilerine de görev tazminatı verilmek amacıyla ilgili makamların çalışmalarının devam ettiği ve kıymetlendirildiği,
2-631 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile beklenti içerisine giren ve henüz görev tazminatı alamayan diğer kamu personeli ve emeklilerine de imkanlara bağlı olarak görev tazminatının yaygınlaştırılarak ödenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2466
Dilekçe Özeti : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık kurumları İşletmeciliği bölümü mezunu olarak Sağlık Bakanlığında çalıştığından bahisle, sağlık hizmetleri sınıfı yan ödeme ve özel hizmet tazminatından yararlanamadığını belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Sağlık Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin memuriyeti sırasında bitirmiş olduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünün Sağlık Hizmetleri sınıfında bir üst öğrenim olmadığı, bu nedenle 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3-D maddesi uyarınca mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli gibi özlük haklarından yararlanmasının mümkün olamayacağı, bu konuda kanuni düzenleme gerektiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 855
Dilekçe Özeti : Özürlü kontenjanından yararlandırılarak kendisine iş temin edilmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konularının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce incelendiği ve Dilekçilere yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1217
Dilekçe Özeti : Memur sicil affının çıkarılmasını, bir üst derece uygulamasından yararlanamayan devlet memurlarına bir üst derece verilmesini ve görev tazminatı uygulamasının yaygınlaştırılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Yeni bir disiplin affının yasal düzenlemeyle mümkün olabileceği, bir üst derece uygulamasının Hükümetin "Acil Eylem Planı çerçevesinde " gerçekleştireceği Devlet Personel Rejimi Reformu kapsamında diğer konular ile birlikte ele alınabileceği, Görev tazminatı uygulamasının, ekonomik program ve bütçe olanaklarının elverdiği ölçüde yararlanamayan kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılabileceği bildirildi.


Dilekçe Numarasi : 967
Dilekçe Özeti : Dilekçiler:4502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 399 sayılı KHK'ye göre sözleşmeli statüde çalışanların mağdur edildiğini belirtiyorlar ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinde gerekli düzenlemelerin yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Ulaştırma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan personelin, bir üst unvana atanması ancak o üst unvana ait boş bir kadro ve pozisyonun olması ile mümkün olabileceği, oysa yukarıda değinilen Geçici 4'ncü maddeden anlaşılacağı üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellere ait kadro ve pozisyonlardan boş olanlar ile boşalacak olanların iptal edildiği,dolayısıyla iptal edilmiş kadro ve pozisyonlarda yer alan bir üst unvana atama yapılamayacağı bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 1468
Dilekçe Özeti : Gazi Şeref Aylıklarının Artırılması hususunu içeren 2/95 esas sayılı kanun teklifinin yasalaşmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2502
Dilekçe Özeti : İstiklal Savaşı gazisi olan babasının maaşından faydalanmak için gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1828
Dilekçe Özeti : Üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere sınav hakkı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1834
Dilekçe Özeti : Siverek'in İl yapılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1967
Dilekçe Özeti : 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik yapılması hakkında Kanunda değişiklik yapılması ve sürenin uzatılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1972
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2148
Dilekçe Özeti : Dışarıdan prim ödemek suretiyle Emekli Sandığından emekli olabilmek için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2191
Dilekçe Özeti : Emeklilikte toplam hizmet sürelerinin yarısından fazlasının geçtiği kurum dikkate alınmak suretiyle işlem tesis edilmesini istiyor.Dilekçe Numarasi : 2654
Dilekçe Özeti : Araştırma Enstitülerinde çalışan araştırma elamanların Üniversitedeki emsalleri gibi 67 yaş sınırlama kapsamına alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2656
Dilekçe Özeti : Kat mülkiyeti Kanununun değiştirilmesini ve nereden buldun yasasına işlerlk kazandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3159
Dilekçe Özeti : Kocasının S.S.K.nda ve Emekli Sandığındaki hizmetlerini birleştirdiğini, 10 yıllık hizmet süresi dolmadan vefaat ettiğini, kendisine Emekli Sandığı ve de S.S.K.'dan maaş bağlanmadığını ifade ederek, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2124
Dilekçe Özeti : Sümer Holding A.Ş.'ne bağlı fabrikalarda aynı görevi yapan İşletme Müdürü ile Genel Müdür arasında emekliliklerinde ücret farkını oluştuğunu ifade ederek bu adaletsizliğin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Holding İşletme Müdürü ve Bağlı Ortaklık Genel Müdürü olarak çalışan personele Holding ücret skalasına göre aynı ücretlerin ödendiği,
2-Yürürlükteki mevzuata göre İşletme Müdürü olarak görev yapan ve emekliye ayrılan bir personelin sadece 3000 ek göstergeden yararlanabildiği, Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüğü yapış ve bu makamda en az iki yıl bulunmuş olup emekliye ayrılan lara 6400 ek göstergeden 7000 göstergeli makam tazminatından ve 17000 göstergeli temsil tazminatından yararlandırıldığı, oluşan ücret farklılığının Emekli Sandığı mevzuatından kaynaklandığı,
3-01/07/2003 tarihi itibarıyla İşletme Müdürlüğünden emekli olan personele 25 hizmet yılı karşılığı 596.133.750 TL emekli aylığı ödendiği ancak, Bağlı Ortaklık Genel Müdürlüğünden aynı şartlarda emekliye ayrılmış personele ise 1.775.625.000 TL ödendiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1520
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur çalışanlarının Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanları ile aynı işi yaptıklarından bahisle, ekonomik mağduriyetlerinin önlenmesi için Emekli Sandığı ve SSK çalışanlarına tanınan maddi hakların verilmesini istiyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce incelendiği ve dilekçilere yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1714
Dilekçe Özeti : Mağdur olduğunu, çocukları tarafından bakılmadığını ifade ederek, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanundan da 61 yaşında olması nedeniyle yararlanmadığını belirterek, kanunda değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1002
Dilekçe Özeti : İmar mevzuatında değişiklik yapılarak,Gayrimenkul sahiplerinin imar uygulaması esnasında Tebligat Kanunu hükümlerine göre bilgilendirilmesini istiyor.
T.C.Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:3194 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana yaşanan gelişmeler, gerek kurum ve kuruluşlardan gerekse vatandaşlardan Bakanlığımıza iletilen sorunlar ile Kanunun uygulamasında karşılaşılan aksaklıklar ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum sürecinde alınması gereken tedbirler ile diğer ilgili mevzuata uyumun sağlanması amacıyla, Kanunun revizyonunun gerekli görüldüğü,söz konusu revizyon çalışmalarının Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce, İmar ve Şehirleşme Kanun Tasarısı adı altında yürütülmekte olduğu, dilekçe sahibinin önerisinin bu düzenlemeler kapsamında değerlendirileceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2529
Dilekçe Özeti : Veraset ilamı verme süresinin uzatılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 990
Dilekçe Özeti : Eşinin 10 yıllık hizmeti dolmadan vefat ettiğini ifade ederek, kendisine maaş bağlanmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin eşinin ölüm tarihi itibariyle malul ve muhtaç olduğunu belgelemesi halinde aylık bağlanabileceğinden, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacağı ve eşinin ölüm tarihi olan 05.12.1996 tarihi itibariyle çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malul olduğunu gösterir Sağlık Kurulu Raporunun gönderilmesi halinde durumunun aylık bağlama yönünden ayrıca incelenebileceği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1886
Dilekçe Özeti : Taleplerinin, çıkarılması düşünülen öğrenci affı kapsamında dikkate alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1888
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığı Kanununda yapılacak yeni düzenleme ile geçici 206.maddenin diğer müktesep hak sahiplerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2016
Dilekçe Özeti : ler: Öğrenci affı ile ilgili çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2235
Dilekçe Özeti : Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin suçlarının affına ilişkin kanun çıkarılmasını ve olumsuz sicil raporu ve olumsuz liyakat görüşü uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2212
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Adres değiştirerek, yeniden açtığı kahvehanesi için, Okula yakınlığı sebebiyle ruhsat verilmediğinden yakınıyor.İlçelerle Büyük Şehirlerin aynı yasaya tabi tutulmamasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2619
Dilekçe Özeti : ler:Almış olduğu eski mercedes araçların kaçak olması sebebiyle devletle karşı karşıya geldiklerinden mağdur duruma düştüklerini belirterek AF çıkartılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2477
Dilekçe Özeti : Polis emeklilerinin emekli maaşlarında iyileştirmeye gidilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1875
Dilekçe Özeti : Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü, Gemi Kurtarma ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görev yapan personele uygulanan ek gösterge rakamlarının yeniden düzenlenmesini, burada görev yapanlara makam tazminatı verilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gemi Kurtarma ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin Ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi ve makam tazminatı ödenmesi isteminin Kanun konusu olduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1619
Dilekçe Özeti : Başörtüsü (Türban) nedeniyle okuma özgürlüklerinin ellerinden alındığından bahisle, bu konuya bir çözüm çaresi üretilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2025
Dilekçe Özeti : Siyasi partilere yapılan hazine yardımının sona erdirilmesini, milletvekili ve Bakan sayısının azaltılmasını, milletvekili dokunulmazlığının görevi ile sınırlandırılmasını, seçime giderken milletvekillerine ödenen maaşın geri alınmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2076
Dilekçe Özeti : Kaymakamlık aday adayı sınavına girebilmek için 28 olan yaş sınırının 45' e yükseltilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3180
Dilekçe Özeti : Elli yaş üzerinde olup da herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna kaydı olmayanların BAĞ-KUR'a kayıtların yapılmasını ve de emekli olabilmelerinin sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3353
Dilekçe Özeti : Sağlık raporunda yaptığı tahrifat nedeniyle Ağrı İli TELEKOM Müdürlüğündeki teknisyenlik görevine son verildiğinden bahisle, işlemiş olduğu suçun yüz kızartıcı bir suç olmadığını söyleyerek TBMM 'de sıra bekleyen Sicil Affına ilişkin Kanun teklifinin bir an önce yasalaştırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3356
Dilekçe Özeti : İstanbul'da deprem riski olan bölgelerden birinde dairesi bulunduğundan bahisle, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki Yıkım ve Yeniden yapma maddesinin ittifak ile olmaktan çıkarılarak çoğunluğun iradesi doğrultusunda yeniden yasallaştırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3357
Dilekçe Özeti : Binlerce Türk gencinin askerlik probleminin bedelli askerlik veya benzer uygulamalarla çözümlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3227
Dilekçe Özeti : Düzce' de ''Düzce Konuralp Üniversitesi'' kurulması isteğine dair.

Dilekçe Numarasi : 3333
Dilekçe Özeti : Muhtar olduğunu ancak, muhtar maaşının azlığından dolayı Bağ-Kur prim borcunu ödeyemediğini ifade ederek;
a-Muhtar maaşlarının artırılmasını,
b-Bağ-Kur primlerinin taksite bağlanmasını,
istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1390
Dilekçe Özeti : Aylık izinli sayılanlardan bu sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını yatırmamış olanlara, kesenek ve karşılıklarını ödeme imkanı getirilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72 nci maddesi uyarınca, aylıksız izin kullanan iştirakçilerin aylıksız izin bitim tarihini takip eden üç ay içinde müracaat ederek, aylıksız izin sürelerine ilişkin kesenek ve karşılıkları ödenmesi halinde emeklilik yönünden değerlendirilebileceği,
2-Bu süre içerisinde başvurmayanların geçmişe yönelik aylıksız izin sürelerinin emeklilik yönünden değerlendirilemeyeceği
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 374
Dilekçe Özeti : Yediemin olarak kendisine teslim edilen aracın geri alınmasını veya kendisine devrinin yapılmasının istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda. Konu ile ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Ak Sigorta A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü hasar servisinde görevli Boğaç YURT'un ifadesinin alındığı; Dilekçinin oto ile ilgili mağduriyetini kendisine anlattığı, aracın bulunduğunun bildirilmesi üzerine otoyu teslim almak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne müracaat edildiği, ancak aracın evraklarının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş olmasından dolayı otonun sigorta yetkililerine teslim edilmediği, İzmir 14.Asliye Ceza Mahkemesinin dava hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderdiği, Sigorta şirketine henüz teslim edilmemiş olan aracın dosyasının şirket yetkililerince takip edildiğinin öğrenildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1639
Dilekçe Özeti : Yeni bir Anayasa talep ediyorlar.

Dilekçe Numarasi : 901
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Kamu ihale Yasasının değiştirilerek, (TÜVASAŞ)'ın ihale kanunundan istisna edilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Ulaştırma Bakanlığınca Kamu İhale Kurumuna 27/02/2003 tarihli yazı ile yapılan başvuruda ; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.(TÜDEMSAŞ) ve Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüklerinin, karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde ihracata yönelik çalışmalarının artırılması, adı geçen bağlı ortaklıkların faaliyetleri için gerekli malzemenin yurtdışından gelecek taleplere teklif verebilmelerini teminen TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın mal ve hizmet alımlarının 4734 Sayılı İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamına alınmasının talep edildiği ve bu talebin değerlendirilmekte olduğu, alınacak karar doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1791
Dilekçe Özeti : Matematik öğretmeni olarak görev yapan babasının 5 yıllık memuriyeti dolmadan öldüğünü ve 5434 sayılı yasaya göre kendisine maaş bağlanmadığını ifade ederek, söz konusu kanunun ek 13 üncü maddesinde değişiklik yapılmasını ve mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2054
Dilekçe Özeti : Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaparken disiplin suçundan dolayı ordudan ilişiğinin kesildiğinden bahisle, disiplin suçlarına af getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2072
Dilekçe Özeti : ler: 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 65 inci maddesi 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2190
Dilekçe Özeti : Geniş kapsamlı öğrenci ve öğretim elemanları için Af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1932
Dilekçe Özeti : Yaş haddinden (1/4 kademesinden) emekli olan astsubaylara görev tazminatı verilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi kapsamında bulunupda, kendisine henüz "görev tazminatı" verilmeyen Kamu görevlileri ve emeklilerine de görev tazminatı verilmek amacıyla ilgili makamların çalışmalarının devam ettiği ve kıymetlendirildiği,
2-631 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile beklenti içerisine giren ve henüz görev tazminatı alamayan diğer kamu personeli ve emeklilerine de imkanlara bağlı olarak görev tazminatının yaygınlaştırılarak ödenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2010
Dilekçe Özeti : Mesleki Lise (İmam Hatip) mezunlarına Üniversiteye giriş sınavında düz lise mezunları ile eşit şartlarda sınava katılma şansı verilmesini istiyorlar.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-1999 yılından bu yana sürmekte olan sistemde değişiklik yapılmasının düşünülmediği, açılan iptal davalarının kurum lehine sonuçlandığı,
2-Meslek Lisesi mezunlarının iki yıllık meslek yüksekokullarına geçmelerine imkan veren 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki Meslek Yüksek Okullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünün bulunduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1640
Dilekçe Özeti : ler Genel Öğrenci Affı çıkarılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2307
Dilekçe Özeti : Kamudaki yolsuzlukların önlenmesi için değişen siyasi ortama paralel olarak teftiş ve yargı teşkilatlarında da aynı değişimin sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2376
Dilekçe Özeti : Yardımcı Doçentlerin de 1.derecenin 4.kademesine yükselebilmesinin sağlanması ve af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2396
Dilekçe Özeti : 4207 Sayılı Kanunla kabul edilen sigara yasağının etkinliğini arttırmak için TBMM'den karar çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2418
Dilekçe Özeti : Yüksek Öğretim Kurulunun feshini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2405
Dilekçe Özeti : Vazife malullerinin de Harp malulü gaziler ve Güneydoğu gazilerinin istifade ettiği haklardan yararlandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2429
Dilekçe Özeti : Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasında emekli astsubayları, en çok mağdur olan kesim olarak niteliyor, maaşının tek temditli Kd.Bşçvş. maaşına eşit hale getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1814
Dilekçe Özeti : Özürlü vatandaşların sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1944
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 3170
Dilekçe Özeti : Özürlü ve Bağ-Kur sigortalısı olduğunu ifade ederek, doğuştan özürlülerin malulen emekli olamadığından bahisle, 1479 sayılı Bağ-Kur yasasında değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2470
Dilekçe Özeti : 4046 sayılı Özelleştirme Yasası uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetinin, teklif ettiği yasal değişiklik çerçevesinde giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3060
Dilekçe Özeti : Oğlundan dolayı Emekli Sandığınca kendisine vazife malullüğü yetim aylığı bağlandığını ancak, 2022 sayılı kanun gereği almakta olduğu aylığın geç kesildiğini bu nedenlede Emekli Sandığının ödediği fazla maaşları geri istediğini ifade ederek, bu borcun af edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3070
Dilekçe Özeti : 2 Temmuz'un 'Laikliğe Saygı Günü' olarak yasalaşmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3196
Dilekçe Özeti : Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan halka Belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı tanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3274
Dilekçe Özeti : 2/B mağduru olduğundan bahisle yeniden gündeme gelmesi söz konusu olan 2/B uygulamasının dilekçede sıraladığı olumsuz yönlerinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2239
Dilekçe Özeti : Yurt dışından kesin dönüş yapanlara borçlanarak emekli olma imkanı verilmesine yönelik düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2252
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığına tabi olanlar ile SSK' ya tabi olanlar, arasındaki vergi oranı ve emekli maaşı farklılıklarının giderilerek eşitsizliğin sona erdirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2270
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur üyelerinin mağduriyetlerinin acilen giderilerek sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2540
Dilekçe Özeti : Emekli memurlar için sicil affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2551
Dilekçe Özeti : Özel Harekatçı asker ve polis aileleri olarak 4616 sayılı af yasasının TBMM'ce yeniden ele alınıp incelenmek suretiyle benzer mağduriyetlerinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1895
Dilekçe Özeti : Müstafi polislerin emniyet teşkilatına dönebilmelerine imkan verilebilmesi için, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 30.ncu maddesinin değiştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1896
Dilekçe Özeti : Memur sicil affı çıkarılmasını istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin TCDD Menemen Gar şefliğinde memur olarak çalıştığı, üç yıl üst üste olumsuz sicil alması nedeniyle terfi edemediği, terfi edebilmesi için sicil affının çıkarılması talebinde bulunduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1849
Dilekçe Özeti : Polislerin askerlik hizmetlerinin kısaltılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2154
Dilekçe Özeti : Öğrenci affı ile ilgili çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1854
Dilekçe Özeti : Mali durumunun yetersiz olması nedeniyle üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere,yeniden kayıt için imkantanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1856
Dilekçe Özeti : Şebinkarahisar'ın İl olmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1423
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Müteahhitlik hizmetlerinin görülüş şekli ve müteahhitlik hizmetlerinin denetim esasları hakkındaki bir dizi soruna çözüm bulunmasını istiyor.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 8-111 maddesi uyarınca Mühendislik diploması almış olmanın, Müteahhitlik Karnesi alma şartlarından biri olduğu, Bingöl'de 01.05.2003 tarihinde meydana gelen 6.4 şiddetindeki deprem sonrasında Bakanlığımızca, 01-02 Mayıs 2003 tarihlerinde bir teknik heyet teşkil ettirilerek ön inceleme yapıldığı, Bingöl İl genelindeki 468 kamu binasında hasar tespitinde bulunulduğu, yıkık, ağır hasar ve orta hasarlı binalarda projesine uygunluk, imalat hataları ve malzeme eksikliği hususlarında mahallinde gerekli çalışmalar yapıldığı, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirildiği, sonucuna göre sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı,yaptığı bina çöken yada hasar gören müteahhitler ile ilgili olarak mevcut yasaların öngördüğü kanuni prosedürün uygulandığı, Bakanlığımızca; 1-2° derece deprem bölgelerinde yer alan İllerden başlayarak, tüm kamu binalarında deprem öncesi, deprem dayanaklılığına yönelik incelemeler başlatıldığı, son 15 yılda karne almış olan Milletvekili ve emekli olan Bakanlık mensupları ile üst düzey Devlet Memurlarından hangilerinin karne aldığını tespit edebilme imkanı bulunmadığı, ancak Bakanlık tarafından 28.05.2003 tarihine kadar tahakkuk ettirilen Özel Müteahhitlik Karnesi; 51.996 Adet, Tüzel Müteahhitlik Karnesi; 27.942 Adet olmak üzere toplam; 79.938 Adet Müteahhitlik Karnesi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2622
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur emekli maaşlarından her ay %10 miktarındaki Sosyal Destekleme adındaki kesintinin kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 273
Dilekçe Özeti : ÖSS sınavındaki taban puanı uygulamasına son verilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yükseköğretim Kurulu'nun yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamalarda bulunduğu,dolayısıyla yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3252
Dilekçe Özeti : Eski bir hükümlü olduğundan çocuklarının subay, astsubay ve Polis Koleji sınavlarına giremediğini söylüyor.Bu durumun cezaların şahsiliği prensibine aykırı düştüğünden bahisle, konunun irdelenmesini vatana ve milletin bütünlüğüne işlenmiş suçların muaf tutulacak şekilde mağduriyetleri önleyecek yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2660
Dilekçe Özeti : Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi İslami İlimler Bölümü mezunu. YÖK'ten 1989 yılında denklik belgesi almış. 11 yıl öğretmenlik yapmış, YÖK'ün lisans denklik belgesini önlisans denklik belgesine dönüştürmesi sonucu Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik görevinden alınarak memur olarak ataması yapılmış. Çok mağdur olduğundan bahisle kendisi gibi mağdur olan 114 öğretmene lisans tamamlama hakkı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1252
Dilekçe Özeti : DMS ve KPSS de başarılı olduğundan bahisle uygun bir kadroya atanmasını talep ediyor.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Devlet Memurluğu Sınavında başarılı olanların işe yerleştirilmeleri ; kamu kurum ve kuruluşlarının personel talepleri çerçevesinde Devlet Memuriyeti Sınavı(DMS) ile Kamu Personel Sınavı(KMS)başarı puanı, kurum ve unvan tercihleri ile Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan "Devlet Memuriyeti Sınavında (DMS) Başarılı olanların Kamu Kurum ve Kuruluşunda Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Aranacak Niteliklere Ait Kılavuz" da belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapıldığı, Dilekçilerin mevcut puanı ve tercihleri çerçevesinde herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna yerleştirilebilmelerinin mümkün olmadığı,
2- 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Kamu Personeli seçme sınavı'nı yapma ve yerleştirme işlemlerinin ÖSYM' ye verildiği,sınav sonucunun geçerlilik süresi olan iki yıl içinde bu Başkanlıkça ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadro ve pozisyonlara başvuruda bulunulması halinde dilekçinin puanı ve tercihleri dikkate alınarak yerleştirilmesinin mümkün olabileceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2308
Dilekçe Özeti : Yurtbank Off-shore mağdurları ile ilgili komisyonda beklemekte olan Kanun Tasarısının bir an önce görüşülerek mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2321
Dilekçe Özeti : Görev tazminatı,ek gösterge ve memur zammına ilişkin hususlardaki adaletsiz uygulamaların önerileri doğrultusunda gerçekleşecek yeni düzenlemelerle sona erdirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2367
Dilekçe Özeti : Af Yasasının, anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde ele alınmak suretiyle genişletilerek düzenlenmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2582
Dilekçe Özeti : Yurtdışına uyuşturucu ihraç etmek suçundan 23.4.1999 dan önce ceza alarak mahkum olmuş.Suç tarihi tutmasına rağmen çıkan af yasası kapsamına alınmadığını söyleyerek gereğini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3141
Dilekçe Özeti : 15 yıl Emekli Sandığına 10 yıl da SSK ya tabi hizmeti var.Son çalıştığı kurum SSK ya bağlı olduğundan SSK emeklisi.Emekli Sandığında geçen hizmetinden hiç bir şekilde yararlanamadığından bahisle Emekli Yasasına "Hangi Kurumda hizmet fazla geçmiş ise oradan emekli olunur" şeklinde geçmişi de kapsayacak şekilde hüküm getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3143
Dilekçe Özeti : Geniş kapsamlı öğrenci ve öğretim elemanları için Af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2901
Dilekçe Özeti : 1984 yılından sonra işçi iken memur olanların da Kamu kurumlarında geçen hizmet sürelerinin memuriyet hizmet derecelerine sayılması için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3076
Dilekçe Özeti : İşlemediği bir suçtan ceza aldığını bu cezanın sonradan tecil edildiğini söylüyor, buna rağmen de 22 yıldan beri medeni haklarını kullanamadığından bahisle 647 sayılı yasanın 7/B maddesinde belirtilen suçlardan olan "İnancı kötüye kullanılması" suçunun maddeden çıkarılmasını veya bu güne kadar bu suçu işlemiş sayılan hükümlülerin af edilerek adli sicil kayıtlarının silinmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3078
Dilekçe Özeti : Babasının 1970 yılında vatani görevine yaparken şehit olduğunu ifade ederek, Devlet Dairesinde şehit yakınlarına iş imkanı sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2972
Dilekçe Özeti : Devlet memuru olduğunu, Açık Öğretim Fakültesine devam ettiğini, ancak tek ders yüzünden 6 yıldan beri mezun olamadığını ifade ederek, Devletin açık öğretimlilere sahip çıkarak "Tek ders affı" niteliğinde bir kolaylık getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2352
Dilekçe Özeti : 1-657 Sayılı kanunda belirtilen disiplin suçlarını işleyen bütün memurların disiplin cezalarını ortadan kaldıracak, Sicil Affı çıkarılmasını,
2-1991 tarihinden önce görevde olanlara verilen ve "Ecevit Derecesi" olarak anılan 1.derecenin 1991 den sonra göreve başlayanlara da verilmesini,
3-Verimli ve başarılı çalışmaları teşvik edici yasal düzenleme yapılmasını ve Görev tazminatının düşük ücret alan memurlara verilmek suretiyle yaygınlaştırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3304
Dilekçe Özeti : 1977 Yılında 3 arkadaşı ile beraber kurdukları 500.000 TL sermayeli şirketin ortağı olarak sadece kendisi hayatta. Hiç bir ticari faaliyeti olmayan bu şirketi bürokrasi zorluğu nedeniyle kapatamadığından bahisle bu hususta yardım istiyor.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Gayrifaal şirketlerin tasfiye işlemlerinin basitleştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı,
Sermayelerini Türk Ticaret Kanununun öngördüğü asgari miktara yükseltmedikleri için münfesih sayılan, uzun süre genel kurul toplantısını yapmayan, yönetim ve tasfiye kurulunu oluşturmayan anonim ve limitet şirketlerin tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılmasına ve ticaret sicilinden silinmesi konusunda hazırlanan Kanun Tasarısının ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının görüşüne sunulacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3305
Dilekçe Özeti : Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malulü olarak emekli edilmiş. Vazife malullerinin de bu vatan için malul durumuna düştüğünü söyleyerek emekli aylıklarının terör malullerine verilen emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2822
Dilekçe Özeti : 3568 Sayılı Yasaya tabi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda sı üyelerinin veya diğer odalara üye olduğu halde üye aidatını ödeyememiş kişilerin üye aidatlarının ve faizlerinin af edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1532
Dilekçe Özeti : 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 11 inci maddesine göre çıkarılan uygulama yönetmeliğinin tespitinde aranacak şartlar ile ilgili 36 ncı maddesinin (f) bendine "Mirasçılar arasında yapılan satışların satış sayılamaz" hükmünün eklenmesini istiyor.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusu kanun maddesinin (f) bendinde dilekçinin istemi paralelinde yapılacak bir düzenleme satış işlemlerinin, işletme büyüklüğünü temin etmeye mi yoksa çiftçilikten vazgeçmeye mi yönelik olduğu hususunda yeni tereddütler oluşturacağı bu nedenle bu konuda yönetmelik değişikliğinin uygun olmayacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1591
Dilekçe Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memurlarının belediye mücavir alan dışına günlük çıkışlarında izin alma zorunluluğu olduğunu belirterek, iç turizmi ve ticareti canlandırmak amacıyla bu prosedürün kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 612
Dilekçe Özeti : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kururu kararıyla savcılık mesleğinden ihraç edildiğini, Avukatlık Kanunu gereği Avukatlıkta yapamadığını belirterek;
a) Disiplin suçları ile Memur Sicil Affının yasalaşmasını,
b) Anayasanın 125 ve 159 uncu maddelerinin değiştirilmesini, (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Yüksek askeri Şura Kararlarının Yargı denetimine açılmasını)
c) Durumuna uygun bir işe yerleştirilmesini
İstiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun Dilekçi hakkında:
a) 12.09.2002/358 sayılı kararı ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 65/a maddesi uyarınca Kınama, aynı kanunun 66/b, 70/1, 67 ncı maddesi gereğince derece yükselmesinin durdurulması cezası verildiği,
b) Dilekçinin yeniden inceleme isteminin Yüksek Kurul'un 14.11.2002/471 sayılı karar ile itiraz talebinin İtirazlar İnceleme Kurulunun 02.12.2002/85 sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği,
c) Her türlü tebligatın dilekçiye yapıldığı,
d) Savunma hakkının kısıtlanmasının sözkonusu olmadığı,
e) Dilekçi hakkında aynı derecede iki kez derece yükselmesini durdurma cezası almış olması ve cezaların kesinleşmesi nedeniyle 2802 sayılı yasanın 69/2. maddesi uyarınca işlem yapıldığı
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1497
Dilekçe Özeti : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573 ve devamı maddeleriyle ilgili uygulamanın Yargıtay Hakimliği,Taşra Hakimliği ayrımını esas alır şekilde gerçekleşmesine son verilmesini istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçede yer alan önerinin kanun yapım çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1950
Dilekçe Özeti : Kamuda çalışan avukatların maaşlarının yükseltilmesi için Ek Gösterge ve tazminatlarla ilgili düzenleme yapılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçede yer alan hususların yapılacak olan genel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1949
Dilekçe Özeti : Uluslararası normlara uygun,çağdaş düzenlemeler içeren bir özürlüler yasası çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1936
Dilekçe Özeti : Devlet memurlarına sicil affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2390
Dilekçe Özeti : Yüksek Askeri Şura ve Hakimlerve Savcılar YüksekKurulu Kararlarına karşı yargı yolunun açılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2374
Dilekçe Özeti : Sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3191
Dilekçe Özeti : Kader mahkumları için af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2608
Dilekçe Özeti : İstanbul Otobüs Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasınca düzenlenen 22-23 Ekim 2002 tarihli "Kent içi Toplu Taşımacılıkta Özel Kesim Uygulamaları" konulu toplantıda alınan karar doğrultusunda düzenleyip Komisyonumuza gönderdikleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ilişkin yasal değişiklik önerisi için gereğinin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3259
Dilekçe Özeti : Şırnakta şehit olan oğlundan dolayı geline bağlanan şehit maaşını gelininin evlenmesi üzerine kendisi almaya başlamış. Gelini yeni eşinden boşanınca maaşının kesilip mağdur olduğundan bahisle ölen bir kişinin evlenip boşanan ancak, boşandığı eşi ile beraber yaşamaya devam eden eşin, eski kocasından dolayı maaş almasını önleyecek Kanun çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2345
Dilekçe Özeti : Kapatılan Emlak Bankası personelinin T.C. Ziraat Bankasında görevlendirilmesi sonucu başka kurumlara nakledilerek maddi ve manevi mağdur edilen personelin bu mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 4603,4684 ve 4743 sayılı yasaların iptalini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2955
Dilekçe Özeti : Emekli Astsubayların geçim sıkıntısı içinde olduğundan bahisle hayat standartlarının yükseltilmesi için gereğinin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2555
Dilekçe Özeti : 10 milyonluk bir çek yüzünden 4 yıl mahkumiyet almış çek affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1534
Dilekçe Özeti : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmeliklere aykırı bir şekilde kılık kıyafet nedeniyle memuriyetine son verildiğini ifade ederek, davasının Danıştay'da devam ettiğinden bahisle, başörtü yasağının biran önce giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1373
Dilekçe Özeti : Memurların intibaklarının yükseltilmesinde geçerli olan puanlama sisteminden yakınıyor ve şube müdürü unvanı esas alınarak yeniden tanıtım kartı ve sağlık karnesi düzenlenmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: İlgilinin puanlama sisteminde değişiklik yapılmasına ilişkin talebinin yeni bir kanuni düzenlemeyi gerektirdiği, Sandık olarak yürürlükte bulunan kanunların uygulayıcısı olmaları münasebetiyle kanun teklif etmeye ve bu yönde bir değişikliğe yetkili olmadıkları, dilekçi adına şube müdürü unvanı esas alınarak Tanıtım Kartı ve Sağlık Karnesi düzenlendiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2602
Dilekçe Özeti : Emekli kıdemli Binbaşılarında makam ve görev tazminatından yararlanması için yasal düzünleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3093
Dilekçe Özeti : Yetmişdört yaşında isteğe bağlı BAĞ-KUR sigortalısı olduğunu, dokuz yıl prim yatırdığını, emekli olabilmek için onbeş yıl daha prim yatırması gerektiğini belirterek bu şartın şartının aşağıya çekilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1332
Dilekçe Özeti : Zorunlu emeklilik yaşını 65'den 61'e indiren kanun gereği emekli maaşını hak edemeden (8 yıl 6 ay 19 gün) emekliye sevk edildiğinden bahisle, mağduriyetinin önlenmesini ve de Emekli Sandığının kendisine emekli maaşı bağlamasını istiyor.
Emekli Sandığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi 3 Haziran 2003 tarih ve 542 sayılı yazısında: Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün genelgesinde, 4839 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 17.04.2003 tarihi ile Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararının yürürlüğe girdiği 10.05.2003 tarihleri arasında anılan Kanunda belirtilen resen emeklilik şartını taşıyanlardan emeklilik işlemleri henüz tamamlanmamış olan personelin yetkili makamlarca görevlerine iade edileceklerinin duyurulduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2182
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi ve hanımının hamile olduğundan bahisle, Kurumun doğum masraflarını karşılamasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği,
2-Dilekçinin kurumdan yaşlılık aylığı aldığının anlaşıldığı,
3-506 sayılı yasa gereği malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların eşlerinin Analık Sigortası hükümlerine göre, analık sağlık yardımlarından mümkün olmadığı,
4-Dilekçiye ayrıntılı bilgi verildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1160
Dilekçe Özeti : Mesleki Lise (İmam Hatip) mezunlarına Üniversiteye giriş sınavında düz lise mezunları ile eşit şartlarda sınava katılma şansı verilmesini istiyorlar.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-1999 yılından bu yana sürmekte olan sistemde değişiklik yapılmasının düşünülmediği, açılan iptal davalarının kurum lehine sonuçlandığı,
2-Meslek Lisesi mezunlarının iki yıllık meslek yüksekokullarına geçmelerine imkan veren 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içinde yer alan veya bölgesi dışındaki Meslek Yüksek Okullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği hükmünün bulunduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1200
Dilekçe Özeti : ler: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Giresun Atatürk Lisesi ile Karabük Yenice Çok Programlı Lisesinde hizmetli kadrosunda (Yardımcı Hizmetler Sınıfında) görev yaparlarken yüksekokul mezunu olduklarından bahisle;
1- Yardımcı Hizmetler sınıfından Genel İdare Hizmetler sınıfına (memurluğa) atamalarının yapılmasını,
2- Özlük haklarının verilmesini istiyorlar.
Millil Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1- Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda görev yapan personelin kadro unvan değişikliklerinin 26/07/2000 tarih ve 24121 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapıldığı,
2- Yönetmelikte belirtildiği üzere, alt görev gurupları içerisinde bulunan bir kadroda görev yapan personelin gerek kendi ana görev gurubu içerisinde üst görevlere, gerekse diğer görev gurubundaki bir göreve atamasının yapılabilmesi, görevde yükselme eğitimi sonundaki sınavda başarılı olması ile mümkün olabileceği,
3- Söz konusu yönetmeliğe göre işlemin başlatıldığı ve 2001/29 nolu genelgenin Murat BAYRAK'a duyurulduğu, ancak dilekçinin görevde yükselme eğitimine katılmak için başvuruda bulunmadığı,
4- Fatma ÖREN'in ise, görevde yükselme eğitimine katılmasının İl Değerlendirme ve Sınav Kurulunca uygun görülmediği, bundan sonra yapılacak olan duyuruya göre başvuruda bulunması görevde yükselme eğitimine katılması ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde sınıf ve unvan değişikliğinin mümkün olabileceği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1924
Dilekçe Özeti : Anayasada 8 maddelik değişiklik istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1920
Dilekçe Özeti : Yüksekokul mezunlarının okulda geçirdiği sürelerin emekliliğe sayılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1914
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2709
Dilekçe Özeti : 4616 Sayılı şartla salıverme yasasından yararlanamadıklarından bahisle, kendilerini kapsayacak şekilde yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2638
Dilekçe Özeti : Çeşitli nedenlerle başarısız sayılan lisansüstü eğitim öğrencileri için Af Yasası çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2826
Dilekçe Özeti : Anne ve babalara eziyet ederek elinden malını alan ailesini acımasızca perişan eden evlatlar için cezalandırıcı kanun çıkarılarak Devletin anne ve babalara sahip çıkmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2857
Dilekçe Özeti : Emekli astsubaylara görev veya makam tazminatı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2861
Dilekçe Özeti : Yardımcı Doçentlerin sorunlarına çözüm bulunarak özlük haklarının iyileştirilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2879
Dilekçe Özeti : 2/B mağduru olduğundan bahisle sorunlarının çözümü için biran önce yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2892
Dilekçe Özeti : Bankacılık sektöründe uygulanan grev yasağının kaldırılmasını ve grev hakkının geri verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2895
Dilekçe Özeti : 1991 yılından sonra Devlet Memurluğuna başlamış olanların da 1978 ve 1991 de tüm memurlara tanınan 1 derece yükselme hakkından yararlandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3104
Dilekçe Özeti : Eşinin hasta, kendisinin %70 sakat, iki oğlunun da askerde olduğundan bahisle, 2022 sayılı kanun gereği kendisine maaş bağlanmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile, evli ve eşi sağ olan kadınlara müstakilen aylık bağlanamayacağı, ancak karı-koca her ikisininde aylığa müstehak olmaları durumunda bu aylığın aile reisine yani kocaya %50 artırımlı bağlanacağının hüküm altına alındığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3108
Dilekçe Özeti : Yargı organlarının statüsü,işlevi,yargının işleyişi ve yargıya ilişkin Yasal ve Anayasal düzenlemelerin gözden geçirilerek,önerileri doğrultusunda düzenlemeler yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2567
Dilekçe Özeti : Emekli memurlar için sicil affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1081
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki hizmetli kadrosunda çalışanlar ile diğer kamu kurumlarında aynı statüde çalışanlar arasında oluşan maaş ve sosyal imkanlar yönünden farklılıkların giderilmesini istiyor..
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçede belirtilen hususlara yönelik olarak, halen yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178 nci maddesi ile Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yeniden düzenleme yapılması çerçevesinde Dilekçinin mağduriyetinin giderilmesinin mümkün olabileceği bildirildi.Dilekçe Numarasi : 1662
Dilekçe Özeti : 12 Eylül 1980 döneminde Dev- Maden İş Sendikasına üye olduklarından dolayı siyasi nedenlerle MTA'dan zorla emekliye sevk edildiklerinden bahisle;
a) İtibarının iadesini,
b) Ödenmeyen kıdem tazminatının ödenmesini
istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1663
Dilekçe Özeti : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olduğundan bahisle, sosyal güvencesi olmadığını bu nedenle sağlık problemlerini halledemediğini belirterek Devletin bu konuda kendisine destek olmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1669
Dilekçe Özeti : 1005 Sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması hakkında Kanuna "Gazi Yetimlerinin de eklenmesini" istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2029
Dilekçe Özeti : Seçim öncesi ödenen milletvekili maaşlarının yeniden seçilme başarısını gösteremeyen milletvekillerinden alınmasını ve yasama dokunulmazlığı ile ilgili yeni düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2050
Dilekçe Özeti : Yangına karşı konutların sigortalı olmasının zorunlu tutulması hususunda yasa çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2051
Dilekçe Özeti : 3165 sayılı Kanuna göre esnaf odasına kayıtlı olmadığı tarihler için Bağ-Kur'a borçlanmasının mümkün olamadığından bahisle gerekli düzenlemenin yapılarak mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1210
Dilekçe Özeti : Birinci dereceden emekli olan astsubaylar ile ikinci dereceden emekli olan astsubaylar arasındaki maaş farkının giderilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-4376 sayılı kanunla, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Eklenen Ek Geçici 73 üncü maddede belirtilen şartları taşımayan emekli astsubayların yasal olarak 1 inci dereceye yükseltilmelerinin mümkün olmadığı,
2-Emekli astsubaylarında durumlarını iyileştirici çalışmaların devletin imkanları ölçüsünde yapıldığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2615
Dilekçe Özeti : 2000 ve 2001 yıllarında işten çıkan ve emekliliğine iki yıldan az kalan işsizleri için tüm sosyal güvenlik kurullarını kapsayan yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2700
Dilekçe Özeti : Nafaka arttırımının otomatikman maaşa yüzde olarak getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2706
Dilekçe Özeti : İdare ile borcunu taksite bağlamış olanlarında çıkarılmak istenen Vergi Affı Kanununun kapsamına alınması için gerekli işlemlerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2960
Dilekçe Özeti : Çalışma hayatı ile ilgili sorunların giderilmesi için liste halinde belirlediği konularda yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2965
Dilekçe Özeti : Beş sefer ceza yiyen şoförlerin işlem gördü diye af edilmeyip ehliyetinin alındığından bahisle, bu durumda olanlara da af getirilerek mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2919
Dilekçe Özeti : Belediye Başkanlığından emekliye ayrılanların emekli maaşlarının yükseltilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3038
Dilekçe Özeti : Emekliliğinde biraz daha rahat yaşayabilmek için bitirmeye çalıştığı Açıköğretim Fakültesi son sınıfında tek bir ders yüzünden mezun olamadığından ve kendisi gibi bir çok arkadaşı bulunduğundan bahisle "tek ders affı" niteliğinde bir kolaylık tanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2045
Dilekçe Özeti : Birinci sınıf Emniyet Müdürü iken bu makamda iki yıl çalışmadan yaş haddinden emekli edildiğini bu nedenle de 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 68. maddesi gereği ödenmesi gereken makam ve görev tazminatını alamadığını belirterek, mağduriyetinin önlenmesini ve de yasada düzenleme yapılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Emekli Sandığı Kanununun 49. maddesinde Emekli aylığı bağlanacak hallerin tek tek sayıldığı, ek 68.maddesinde ise"Makam tazminatı ile Yüksek Hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlarda..." denilmek suretiyle emekli aylığı bağlanacak hallerin tamamının madde kapsamına alındığı, Danıştay'ın 13.05.1994 tarih esas E:1994/61 , K:1994/81 sayılı kararında da belirttiği üzere Anayasanın 128. maddesinin 2.fıkrasında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ödenek ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörüldüğünden bu kural uyarınca kamu görevlilerinin aylık, ödenek, tazminat ve emeklilerine ilişkin kanunda yer almayan hususlarda ödemenin yorum yoluyla sağlanabilmesine hukuken imkan bulunmadığı, bu nedenle yaş haddinden emekli olanlara da iki yıl görev şartının aranmaması için yasal düzenleme yapılmasının gerektiği, dilekçiye yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2455
Dilekçe Özeti : Meslek lisesi mevzunu 30 yıl hizmetten aldığı emekli maaşının en küçüğü 4. sınıfta öğrenim gören 5 kişilik ailesinin geçindirmeye yetmediğinden yakınıyor, yeni bir düzenleme yapılarak standartların çok altında seyreden emekli maaşının geçinebilecek seviyeye getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1709
Dilekçe Özeti : Çek üzerinde sahtekarlık suçundan Bartın Ağır Ceza Mahkemesince iki yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını, Kıbrıs gazisi olduğundan kendisine haksız olarak verildiğini iddia ettiği cezasının af edilmesini ve mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1675
Dilekçe Özeti : Belediye Başkanlarının seçim takvimi başlangıcında görevlerinden istifa etmeleri isteğine dair.
T.C.İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin talebinin ''Yerel Yönetim Reformu Yasa Tasarısı''nda değerlendirilmek üzere not edildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1959
Dilekçe Özeti : Türkiye Büyük Millet Meçlisi nin eşitsizlikleri gidererek ,son yapılan zamları kaldırmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1966
Dilekçe Özeti : Türk medeni kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunun 10. uncu maddesinde yasal mal rejimi olan "Edinilmiş Mallara Katılma" rejiminin , 1 Ocak 2002 tarihinden önceki evliliklerin başlangıcından itibaren uygulanması yönünde yasal düzenleme yapılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2041
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2043
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2064
Dilekçe Özeti : Memur sicil affının çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3083
Dilekçe Özeti : Site sakini işçi emeklisi ve işsiz yaşlılar adına yazıyor, site yönetim parası olarak istenen 1.000.000.000 TL Türk parasını ödeyecek güçleri olmadığından bahisle ilgili kanuna bir madde eklenerek bu durumda olan dairelerin vanalarının kapatılmak suretiyle mağduriyetlerinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3206
Dilekçe Özeti : Durumuna uygun iş istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçenin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce incelendiği ve Dilekçiye 21/08/2003 tarih ve 12451 sayılı yazı ile cevap verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3209
Dilekçe Özeti : Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin icra takiplerinden muaf tutulmasını istiyor.
Bakanlık Hazine Müsteşarlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 2002 ve 2003 yılı ödemelerine ilişkin düzenlemelerde, çiftçilere yapılan ödemelerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının alacaklarına mahsup edilmemesi yönünde bir hükmün yeralmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3290
Dilekçe Özeti : Yurtdışından kesin dönüş yaptığını, emekli olmak için başvuru süresini geçirdiğini ifade ederek, 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunla tanınan 2 yıllık başvuru süresinin uzatılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2564
Dilekçe Özeti : Şehit ağabeyinden dolayı babasına bağlanan maaşın, babasının ölmesi nedeniyle kendisine bağlanmasını istiyor

Dilekçe Numarasi : 1010
Dilekçe Özeti : Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca 3194 sayılı Kanunun 18 nci maddesi hükmüne göre imara açılan tarlalarının %35'nin alındığını ve de ayrıca katılım payı istendiğini belirterek, yasalara aykırı yapılan bu uygulamanın düzeltilmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Kırklareli Valiliğince incelendiği ve Belediye Başkanlığınca yapılan işlemlerde yasalara aykırı bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2083
Dilekçe Özeti : Gazi şeref aylıklarının arttırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2102
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2112
Dilekçe Özeti : SSK'dan isteğe bağlı emekli olabilmek için tekrar başvuru hakkının tanınması yönünde yasa çıkartılmasını ve ödenen günlük primin 2 $'dan belli bir seviyeye indirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2120
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar

Dilekçe Numarasi : 2123
Dilekçe Özeti : Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İşletme-Muhasebe Bölümü mezunu olduğundan bahisle, Mali Müşavir olabilmek için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2132
Dilekçe Özeti : Af kapsamının genişletilmesini ve yürürlük tarihinin geriye çekilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2725
Dilekçe Özeti : Emekli maaşının altı ayda ya da yıllık defaten ödenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3016
Dilekçe Özeti : Durumlarına uygun iş istiyorlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazılarda: Dilekçilerin isteminin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce incelendiği ve dilekçilere yazılı bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3030
Dilekçe Özeti : Manisa Celal Bayar Üniversitesinden bazı nedenlerden dolayı kovulduğunu ve açmış olduğu davayı Danıştay aşamasında kaybettiğini başka üniversitede iş bulamadığını ifade ederek, hazırlanan YÖK yasasına eklenecek bir maddeyle aynı üniversitede göreve başlamak istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3975
Dilekçe Özeti : Her türlü vergilendirme işleminin Avrupa standartlarına uygun olarak,kişilerin net kazancına göre gerçekleştirilmesi hususunda düzenleme yapılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Konu ile ilgili olarak, Bakanlıkça hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle yeni düzenlemeler getirilmekte olduğu bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3593
Dilekçe Özeti : Fahri Trafik Müfettişi olabilmek için ilgili kanunda belirtilen yaşın 30'a indirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3597
Dilekçe Özeti : Irak'a asker göndermenin oradaki düzeni sağlaması, Ülkemizin AB ile ilgili geleceği ve komşularımız Ortadoğu ülkelerinin geleceği bakımından yerinde olacağını, ancak gönderilecek kuvvetin gönüllülerden (sivil-asker) oluşturulmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2689
Dilekçe Özeti : Bir gözü görmeyenlere Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sürücü belgesi verilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Vatandaşlardan alınan çok sayıda dilekçeye istinaden, dilekçinin talebi yönünde yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığından bir çok kez görüş sorulduğu, anılan bakanlığın her defasında olumsuz yönde cevap verdiği, 13/08/2003 tarihinde Bakanlık Koordinatörlüğünde; Sağlık, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları temsilcileri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Monooküler ve Derin Ambliyoplar Derneği (Monder) temsilcilerinden oluşan bir toplantı düzenlediği ve toplantı sonucunda alınan kararların nihai sonucunun bildirilmesi için Sağlık Bakanlığından tekrar görüş sorulduğu, nihai görüşün gönderilmesi durumunda mevzuatta yapılacak değişiklikle AB ülkelerindeki uygulamaya geçileceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2884
Dilekçe Özeti : Yirmi sene vergisini ödediği arazilerin satışına yönelik düzenlemelerin engellenmesini istiyor.
Çevre ve Orman Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Şikayete konu olan arazinin tamamının, evveliyatında Hekimbaşı Çiftliği arazisi olup, daha sonra Tintaş Tarım inşaat ve Turizm A.Ş. adına tapulandığı ve bu şirket tarafından dilekçiye ve çeşitli Yapı Kooperatiflerine hisseli olarak satıldığı, bilahare 4785 sayılı Kanun gereği bu araziye ait tapuların iptal edilerek hazine adına tescil edildiğinin yapılan incelemeden anlaşıldığı,dilekçinin tapusu ile birlikte kooperatif arazilerine ait tapuların da iptal edildiği,dilekçinin kendi hissesini kat karşılığı olarak bu kooperatiflerden S.S. Rast Kent Konut yapı Kooperatifine noter senediyle sattığının tespit edildiği,bu araziyle ilgili aynı şahıs ve kooperatiflerin Bakanlığa ve diğer kurumlara verdiği dilekçelerin ve dilekçe cevaplarının,konu ile ilgili yazışma ve soruşturma raporlarının 4 klasör oluşturduğu,dilekçinin aynı konudaki taleplerini içeren dilekçesine cevap verildiği,konu hakkında Mahkemelerce verilmiş kararlar olup, bu kararlara Bakanlıkça müdahalenin söz konusu olmadığı,
6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesine göre Orman sınırları dışına çıkarılan sahaların hak sahiplerine satılabilmesi için Anayasal ve yasal çalışmaların devam ettiği,konuyla ilgili olarak mevzuata göre Bakanlıkça yapılacak her hangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2553
Dilekçe Özeti : Eskiden tapulu olup 2896 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına tescil edilen arazileri sahiplerine iadesini istiyor.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin talebinin mer-i mevzuat ve Anayasanın 138.maddesi hükmü çerçevesinde yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla talep hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3624
Dilekçe Özeti : Tek ders sınav hakkı istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2223
Dilekçe Özeti : Küçük esnafın sorunlarının çözümüne yönelik olarak ortaya koyduğu önerilerin dikkate alınarak, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Hükümetin, ülke sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını Acil Eylem Planı kapsamında sonuçlandırmaya çalıştığı, bu bağlamda dilekçinin belirttiği sorunların tamamına yakınının çözümlendiği, Hükümetçe, ekonominin bütün üretici aktörlerinin en verimli şekilde çalışması ve hızlı kalkınmanın sağlanması yönünde gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3853
Dilekçe Özeti : Özelleştirme kapsamında uygulanan personel rejimi sonucu görev yaptığı Türkiye Halk Bankasından Adnan Menderes Üniversitesine atandığını ifade ederek, sözleşmeli olarak tekrar Halk Bankasındaki görevine dönebilmek için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2842
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi olduğundan bahisle, hamile olan eşinin hastane masraflarının sigorta tarafından karşılanmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre Sigortadan sürekli iş görmezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanlar ile eşlerinin ancak, hastalanmaları halinde gerekli sağlık yardımından yararlandırılacağı bu kimselerin analık yardımından yararlandırılmalarına ise imkan bulunmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3840
Dilekçe Özeti : Lojmanların, resmi otoların, sosyal tesislerin (kamp yeri) satışını sağlayacak bir kanun çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2403
Dilekçe Özeti : Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesi Anayasanın "Yasama Dokunulmazlığı" başlıklı 83.maddesinin değiştirilmesi çalışmalarında önerilerinin dikkate alınmasını istiyorlar.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma" kenar başlıklı 175.maddesinde Anayasanın değiştirilmesi usulünün ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2371
Dilekçe Özeti : Sigorta hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayanlara da aylık bağlanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılmasını, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun incelendiği ve B.13.1.SSK.0.07.00.00.IX.VIII.36900/EC sayılı yazı ile dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3370
Dilekçe Özeti : 2/B madde uygulaması sonucu orman dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılara satılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2393
Dilekçe Özeti : Afgan askerleri tarafından para karşılığı ABD askerlerine satılan oğlunun akıbeti hakkında bilgi istiyor.
Dışişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: İmkanlar dahilinde elde edilen bilgiler çerçevesinde dilekçinin oğlunun halen ABD makamlarınca gözaltında tutulduğunun, sağ ve sağlıklı olduğunun anlaşıldığı, İçişleri Bakanlığınca bu şahısların akıbetleri hakkında İnterpol nezdinde girişimde bulunduğu, ABD makamlarınca gözaltında bulunan bu kişilerin, sivil yargı dışında, savaş suçlusu muamelesine tabi tutulmaları ve "teröre karşı savaş" devam ettiği sürece veya en azından kısa vadede serbest bırakılamayacağı izleniminin edinildiği, tutuklu vatandaşlarımızın durumlarının açıklığa kavuşmasına yönelik girişimlerin devam ettiği, ABD Dışişleri Bakanlığının notasına atfen, Washington Büyükelçiliğimizden alınan yazıda; adı geçenin sağlık durumunun iyi olduğu, III.Cenevre Konvansiyonu çerçevesinde tüm tutuklulara iyi davranıldığı, talep ettiklerinde diş tedavisi dahil tüm tedavilerinin yerine getirildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3512
Dilekçe Özeti : Apartman ve sokak aralarında beslenen köpeklerin aşırı gürültüsünden rahatsız olduğundan bahisle, mevzuattaki yasal boşlukların doldurulmasını ve de apartman içerisinde (evlerde) köpek beslenmesinin engellenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2217
Dilekçe Özeti : KİT Bölge Müdürlerinin makam tazminatı uygulamasında farklı muameleye tabi tutulmasından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin söz konusu isteğinin genel düzenlemeler çerçevesinde ele alınmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3533
Dilekçe Özeti : İsteğe bağlı sigortalı olduğunu belirtiyor ve geriye dönük boşlukların ödenmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği ve B.13.1.SSK.07.00.00.IX.XIII.36900/EC sayılı yazı ile Dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2744
Dilekçe Özeti : Emekli Belediye Başkanlarının maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçeye konu Mahalli İdareler Yasa Tasarısı çerçevesinde emekli belediye başkanlarının özlük ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması talebi, mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3728
Dilekçe Özeti : 4969 sayılı yasa ile 1 inci ve 2 inci dereceden maaş alan personel arasında oluşturulan büyük farkının yeni bir düzenlemeyle giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3789
Dilekçe Özeti : 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanununda değişiklik yapılarak,kişileri sosyal hayatta ihbarcı konumuna düşürecek olan bilgi verme yükümlülüğü şartının kaldırılmasını istiyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Kayıtların incelenmesi sonucu, dilekçe sahibinin aynı konuda daha önce de Bakanlığa başvurmuş olduğu, Kanunlar Genel Müdürlüğü ifadeli, 12/11/2003 tarihli ve 3776 sayılı yazıyla şahsın dilekçesinin İçişleri Bakanlığına gönderildiği; aynı tarihli ve 3777 sayılı yazıyla da dilekçe sahibine, dilekçesinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderildiği hususunda bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4081
Dilekçe Özeti : Kayıt harcını yatıramadığı için okuldan ilişiğinin kesildiğini ifade ederek, genel bir öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2521
Dilekçe Özeti : Zilyetliğe dayalı gayri menkul iktisabına yönelik yasal düzenlemenin gerçek hak sahiplerinin mağduriyetlerini önleyecek niteliğe kavuşturulmasını ve kısıtlı vergilendirmeye tabi tutulmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2384
Dilekçe Özeti : Yurtdışındaki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerine Türkiye'deki üniversitelere geçiş hakkının verilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1- Yurdumuzda bulunan Yükseköğretim Kurumları arasındaki yatay geçişlerin Yüksek Öğretim Kurumları arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapıldığı,
2- 2547 sayılı Kanunun 18/b-5 maddesi uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çalışmaları ile ilgili eğitim-öğretim ve sınavlar konusunda karar verme yetkisinin Yükseköğretim Kurumları ile ilgili yönetim kurullarına, 15/b-4 maddesi uyarınca da kararlara yapılacak itirazları inceleyerek kısmi karara bağlama yetkisinin Üniversite Yönetim Kurullarına ait olduğu,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2753
Dilekçe Özeti : Sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında ve emeklik keseneğine esas aylığında değerlendirilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin belirtilen hizmetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 87 nci maddesi kapsamına dahil kuruluşlarda geçmiş olması ve işçi veya sözleşmeli statüde çalışmakta iken 1.9.1975-1.3.1982 tarihleri arasında memuriyete geçilmiş olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olmasına bağlı olduğu,diğer taraftan 5434 sayılı Kanunun 1425 sayılı Kanunla eklenen Ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında;"Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır."denilmek suretiyle, maddede belirtilen şartlarla sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilmesinin mümkün bulunduğunun hüküm altına alındığı,öte yandan, 2829 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarifelere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. " denilmek suretiyle sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin emekli keseneğine esas aylık hesabında değerlendirileceğinin belirtildiği,dolayısıyla yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde herhangi bir hak kaybından bahsedilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, konunun kamu personel reformu çalışmaları sırasında

Dilekçe Numarasi : 2073
Dilekçe Özeti : Emekli astsubaylar arasındaki fahiş maaş farklılığından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
4376 sayılı Kanunun amacının; 3815 sayılı kanundan yararlanamayan 2 nci derecenin 3 ve daha sonraki kademelerini ikmal etmiş bütün emekli astsubayları 1 nci dereceye yükseltmek olmadığı, hizmet yılları yetmediği için 3815 sayılı Kanundan faydalanamayan çalışkan, başarılı, özverili ve disiplinli personeli bu liyakatlerinden dolayı onure etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek ve 1 nci dereceye yükselmesini sağlamak olduğu,
4376 sayılı kanunla, personel arasında ayrım yapılmadığı ve kimsenin mağdur edilmediği, 3815 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 3 Temmuz 1992'den önce emekli oldukları için bu kanundan faydalanmayan hizmet yılları yetmeyen, liyakatçi personele hakkının teslim edildiği,4376 sayılı Kanun ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen Ek Geçici 73 üncü madde de belirtilen şartları taşımayan emekli astsubayların yasal olarak 1 nci dereceye yükseltilmelerinin mümkün olmadığı,2 nci dereceden emekli olan astsubaylar ile 1 nci dereceden emekli olan astsubaylar arasındaki maaş farkının temelde ek göstergeden kaynaklandığı, 2 nci dereceden emekli olan astsubaylar ile 1 nci dereceden emekli olan astsubaylar arasındaki maaş farkının 2 nci dereceden emekli astsubaylar lehine düzeltilebilmesinin ,ancak 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek-70 nci maddesinde bir değişiklik yapılarak ek gösterge gruplarının yeniden düzenlenmesi ile mümkün olabileceğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2573
Dilekçe Özeti : Optisyenlik programı mezunlarına çalışma yetkisi verilmesini istiyor.
Sağlık Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
Yürürlükte bulunan 3958 Sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanunda Optisyenlerle ilgili bir hüküm bulunmadığı, Optisyenleri de kapsayan Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı'sının seçimler nedeniyle yasalaşamadığı, Kanun Tasarısının gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle yeniden Başbakanlığa sevk edileceği,böylece optisyenlere de gözlükçülük ruhsatının düzenlenebileceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2581
Dilekçe Özeti : Üniversite öğreniminin başörtüsü problemi nedeniyle kesintiye uğradığından bahisle mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yükseköğretim Kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin yeniden öğrencilik hakkı kazanmasının yasal düzenleme ile mümkün olduğu ,dolayısıyla Kurulca bu konuda yapılacak bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1414
Dilekçe Özeti : 3600 iş günü prim yatıran ve 61 yaşını dolduranlarda 15 yıllık sigortalılık süresi aranmaksızın emekliye sevk edilmelerini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 506 sayılı Kanunda değişiklik yapan, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanların yapılan değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek ve beklenen haklarını korumak amacıyla söz konusu kanuna geçici 81 nci maddenin eklendiği, Dilekçinin bu kanuna göre 15 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 23/11/2005 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunabileceği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3991
Dilekçe Özeti : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinin (b) bendi hükmü gereği memuriyetine son verildiğini, bu işleme karşın İdare Mahkemesine açmış olduğu davanın aleyhine sonuçlandığını belirterek;
a-Kendi durumunda olan memurlar için af çıkarılmasını,
b-Memuriyetine son veren Kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığının kendisini af ederek görevine iade etmesini,
istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3993
Dilekçe Özeti : Tek ders nedeniyle Fakülteden ilişiği kesilen öğrencilere Af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 1487
Dilekçe Özeti : Vakıf arazisi kira bedeli olarak tahakkuk eden borcunun faizinin kaldırılarak, anaparanın taksitlendirilmek suretiyle ödenmesi hususunu mümkün kılacak mevzuat değişikliğinin yapılmasını istiyor.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe sahibi hakkındaki icra takibine konu olacak miktarına uygulanan faiz oranının mevzuat çerçevesinde kira sözleşmesindeki faiz oranlarına göre talep edildiği, dolayısıyla bu konuda yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1739
Dilekçe Özeti : Fahri Trafik Müfettişliği mevzuatının yeniden düzenlenerek, keyfi uygulamaları önleyecek bir mahiyete kavuşturulmasını istiyorlar.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı Kanunla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-6 ncı maddesi hükmüne istinaden; Trafik güvenliğini sağlamak, denetim hizmetlerinde görevli personele yardımcı olmak, sürücülere her yerde ve her zaman denetlendikleri duygusunu yerleştirmek ve vatandaşlarımızın doğrudan denetime katılımını sağlamak amacıyla Fahri Trafik Müfettişliği uygulamasına başlandığı ve halen ülke genelinde 11.016 vatandaşın Fahri Trafik Müfettişi olarak görev yaptığı, Fahri Trafik Müfettişlerince uygulanan cezalar için araç sahiplerince cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yetkili mahkemeye itiraz edilebildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1617
Dilekçe Özeti : Sağlık Eğitim Enstitülerinden tıbbi teknolog ünvanıyla mezun olanların yaşadıkları istihdam problemlerinin giderilmesini istiyorlar.
Sağlık Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Sağlık Enstitüleri sağlık personeli yetiştiren orta dereceli okullara öğretmen, koruyucu ve tedavi edici hizmet alanlarında sağlık eğitimcisi yetiştiren üç yıllık, 2547 sayılı Kanun kapsamında olmayan okullar olduğu,
2-1990 yılından bu yana hazırlanan Kanun tasarılarının çeşitli nedenler ile kanunlaşmadığını,
3-59.hükümet döneminde hazırlanan kanun tasarısının Hukuk Müşavirliğinin görüşüne sunulduğu, son şeklinin Araştırma Planlama Kurulu Başkanlığı aracılığı ile Başbakanlığa gönderileceği, yasal düzenleme yapıldıktan sonra görev tanımları ve lisans tamamlama işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1670
Dilekçe Özeti : Almanya'dan almış olduğu sürücü belgesini Türkiye'de bir gözünün tam olarak görmesine rağmen tebdil ettiremediğinden şikayetçi.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Ülkemizde sürücü adaylarının sağlık şartlarını belirleyen mevzuatın esaslarının Sağlık Bakanlığınca belirlendiği, Sağlık Bakanlığının bazı nedenlerden dolayı tek gözü görmeyenlere sürücü olur belgesi verilmesini uygun görmediği,
2-Moleküler kişilere verilecek sürücü belgesi ile ilgili mevzuat çalışmalarının başlatıldığı, ilgili yönetmelik de "Göz muayenesi" ile ilgili kısımda değişiklik yapılması için Bilim Komisyonu oluşturulduğu, bazı değişiklikler yapıldığı,
3-Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 3 Sayılı Cetvelinin 7 numaralı alt bendinde; Görme derecesi ne olursa olsun bir gözü olmayanlara sürücü belgesi verilemez hükmünün halen yürürlük de olduğu, dilekçe konusunun bağımsız yargıya intikal ettiği ve dilekçinin aleyhine mahkemeden karar çıktığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3865
Dilekçe Özeti : Kore'ye gönderilen kafileler arasında GAZİ' lik unvanı yönünden yaratılan eşitsizliğin yasal değişiklikle giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3867
Dilekçe Özeti : Muğla Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programı öğrencisi olduğundan bahisle, kendi işyerlerini açmalarına imkan tanıyacak yasal değişikliğin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2145
Dilekçe Özeti : İmam-Hatip Lisesi mezunlarının polis olabilmelerine imkan tanınmasını istiyor.
Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 09.05.2001 gün ve 24397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 10.maddesinde " Polis Meslek Yüksek Okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır" hükmünün yeraldığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2289
Dilekçe Özeti : Dilekçi: İmam-Hatip Lisesi mezunlarının polis olabilmelerine imkan tanınmasını istiyor.
Başbakanlık tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 09.05.2001 gün ve 24397 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesinde " Polis Meslek Yüksekokullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır" hükmünün yeraldığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2133
Dilekçe Özeti : Kamu Avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusu istemlerin 58 inci Hükümetin Acil Eylem Planında ifade edilen; 6-12 aylık süre içerisinde kapsamlı bir "Devlet Personel Rejimi Reformu" çerçevesinde gerçekleştirileceği, benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderileceği, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilerek, dengesizliklerin ortadan kaldırılacağı,bu itibarla kamu personelinin mali ve sosyal haklarında artış öngören kanun tasarı ve tekliflerinin Bakanlıkça uygun mütaala edilmediği,bu düzenlemelerin yukarıda anılan Devlet Personel Rejimi Reformu çalışmaları kapsamında ele alınması gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1104
Dilekçe Özeti : Evliyken kocasından boşanıp ve babasından kalan emekli maaşını alan hem de boşandığı adamla birlik de yaşayanlara karşı önlem alınmasını istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Kız yetimlere aylık bağlanma ve kesilme şartlarını 5434 sayılı Kanunla düzenlediği, 75 inci madde hükmü gereği aylık bağlananların aylıklarının evlenmeleri halinde 93.madde hükmü gereği kesildiği,
2-Aylık bağlanması hususundaki işlemlerde resmi belgelerdeki bilgilerin esas alındığı ve işlemlerin bu bilgiler çerçevesinde yapıldığı,
3-Evlilik bağı olmaksızın dul ve yetimlerin boşandıkları eşleri veya başkaları ile birlikte yaşamaları halinde bunların aylıklarının kesileceğine dair 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda herhangi bir hüküm bulunmadığı,
4-Mahkeme kararıyla boşanan ve nüfus kayıtlarında evli olarak görülen kız yetimlerin aylıklarının kesilmesine imkan bulunmadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3883
Dilekçe Özeti : 631 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile emekli ve görevde olan Yarbay ve Albaylara uygulanan görev tazminatının, yapılacak bir düzenlemeyle tespit edilen oranlar nispetinde yaygınlaştırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3153
Dilekçe Özeti : 2960 sayılı kanunda değişiklik yapılmasını Boğaziçi ön görünüme tabi olan sit alanlarının sınırlarının gerçeğe uygun yeniden düzenlenmesini ve 1000' lik imar planının uygulanmasını istiyor.
I-Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
a-Dilekçe konusu parsellere yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan uygulama hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı,
b-Konunun 2960 sayılı kanun, Anayasa Mahkemesi kararı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kanun kapsamında ele alındığı,
c-Sit alanlarının yeniden belirlenmesi konusunun Bakanlığın görev ve yetki alanına girmediği,
d-Kaçak yapılaşmaya ilişkin iddiaların araştırılmak üzere İstanbul Valiliğine gönderildiği,
Bildirildi.
II-İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
a-Sarıyer İlçesi, 112 pafta, 912 ada 4 parselin mer'i uygulama imar planında konuya katılacak alanda,
b-1072 ada, 31 parselin ise, anıt ağaç veya mevcut topluluğu lejandı ile gösterilen alanda kaldıkları bu nedenle hiç bir inşaat yapılmadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2178
Dilekçe Özeti : Çalışan ve emekli Emniyet Mensuplarının Ek Gösterge, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Makam Tazminatı ve Fazla Çalışma Ücretleri ile ilgili özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Çalışan ve emekli Emniyet Hizmetleri Sınıfına Dahil personelin özlük haklarına yönelik genel iyileştirme çalışmalarına devam edildiği, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenen esaslar ile Acil Eylem Planı çerçevesinde başlatılacak olan kapsamlı personel rejimi düzenlemelerinde Emniyet Hizmetleri sınıfının bir bütün olarak ele alınacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2820
Dilekçe Özeti : 4616 sayılı yasanın yürürlülük tarihinin değiştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2705
Dilekçe Özeti : Öğretmenlik ile Avukatlık mesleğini birlikte icrasını engelleyen yasal düzenlemeden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3485
Dilekçe Özeti : Siyasi mülahaza ve görüşlerin bir yana bırakılmasını ve mevcut yasa ve kurallara uyanlar için bir öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3490
Dilekçe Özeti : Sigortalı olarak 7 yıl 2 ay 10 gün hizmetinin var olduğunu ifade ederek, bu hizmetin kazanılmış hak aylığından sayılmadığını ifade ederek, sigortada geçen hizmet sürelerinin intibaklarına sayılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2389
Dilekçe Özeti : Dilekçi:Af Yasasının, anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde ele alınmak suretiyle genişletilerek düzenlenmesini istiyorlar.


Dilekçe Numarasi : 2387
Dilekçe Özeti : Dilekçi: ler:Af Yasasının, anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde ele alınmak suretiyle genişletilerek düzenlenmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 1850
Dilekçe Özeti : Zorunlu çalışma süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan Devlet Memurlarına da Sigortalı işçilerde olduğu gibi emeklilik hakkının verilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-5434 sayılı Kanunun 39. ve Geçici 205.maddelerinde iştirakçilere aylık bağlanması için 25 yıl fiili hizmet sürelerini ve kanunda öngörülen yaşlarını doldurmaları gerektiğinin hükme bağlandığı,
2-25 hizmet yılını doldurmayan Dilekçiye aylık bağlanamayacağı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3610
Dilekçe Özeti : Kurtalan Belediyesinde devlet memuru olarak çalışırken 10 hizmet yılını tamamlamadan ölen eşinden kendisine maaş bağlanmadığını ifade ederek, mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3619
Dilekçe Özeti : Belediye Başkanlığına adaylık için,Yüksek okul mezuniyeti veya en azından lise ve dengi okul mezuniyeti şartı aranmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3635
Dilekçe Özeti : ler:Bitlis ilinde şark üniversitesi adı ile bir Üniversite kurulmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2213
Dilekçe Özeti : Emekli maaşları arasındaki fahiş farkın giderilerek mağduriyetinin önlenmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun yasal düzenleme gerektirdiği, mevcut yasal düzenlemelerin uygulayıcısı konumunda bir sosyal güvenlik kuruluşu olan Sandığın kanun teklif etme yetkisi bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2491
Dilekçe Özeti : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılarak mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin 657 sayılı Kanunun 631sayılı KHK'nin 3 üncü maddesiyle değişik 67 nci maddesine göre kazanılmış hak aylığının 1 inci dereceye kadar yükseltilmesi mümkün bulunmakta; ancak anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 33 üncü maddesi hükmü gereğince her yıl bir derece uygulanmak suretiyle kademeli olarak geçişin sağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3798
Dilekçe Özeti : Evli olduğunu belirtiyor ve evlilik dışı çocuğunu kendi soyadıyla nüfus kütüğüne kaydettirebilmesine imkan sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4040
Dilekçe Özeti : Vefat eden karısının ilk kocasından çocuğu olduğunu, mal ortaklığı anlaşması yapmadıklarını ifade ederek, karısındaki mal varlığının kendisine kalması için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3487
Dilekçe Özeti : Yardımcı hizmetler sınıfından olması nedeniyle yazı işleri müdürlüğü ve icra müdürlüğü sınavlarına katılamadığından bahisle, mübaşir kadrosunun genel idare hizmetleri sınıfına yükseltilmesini talep ediyor.
Adalet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşları kadrolarının hiyerarşik yapılarına göre kanunla ihdas edileceğinin belirtildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2823
Dilekçe Özeti : Emekli aylıkları arasındaki farkın giderilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yasal düzenlemelerin uygulayıcısı durumundaki sandığın bu konuda bir şey yapamayacağı,ayrıca ilgilinin sandığa müracaatının da bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1985
Dilekçe Özeti : Polis memuru iken Fakülte bitirip Komiser Yardımcısı kadrosuna atananlar ile Polis Akademisi mezunu Komiser Yardımcıları arasında bulunan terfi yılı bekleme sürelerindeki uygulama farkının düzeltilmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Emniyet Personelinin rütbe terfi işlemlerinin 4638 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının çalışmalarına ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapıldığı,
2-4638 sayılı Kanun geçici 20.maddesi ile bu kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Rütbe Terfi Yönetmeliğinin geçici 1.maddesinde; 21.04.2001 tarihinden önce 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olarak, Komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri (A) grubunda değerlendirilir, hükmünün yer aldığı, aynı maddenin (A) ve (B) grubu Polis amirlerinin zorunlu bekleme sürelerinin belirlendiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1622
Dilekçe Özeti : Maden Dairesinden aldığı ruhsata göre üç ay işlettiği ve 1978 yılında Devletleştirilen Şırnak ili Harbul Köyü hudutları dahilindeki asfaltit maden ocağının kendisine iade edilmesini istiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-2172 Sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanuna dayalı çıkarılan 7/16682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile turptan antrasite kadar her türlü kömür ve asfaltitlerin Devletçe aranmasına ve işletilmesine, bu madenler ile ilgili önceden özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere verilen işletme haklarının geri alınmasına karar verildiği,
2-2840 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin 3791 sayılı Kanunla değiştirildiği, bu değişiklikle asfaltit madenin Devlet eliyle işletilecek madenler kapsamından çıkarıldığı, ancak eski sahiplerine iadesi konusunda yeni bir düzenleme getirilemediği, bu nedenle de dilekçiye 1978 yılı öncesi sahip olduğu asfaltit sahasının iadesinin mümkün olmadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1913
Dilekçe Özeti : İşsiz olduğunu ve yaş sınırı dolayısıyla emekli aylığından mahrum bırakıldığını belirterek,emeklilik için öngörülen yaş sınırından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği ve dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3636
Dilekçe Özeti : H.M.U.K.'nun 573 üncü maddesindeki fiillere uyulması koşulu ile A.İ.H.M.'ne dava açmadan başka bir mahkemede yargılamanın yenilenmesi hakkı verilmesi için yasa çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2432
Dilekçe Özeti : Isı kaynağı doğalgaz olan ve merkezi sistemle ısınan konutlarda yaşanan sorunlar nedeniyle daire sahiplerine bireysel ayrılma hakkı verilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3011
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığına tabi hizmetlerine emeklilik ikramiyesi ödenmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçe konusunun Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce incelendiği ve talep hakkında dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.Dilekçe Numarasi : 2600
Dilekçe Özeti : 4759 sayılı yasanın geçici maddesinin yürürlülük tarihine ilişkin düzenlemesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin, yürürlülük tarihinin talep ettikleri doğrultuda yeniden ele alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yasal düzenlemeyle giderilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 3172
Dilekçe Özeti : Emekli binbaşı olduğundan bahisle, binbaşılara da makam tazminatı ile görev tazminatı verilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Yetişmiş personelin erken yaşta emekli olarak sistem dışına çıkmasını engellemek ve bu personelin sistemde kalmasını cazip hale getirmek amacıyla makam tazminatı uygulamasına başlandığı,
2-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek-18 inci maddesi (a) bendine göre, bu kanuna ekli V sayılı makam tazminatı cetvelinde yazılı rütbe ve görevlerde bulunanlar ile bu görevlerden emekliye ayrılanlara (memur maaş katsayısı ile hizalarında gösterilen rakamın çarpımı sonucu ortaya çıkan miktarın) hayatta bulundukları sürece her ay Emekli Sandığınca ödendiği,
3-Genel Kurmay Personel Daire Başkanlığınca görevde bulunan ve emekli olan binbaşılar ile hizmet sürelerine göre kademeli olarak Astsubaylara da görev tazminatı verilmesi hususunda çalışmaların yapıldığı,
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda. Dilekçinin istemi Kanuni düzenleme gerektirdiğinden yapılacak olan genel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3851
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur iştirakçisi olduğundan bahisle, geçmiş yıllara ait borçlanma yapabilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4120
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur sigortalılığı sona erdiği halde, yasal süreden sonra sağlık karnesi kullandığı iddiasıyla kendisinden haksız yere istenen tedavi giderine itiraz ediyor.

Dilekçe Numarasi : 3605
Dilekçe Özeti : Emniyet Genel Müdürlüğünde Hizmetli kadrosunda Teknisyen Yardımcısı olarak görev yaptıklarından bahisle ek gösterge ve diğer haklardan yararlanmak istiyorlar.
I-İçişleri Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinde belirtilen I, II, III sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Yardımcı Hizmetler Sınıfına görev yapan personele Ek Gösterge Puanı uygulanmadığı,
2-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünde "D Emniyet Hizmetleri Tazminatı bölümünde Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Teknisyen Yardımcılarına yer verilmediği, bu nedenle Emniyet Hizmetleri Tazminatından faydalanmalarının mümkün olmadığı,
3-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesinin (b) bendinde fiili hizmet zammından yararlanacak Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin tadat edildiği, Yardımcı Hizmetler Sınıfına yer verilmediği,
4-Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan Teknisyen Yardımcılarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmalarına kanuni yönden imkan olmadığı,
Bildirildi.
II-Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçiler hakkına yapılan uygulamaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olduğu, mevzuata aykırı bir durumun oluşmadığı,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3598
Dilekçe Özeti : 3 Kasım seçimleri üzerine yapılan hukuki ve siyasi tartışmalardan derin hicap duyduğundan bahisle, TBMM nin bu tartışmalara son verecek yasal değişiklikleri yapmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2282
Dilekçe Özeti : Derslerdeki başarısızlık nedeniyle Harp Okulları ile ilişkisi kesilenlere Af çıkarılmasını istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin oğlunun 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 37 nci maddesinde belirtilen 5 yıllık süre içerisinde (sınıfta kalması nedeniyle) Kara Harp Okulunu bitiremeyeceğinin anlaşılması üzerine okulla ilişiğinin kesildiği, 4547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yüksek öğretim kurumlarıyla ilgili hususların ayrı kanunlar ile düzenlendiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2853
Dilekçe Özeti : ler:Kadınların siyasal yaşama katılımlarını etkin kılacak yasal düzenlemelerin yapılmasını ve halihazırda bu etkinliği azaltıcı faktörlerin ortadan kaldırılmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 3580
Dilekçe Özeti : Medeni kanunda değişiklik yapılarak,ölüm sonrasında murisin 1 nci dereceden varislerine, veraseten gerçekleşen intikaller hakkında bilgi verilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3688
Dilekçe Özeti : Öğrenci Af Yasası çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2061
Dilekçe Özeti : Üniversiteye girişteki farklı katsayı uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Yükseköğretime girişte meslek lisesi mezunlarının kendi aralarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilirken ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının daha yüksek bir katsayıyla diğer programlar için daha düşük bir katsayıyla çarpılması uygulamasının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45.maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29, 30 ve 31. maddeleri hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konduğu ve bununla verimliliğin, etkinliğin sağlanmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2695
Dilekçe Özeti : Üniversiteye girişteki farklı katsayı uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Yükseköğretime girişte meslek lisesi mezunlarının kendi aralarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilirken ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının daha yüksek bir katsayıyla diğer programlar için daha düşük bir katsayıyla çarpılması uygulamasının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45.maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29, 30 ve 31. maddeleri hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konduğu ve bununla verimliliğin, etkinliğin sağlanmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2268
Dilekçe Özeti : Üniversiteye girişteki farklı katsayı uygulamasından kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Yükseköğretime girişte meslek lisesi mezunlarının kendi aralarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirilirken ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının daha yüksek bir katsayıyla diğer programlar için daha düşük bir katsayıyla çarpılması uygulamasının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45.maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 29, 30 ve 31. maddeleri hükümleri doğrultusunda yürürlüğe konduğu ve bununla verimliliğin, etkinliğin sağlanmasının amaçlandığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3101
Dilekçe Özeti : Geçici Köy Korucularının şehit ya da gazi olmaları halinde kendilerine ya da yakınlarına 3175 sayılı Kanun çerçevesinde işe yerleştirilme hakkı verilmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun İçişleri Bakanlığı tarafından incelendiği, geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde 2330 sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun hükümlerine tabii olduğu ayrıca, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek amacıyla Köy Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna ek maddeler eklenmesine dair kanun taslağı üzerinde çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2319
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Gazi maaşlarındaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılmasını Kıbrıs Gazilerinin maaşlarının iyileştirilmesini ve terör gazilerine sağlanan ev kredisi imkanının Kıbrıs gazilerine de tanınmasını istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Memur maaş katsayısı arttıkça gazilerin maaşlarının da arttığı 1005 sayılı Kanun kapsamında maaş almakta olan Kıbrıs gazilerinin Faizsiz Toplu Konut Kredisinden faydalanabilmelerini düzenleyen herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3418
Dilekçe Özeti : Belediye encümeni üyelerinin bağımsızlardan oluşmasını ve de mahalli seçimlerde halk tarafından seçilmelerini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2601
Dilekçe Özeti : ler:4759 sayılı yasanın geçici maddesinin yürürlülük tarihine ilişkin düzenlemesinden kaynaklanan mağduriyetlerinin, yürürlülük tarihinin talep ettikleri doğrultuda yeniden ele alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yasal düzenlemeyle giderilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 2693
Dilekçe Özeti : 4759 sayılı Kanunla düzenlenen, 506 sayılı yasanın geçici 81 inci maddesinde yer alan tarihlerin lehlerine düzeltilmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği ve dilekçiye B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.XIII.36900/HD sayılı yazı ile bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1852
Dilekçe Özeti : Sağlık teknikeri unvanı ile birinci dereceden Sağlık Bakanlığından emekli olduğundan bahisle, ek gösterge rakamının yükseltilmesini bakanlıklar arasında meydana gelen farklı uygulamaların giderilmesini ve her ay maaş ödenmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: İki yıllık yüksekokul mezunu olarak sağlık hizmetleri sınıfında Sağlık Teknisyeni unvanı ile görev yapan ve bu unvan üzerinden emekliye ayrılan dilekçinin, ek göstergesinin +2200 ek gösterge esas alınarak yükseltilmesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükmü gereği mümkün olmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2655
Dilekçe Özeti : Zilyetliğe dayalı taşınmaz mal iktisabının kaldırılmasını istiyor.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin kaldırılmasını talep ettiği zilyetlik yoluyla taşınmaz mal iktisabı hususunun ; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 712,713 ve 714 üncü maddeleri ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlendiği, dolayısıyla bu hususta idari tasarrufun söz konusu alamayacağı, ayrıca dilekçinin dilekçesinde belirttiği kadastro tespiti aleyhine açtığı davaya ilişkin yargılama sürecinin devam ettiği, sonuç olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu aşamada yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2607
Dilekçe Özeti : Eğitim ve öğretim hizmetlerinde görev yapan yüksek teknikerler ile diğer yüksek teknikerler arasındaki ek gösterge farklılığının ortadan kaldırılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin isteminin kanuni düzenleme gerektirdiği, yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere isteğin not edildiği, konuya ilişkin bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2852
Dilekçe Özeti : Subay ve Astsubay emeklileri arasındaki maaş adetsizliğinin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin istemi Kanuni düzenleme gerektirdiğinden yapılacak olan genel düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2322
Dilekçe Özeti : Köyle ilgisi olmayan şahısların köy merası üzerinde hak iddia ederek,
a-Köy merasından yararlandıklarını,
b-Köy halkını göçe zorladıklarını,
c-Yabancı şahısları meraya soktuklarını,
iddia ederek, Köylünün mağduriyetinin önlenmesini istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçede ki iddiaların Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendiği ve dilekçede adı geçen şahıslar hakkında hazırlık soruşturması yapıldığı ve sonucunda takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3665
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ile SSK arasında dilekçede belirtilen nitelikte bir borç-alacak mahsuplaşmasının sağlanarak ilgililere 'yersiz ödeme' adı altında borç çıkarılmasının önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3707
Dilekçe Özeti : Suçların önlenmesine yönelik adli ve idari reformların dilekçesinde belirttiği hususlar dikkate alınmak suretiyle kısa zamanda gerçekleştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2325
Dilekçe Özeti : Özürlü çocuğuna fizik tedavisi imkanı sağlamasını ve tekel harçlarına yönelik uygulamanın gözden geçirilmesini istiyor.
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Dilekçe konusunun Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce incelendiği,
2-Zihinsel ve bedensel özürlü çocukların tedavi bedellerinin ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda;
a-Özrün cinsinin,
b-Tedavinin hangi sürelerde uygulanacağı,
c-Ayda kaç seans tedavi görmesi gerektiği, ayrıntılı olarak belirtilmesinin şart olduğu,
3-Dilekçe konusu tedavinin Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında yaptırılması halinde tedavi bedellerinin Sağlık Bakanlığı Fiyat tarifesi üzerinden ödeneceği,
4-Özel okul eğitim bedellerinin Bağ-Kur Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık yardımları arasında bulunmadığı bu nedenle ödenmesinin mümkün olmadığı,
5-Dilekçiye ayrıntılı bilgi verildiği,
Bildirildi.
2) Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda. 20.01.2001 tarihinden itibaren yüksek alkollü içkilerde Devlet Tekeli kaldırıldığından, satıcıların TEKEL dışında birçok özel sektör firmasından da alımda bulunduğu, mer'i mevzuat çerçevesinde satış cirosuna göre sınıf saptanması yapılmasının hukuken ve fiilen imkansız hale geldiği, konuya ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle Danıştay'da açılan davaların sürdüğü bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 1948
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Hamile olan eşinin 3269 sayılı yasanın 10.maddesi hükmünden yararlanması için en yakın 165. km mesafede bulunan askeri hastaneye gitmek zorunda olduğundan bahisle, doğumun Ordu İlinde bulunan doğum evinde aynı haklardan yararlanılarak yapılmasını istiyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 18.03.1986 tarihli 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 10 uncu maddesinde "uzman erbaşların sözleşmeleri sona ermek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmaları halinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak hizmet ettikleri süre kadar daha kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin muayene ve tedavilerinin askeri hastanelerde ücretsiz olarak yapılmasına devam edilir" hükmünün yer aldığını, dilekçinin Ordu İli Askerlik Şubesinden sevk alması halinde Samsun askeri hastanesinden yararlanabileceği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3933
Dilekçe Özeti : ler: Geçici köy korucularının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmamasını ve sosyal güvenceye kavuşturulmasını istiyorlar.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Geçici köy korucularının ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek amacıyla Başkanlık tarafından hazırlanan ve "Köy Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı" ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3452
Dilekçe Özeti : 12 Eylül 1980 dönemi Askeri Mahkemelerinde yargılanıp hüküm giyenlerin adli sicillerinin silinmesini ya da 1402 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü gereği uygulanan 1/3 oranında ceza artırımının kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3601
Dilekçe Özeti : Şikayetçi olduğu Niğde Üniversitesi eski rektörü ile ilgili yapılan işlemlerin sonucu hakkında bilgi ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
YÖK Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Niğde Üniversitesi rektörlüğünce incelendiği; Dilekçinin 06-07 Mayıs 1999 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi Aksaray Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Araştırma Görevliliği alım sınavında başarılı bulunduğu, ancak o dönemde görevde bulunan Niğde Üniversitesi Rektörü tarafından atamasının yapılmadığı,
Dilekçinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu gereğince İdari işlemin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek olan yasal dava açma süresi içerisinde (60 gün) ilgili işlemin iptaline yönelik olarak İdare Mahkemesine dava açmadığı,
Bu nedenle Dilekçinin elinde söz konusu İdari işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesince verilmiş bir karar olmadığından ve Akademik personel alım için tahsis edilen kadrolar yıllık olduğundan, 1999 yılında kazanılmış olan Araştırma Görevliliği sınavına dayanarak şu anda Üniversiteye Araştırma görevlisi olarak atamasının yapılmasının mümkün olmadığı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 1599
Dilekçe Özeti : Optisyenlere gözlükçülük yapabilmeleri için ustalık belgesi verilmesini ve dükkan açmak suretiyle ticari faaliyette bulunmalarına imkan tanınmasını istiyor.
Sağlık Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Konu ile ilgili olarak Bakanlık nezdinde gerçekleşen başvurulara " Optisyenlerle ilgili Kanun Tasarısının hazırlandığı, Tasarı yasalaştığında optisyenlere de gözlükçülük ruhsatı düzenlenebileceği" şeklinde cevap verildiği, ayrıca Serhat Sayre tarafından 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkındaki Kanun uyarınca gözlükçülük verilmesi talebiyle açılan davada, Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin Esas no: 1997-216 Karar no:1997-1277 sayılı kararıyla" halen yürürlükte bulunan Kanun hükümlerini yerine getirmediği ve belirtilen şartları taşımadığı" gerekçesiyle davacıya ruhsatname verilmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3225
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı iştirakçilerine borçlanma kolaylığı getirilmesi ile ücretsiz izin sürelerinin arttırılması yönünde yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Acil Eylem Planı'nda Kamu Yönetimi Reformu bağlamında gerçekleştirilmesi öngörülen Devlet Personel Rejimi Reformu çalışmalarının yürütülmesi sorumluluğunun Devlet Personel Başkanlığına verildiği, söz konusu çalışmaların yürütülmesinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da işbirliği yapılacak kuruluşlar olarak belirlendiği, bu çerçevede Acil Eylem Planı'nın ilgili kısmının açıklamalar bölümünde belirtilen düzenlemelerle personel mevzuatının uygulanmasında karşılaşılan diğer sorunların giderilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara başlanıldığı,bu çalışmalar çerçevesinde aylıksız izin verilebilecek haller ve izin sürelerinin yeniden gözden geçirileceği,
Dilekçede belirtilen diğer husus hakkında, bahsi geçen sosyal güvenlik kurumlarından bilgi edinilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmiştir.Dilekçe Numarasi : 3725
Dilekçe Özeti : Üç ayda bir aldığı emekli maaşının artırılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçinin talebinin yeni bir yasal düzenlemeyi gerektirdiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2674
Dilekçe Özeti : Ciro yoluyla almış olduğu senetteki imzaların sahte çıkması nedeniyle hapis cezasına mahkum edildiğinden bahisle, Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde yeni düzenleme yapılmasını ve de hapisten çıkmasının sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4022
Dilekçe Özeti : Yeşil kart almak için başvuran vatandaşların evrak tamamlatma aşamasında bürokrasinin fazla olması nedeniyle mağdur olduklarından bahisle, bazı kolaylıkların sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4027
Dilekçe Özeti : Yerel Yönetimler Yasa Tasarısına, mahalli idareler bölümü mezunlarının, mahalli idarelerde istihdamını sağlayacak hükümler konulmasını istiyor.


Dilekçe Numarasi : 4029
Dilekçe Özeti : Baş örtüsü dolayısıyla üniversiteyle ilişiğinin kesildiğini belirtiyor ve mağduriyetine sebep olan uygulamanın yasal dayanağı hakkında bilgi istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Öğrencilere başarısız oldukları derslerden sınav hakkı verilebilmesi için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenleme yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3904
Dilekçe Özeti : Tüm vatandaşlara eşit ve aynı haklarla, aynı fiyatla pasaport verilmesinin sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3911
Dilekçe Özeti : İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Sosyal Bilgiler Bölümünü bitirdiğini, 1.derecenin 1.kademesinden emekli aylığı aldığını ifade ederek, müktesebinin düzeltilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2036
Dilekçe Özeti : İki çocuğunun da 18 yaşından küçük ve sakat olduğunu ifade ederek; 2022 sayılı Kanun uyarınca adlarına sakatlık aylığı bağlanabilmesi için 18 yaş sınırının 0-18 yaş arasına çekilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3525
Dilekçe Özeti : Toprak reformu düzenlemesinin TBMM Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3541
Dilekçe Özeti : Mahkeme kararı gereği memuriyetten müebbeten men cezası aldığından bahisle, çıkarılacak olan Sicil Affı kapsamına memur suçlarının da alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3586
Dilekçe Özeti : Yeni çıkarılacak YÖK yasasında işsiz akademisyenlere de iş imkanı yaratılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3589
Dilekçe Özeti : Öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2021
Dilekçe Özeti : Emekli maaşları arasındaki fahiş farklılıktan kaynaklanan adaletsizliğin giderilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Devlet Personel Rejimi Reformu ile, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların ortadan kaldırılması, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve ücret dengesizliklerinin giderilmesinin hedeflendiği, Devlet Personel Rejimi Reformu kapsamındaki çalışmaların belirli bir düzeye ulaştığı, konunun en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağı bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 2057
Dilekçe Özeti : Yıllardır vergisini ödediği konutlarına ait arsanın Belediyeye devri yolu ile elinden alınmasına engel olunarak buranın satışının öncelikle kendisine teklifini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusu satış işleminin iptali istemiyle dilekçi tarafından Ankara 10 uncu İdare Mahkemesinde 2003/9 esasında dava açıldığı ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3650
Dilekçe Özeti : Üniversite mezunu ve üniversiteye hazırlanan 27 ve 20 yaşlarında iki oğlunun işsiz, dolayısı ile Sosyal Güvencesiz olduğundan bahisle, bu durumda olan erkek çocuklarına kız çocuklarında olduğu gibi emekli anne veya babanın ölümü nedeniyle maaş bağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2263
Dilekçe Özeti : Trafik kazalarını önlemek amacıyla hazırladığı yasa taslağının dikkate alınarak, ilgili mercilerin değerlendirilmesine sunulmasını istiyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu AB mevzuatına uygun hale getirme, bu kanunun uygulamasında görülen eksiklik ve sorunları giderme, trafik cezalarının caydırılıcığını sağlama, trafik kazalarındaki etkilerini de dikkate alarak ceza puanlarını ve ceza miktarlarını yeniden belirleme ve mahkemelik para cezalarını kanuni tekniğe uygun hale getirme amacına yönelik olarak hazırlanan 42 maddelik Kanun Tasarısının 01.04.2003 tarih ve 3826 sayılı yazı ile ilgili birime gönderildiği ve dilekçiye de bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3699
Dilekçe Özeti : Devlet Memurluğuna girişteki yaş sınırının anayasanın eşitlik ilkesine ve AB normlarına uygun olarak gözden geçirilmek suretiyle yeniden düzenlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3702
Dilekçe Özeti : Türkiye'de iç barışa ve Ortadoğu'da Bölgesel barışa yönelik politikalar üretilmesini, zorunlu göç ve köye dönüş konusunda çözüme yönelik çalışmalar yapılmasını ve koruculuk sisteminin sona erdirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2170
Dilekçe Özeti : Sigortasız geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan verecek yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçinin talebi olan; Sigortasız geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan verecek yasal düzenleme yapılmasının düşünülmediği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 3661
Dilekçe Özeti : Yeni yasama yılında genel bir öğrenci affının gündeme getirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 2269
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur Yasasında değişiklik yapılarak, istenilen basamağa geçme imkanı tanınmasını ve prim borçlanmak suretiyle hizmet sürelerine ilave yapabilme hakkı tanınmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun incelendiği ve dilekçiye bilgi verildiği, ayrıca, TBMM gündeminde bulunan Yasa Tasarısı kanunlaştığında, 1479 Sayılı Kanuna tabi sigortalı olanların, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde talepte bulunmaları ve basamak yükseltmeleri için kendilerine tebliğ edilen primin süresi içinde ödemesi halinde, bulundukları basamağı en fazla oniki basamak yükseltebilecekleri bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3073
Dilekçe Özeti : Kamuda memur iken Hukuk Fakültesinden mezun olup, Avukatlık ünvanına sahip olanların bu unvanı kullanabilmesini ve de mesleklerini icra edebilmelerini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Değişik nitelikteki kamu görevlerini yürütmek üzere ihdas olan farklı unvanlar için getirilen farklı düzenlemelerin, Anayasanın 10 uncu maddesinde öngörülen "Kanun önünde eşitlik" ilkesine aykırı olmadığının belirtildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3946
Dilekçe Özeti : Öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3951
Dilekçe Özeti : Almanya'dan işsizlik aylığı alırken, yurtdışından borçlanarak emekli olduğundan bahisle, kendi durumunda olanlar için bir Af Kanunu çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4993
Dilekçe Özeti : Mahkeme kararıyla gerçekleşen yaş düzeltme işleminin SSK tarafından dikkate alınmamasından yakınıyor.

Dilekçe Numarasi : 4060
Dilekçe Özeti : İmam Hatip Lisesi mezunu olduğundan bahisle Polis Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylığına başvuru yapabilmesine imkan sağlanmasını istiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10.maddesinde "...Polis Meslek Yüksek Okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ile ticaret ve turizm öğrenimine bağlı okul mezunları arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınırlar" hükmünün yer aldığı, aynı kanunun 30.maddesi uyarınca hazırlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 5.maddesinde "Yüksek Okulun ön lisans seviyesindeki eğitimine genel lise, erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm öğrenimine bağlı okul mezunları sınavla alınırlar ifadesinin yer aldığı, Kanun ve Yönetmelik hükmü gereği dilekçinin istemi hakkında herhangi bir işlem yapılamayacağı bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 5151
Dilekçe Özeti : Mühendis, kamudan emekli 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan hükmün 3 yıldan 1 yıla indirilmesi hususunda yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3627
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Emekli binbaşı olduğundan bahisle, binbaşılara da görev tazminatı verilmesini istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Genel Kurmay Personel Daire Başkanlığınca görevde bulunan ve emekli olan binbaşılar ile hizmet sürelerine göre kademeli olarak Astsubaylara da görev tazminatı verilmesi hususunda çalışmaların yapıldığı ve konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettirildiği bildirilmiştir.
Dilekçe Numarasi : 4341
Dilekçe Özeti : SSK emeklisi, %60 işgücü kaybı var, Kundura tamircisi basit usulde vergiye tabii, sakat olduğu için kendisinden 4959 sayılı kanun hükmü gereği Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesilmesini istemiyor.

Dilekçe Numarasi : 5040
Dilekçe Özeti : Memur sicil affının çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4151
Dilekçe Özeti : Devlete güvenerek İmar Bankasından almış olduğu hazine bonosunun karşılığını alamadığından bahisle, mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4155
Dilekçe Özeti : Genel Adli sicil affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4160
Dilekçe Özeti : Erozyon sorununa çare üretilebilmesi için kalıcı bir toprak yasasının çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4161
Dilekçe Özeti : Belediyelerde zabıta memuru olarak görev yapanlara fiili hizmet zammı (yıpranma) verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3185
Dilekçe Özeti : Diğer Sağlık Güvenlik kuruluşlarının sağlık güvencesi altında olupda Emekli Sandığından sağlık yardımı görmeye devam edenlere tahakkuk ettirilen borç ve faizinin affedilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarının sağlık güvencesi altında olup da Sandıkça yardım görmeye devam eden kimseler adına çıkarılan borcun ilgisine göre SSK ve Bağ-Kur'dan tahsili yoluna gidildiği ancak SSK ve Bağ-Kur'un dilekçiye ilişkin ödemeyi kabul etmediği, bu nedenle dilekçi adına sağlık karnesinin haksız kullanımından dolayı borç kaydedildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 3875
Dilekçe Özeti : Emekli infaz koruma memuru olduğunu belirtiyor ve taşıma ruhsatlı silahının bulundurmaya çevrilmesi için talep edilen harç ve vergi miktarlarının yüksekliğinden yakınıyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinde silah ruhsatları harca tabi olmayanların belirtildiği, Emekli infaz Koruma Memurlarının bu kapsamda sayılmadığı ayrıca, silah ruhsatlarından 492 sayılı Kanuna göre harç, 4306 sayılı Kanuna göre Eğitime Katkı Payı, 4481 sayılı Kanuna göre Özel işlem vergisinin Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edildiği ve bu konuda Bakanlıkça yapılacak her hangi bir hususun bulunmadığı, 22/10/2003 tarih ve 189720 sayılı yazı ile Dilekçiye tebliğ edilmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bildirildiği belirtilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4546
Dilekçe Özeti : Kıbrıs Gazilerine bağlanan şeref aylığının artırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4560
Dilekçe Özeti : Kıbrıs gazilerinin maaşlarının artırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4573
Dilekçe Özeti : Ev hayvanlarının korunmasına yönelik yasal çalışmaların,ülke gerçeklerini yansıtmada yetersiz kaldığından bahisle,önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4578
Dilekçe Özeti : 2001 tarihinde Hukuk Fakültelerinde öğrenci olan öğretmenlere Avukatlık yapma hakkı tanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4583
Dilekçe Özeti : Görevli memuru tehdit ve memura hakaret suçu dolayısıyla şartlı tahliyesinin kalktığını belirtiyor ve değişik dönemlerde gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ile vatan hainleri dahi affedilirken kendilerine haksızlık edildiğini belirtiyor ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4642
Dilekçe Özeti : Gazi maaşlarının iyileştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3944
Dilekçe Özeti : Serbest muhasebeci ve mali müşavir olma şartlarını avukat olma şartlarıyla eşit hale getirilmesini istiyor.
Maliye bakanlığınca komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebe ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Genel Şartlar başlıklı 4.maddesinde, meslek mensubu olabilmenin şartlarının sayıldığı,
Söz konusu Kanunun; İşletmelerde faaliyetlerin ve işletmenin salıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamayı, faaliyet sonuçlarının ilgili mevzuat çerçevesinde donatılmayı ve değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin kullanımına tarafsız bir şekilde sunmayı amaçlayan bir kanun olduğu,
Bu itibarla Serbest muhasebeci mali müşavirlik ile serbest muhasebeci olabilmek için belirtilen şartların yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 4294
Dilekçe Özeti : 1991 yılından sonra göreve başlayan devlet memurlarına bir derece verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4279
Dilekçe Özeti : Geçici Köy Korucularının Sosyal Güvenceye kavuşturulmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4231
Dilekçe Özeti : Sosyal Devlet anlayışından hareketle emekli maaşı düşük olanların lehine haksızlığı giderici olarak yeniden maaşların düzenlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4311
Dilekçe Özeti : Sicil affı çıkarılarak memurların evsaf kartlarının yeniden düzenlenmesini ve af kapsamında bulunan ve yapılan soruşturma neticesinde "Ceza Tayinine Mahal Olmadığı" görüşü ile neticelenmiş olan soruşturmaların evsaf kartından çıkarılmasını talep ediyor.
İçişleri Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Ardahan Valiliğinden alınan cevabi yazıda; Dilekçinin 14.06.1996 tarihinde Malatya Polis Eğitim Merkezi'nden mezun olarak İstanbul ilinde göreve başladığı, ilk eşinin kazaen ölümüne sebebiyet vermekten dolayı 18.08.1998 tarihinde görevinden uzaklaştırıldığı, yapılan idari soruşturma neticesinde "Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu eşinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan "10 ay kısa süreli durdurma" cezası ile tecziye edilerek 19.04.1999 tarihinde göreve iade edildiği, 16.09.1999 tarihinde Gaziantep iline, 15.07.2002 tarihinde Ardahan iline atamasının yapıldığı ve 29.07.2002 tarihinde Ardahan ilinde görevine başladığı,
Dilekçinin 20.09.2002 tarihindeki rahatsızlığı nedeniyle 15 gün doktor istirahatı aldığı, istirahat bitimi olan 05.10.2002 günü görevine başlaması gerekirken 07.10.2002 tarihinde görevine geldiği, görevine geç başlaması hususunda amirlerine bilgi vermediği tespit edildiğinden 17.10.2003 tarihinde İl Polis Disiplin Kurulunca "İzinsiz veya kurumunca kabul edilir özrü olmaksızın iki günden fazla 3 güne kadar göreve gelmemek" suçundan dolayı "4 günlük aylık kesimi cezası" ile tecziye edildiği,
Dilekçede belirtilen konuların asılsız olduğu, görevli personel arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmadığının anlaşıldığı
Bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 1444
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur hizmetlerinden yararlanamadığından bahisle, kuruma yatırmış olduğu prim ve gecikme zamlarının tarafına ödenmesini istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 4447 sayılı yasanın değişik 56. maddesi hükmü gereği ancak Dilekçinin 60 yaşını doldurduğu zaman toplu ödemeden yararlanabileceği ve dilekçiye bu hususta bilgi verildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 4855
Dilekçe Özeti : Genel bir öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3253
Dilekçe Özeti : Kamu avukatlarının aylık ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: "Acil Eylem Planı" çerçevesinde , 6-12 aylık süre zarfında "Devlet Personel Rejimi Reformu" nun gerçekleştirileceği, bu kapsamda benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların sona erdirilmesi, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve eşit işe eşit ücret prensibinin gereği olarak kamudaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amaçları çerçevesinde yapılacak düzenlemelerde, Dilekçi ve aynı durumda bulunan diğer personelin taleplerinin bir bütün olarak ele alınmasının uygun olacağının değerlendirildiği,
Bu konudaki taleplerin yasal düzenlemeler esnasında değerlendirilmek üzere notlar arasına alındığı
Bildirilmiştir.Dilekçe Numarasi : 4264
Dilekçe Özeti : Babasının 10 hizmet yılını doldurmadan vefat ettiğinden bahisle, 5434 sayılı kanun gereği kendisine emekli maaşı bağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4304
Dilekçe Özeti : 1615 sayılı Gümrük Kanununa göre Gümrük Müşavirliği karnesi daimi alınanlardan, 1918 sayılı yasaya göre Ceza Mahkemelerinde dava açılıpta haklarında beraat kararı verilenler için,mesleklerine devam edebilmelerini teminen 4458 sayılı Gümrük Kanununa ek madde konulması hususunda yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4362
Dilekçe Özeti : Karısının SSK'dan isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olduğunu, ancak tedavi hizmetleri nedeniyle emekli sandığı tarafından kendisine borç çıkarıldığını ifade ederek, mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4187
Dilekçe Özeti : Söğüt Seramik Sanayiine ilişkin satış işleminin iptal edilmesini ve Türk Ticaret Kanunun'daki düzenlemelerin, küçük hissedarların mağduriyetlerini önleyecek şekilde, yeniden ele alınarak, gerekli değişikliklerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4451
Dilekçe Özeti : Kayseri Melikgazi Merkez Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri 5035 sayılı Kanun ile av tezkere ve harçlarına yapılan zamdan şikayetle, yasanın değiştirilmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 4260
Dilekçe Özeti : Muhtar maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, Bağ-Kur primlerinin Devlet tarafından ödenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4243
Dilekçe Özeti : İstihdam fazlası personel statüsünde Bankalardan hukuka aykırı bir şekilde uzaklaştırılan personelin, talepleri halinde Bankalarına dönüşüne imkan sağlanmasını ve ' İstihdam Fazlası Personel' statüsünün nesnel ölçütler dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilmesini istiyor.
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması sürecinde 4603 sayılı kanunun değişik geçici 1 inci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince, TC. Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen yaklaşık 16.000 istihdam fazlası personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildiği,Türkiye Halk Bankası AŞ. Genel Müdürlüğünün 29.04.2002 tarih ve 195 sayılı yazısında Dilekçinin; mezkur Kanun ile 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü emrine Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanması teklif edilerek yeni görevine başlatıldığı,
Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca istihdam fazlası personel belirleme yetkisinin devri işlemi hakkında, Danıştay 5. Dairesince verilen 4.11.2003 tarih ve E:2003/2471 sayılı yürütmeyi durdurma Kararı gerekçe gösterilerek 17.02.2004 tarihi itibariyle Devlet Personel Başkanlığına 2073 adet başvuru yapıldığı ve başvuruların her birine aynı mahiyette cevaplar verildiği,
Konu hakkında, Danıştay 5. Dairesi tarafından söz konusu yürütmeyi durdurma Kararı verildiği, davalı idare konumunda TC. Ziraat Bankası AŞ. Genel Müdürlüğünün yer aldığı, Dolayısıyla,Türkiye Halk Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü eski personeli olan Dilekçinin sözü edilen Mahkeme Kararı ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı,
Sonuç olarak dilekçe konusu talebin yerine getirilebilmesinin kanuni düzenleme gerektirdiğinin değerlendirildiği
Bildirilmiştir.Dilekçe Numarasi : 4933
Dilekçe Özeti : Seçim yardımlarının parti farkı gözetilmeksizin eşit olarak gerçekleştirilmesini ve tüm partilerin mevcut imkanlardan aynı ölçüde yararlandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3692
Dilekçe Özeti : Vergi iade oranlarının artırılmasını, eskiden olduğu gibi her ay vergi iadesi ödemesi yapılmasını ve memur sicil affı çıkarılmasını istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Ücretlilere vergi indiriminin aylık olarak uygulanabilmesinin Bakanlıklarının yetkisinde olmadığı, kanun değişikliği gerektirdiği,
Öte yandan kayıt dışı ekonomiyi önleme açısından gerekli tedbirlerin kademeli olarak alınmakta olduğu,
Dilekçinin memur sicil affı ile ilgili isteminin kanun teklif ve tasarısına konu olduğu bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 5089
Dilekçe Özeti : Üniversitelerden kaydı silinenlere af çıkartılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4497
Dilekçe Özeti : Hükumetin 2004 yılı için motorlu taşıtlarda öngörmüş olduğu vergilendirme şeklinin adaletsizliğinden şikayetçi.


Dilekçe Numarasi : 4328
Dilekçe Özeti : Devlet memuriyetinden emekli olduktan sonra, 10 yıl süreyle Belediye Başkanlığı yaptığından bahisle;
1-10 yıllık hizmetinin emekliliğine hizmet ve maaş yönünden yansımadığını,
2-Bu durumun yerel yönetimler yasasında düzeltilmesini,
3-10 yıl Belediye Başkanlığı yapanlara ayrı bir maaş hakkı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4143
Dilekçe Özeti : Emniyet Müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçilerinin asli görevlerinin dışındaki işlerde çalıştırıldığını iddia ederek, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerinin neler olduğunu öğrenmek istiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev yetki ve sorumluluklarının 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile belirlendiği,
2-772 sayılı Kanunda Emniyet Hizmetleri Sınıfına Yardımcı kolluk kuvvetleri olduklarının hüküm altına alındığı,
3-Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatının zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığından ayak uyduramadığı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesine göre Yardımcı Hizmetler sınıfında yer aldığı ve bu çerçevede yasalara uygun çalıştırıldığı,
4-772 Sayılı Kanunun 14.maddesinde belirtildiği üzere ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 61.maddesine göre bekçilere haftada bir gün izin verildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 4736
Dilekçe Özeti : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanlığında görüşülmeyi bekleyen 'Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7'nci maddesiyle değiştirilmek istenen 2495 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin 4'üncü fıkrası (a) bendine " subay " kelimesinden sonra gelmek üzere " ve astsubay " ibaresinin ilave edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4115
Dilekçe Özeti : 507 Sayılı yasaya tabi gıda üretim yapan işyerlerinin 560 sayılı K.H.K. kapsamı dışına çıkarılması ve uygulama cezasının düzeltilmesini istiyor.
Başbakanlıkça Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Küçük çaplı faaliyet gösteren işletmeleri korumak amacıyla yapılan Yönetmelik değişikliği çerçevesinde; ürettiği ürünü yalnızca ürettiği mekanda satan ve en çok üç işçi çalıştıran işyerlerinin gıda sicili ve üretim izni ücreti olarak sadece bir ücret ödeyeceği tüm gıda işletmelerinde mühendis çalıştırma zorunluluğunun bulunmadığı,
507 sayılı yasaya tabi gıda üretimi yapan işyerlerinin 506 sayılı K.H.K. kapsamı dışına çıkartılması ve uygulanan cezaların düşürülmesi talebinin, yasal değişiklik gerektirdiği,
Mevcut uygulamaların küçük işletmeler lehine azımsanamayacak iyileştirmeleri içerdiği,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarında görüşülmeye devam eden tasarısının yasalaşması halinde uygulamada önemli değişiklikler yapılabileceği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4258
Dilekçe Özeti : Askerlik borçlanması talebinde bulunduğunu ancak gecikme nedeniyle yüksek miktarda borç tahakkuk ettiğini ifade ederek, yasal değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3751
Dilekçe Özeti : Emekli aylığının, 3.derece için öngörülen ek gösterge uygulanmak suretiyle yükseltilerek emekli intibakının hakkaniyete uygun olarak gerçekleşmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk vatandaşlarının Yurtdışında Gecen sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 7. Maddesi ile ilgililerin borçlanmış, oldukları yurtdışı hizmetlerinin her yılı bir kademe, her üc yılı derece sayılmak ve örenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeleri aşmamak koşulu ile emekli keseneğine esas aylıklarını da değerlendirilmesi imkanı getirildiği,diğer taraftan 657 sayılı Yasanın     43. maddesinin (B) bendinde; ilgililerin ek göstergelerden emekliliklerinde de yararlanabilmeleri, söz konusu derecelerin kademelerinden aylık alma koşuluna bağlandığı,
Buna göre ilgilinin emekliye sevk edildiği tarih itibariyle emekli keseneğine esas intibakı her ne kadar 3. derecenin 5. kademesi olmakta ise de, kazanılmış hak aylığı intibakı 4.derecede kaldığından. aylıklarının 3. derece için öngörülen ek gösterge uygulanarak yükseltilmesine imkan bulunmadığı
Dilekçinin aynı taleplerle açmış olduğu davanın Ankara İdare Mahkemesinin 16.03.1993 tarih ve E.1998/2601,K.1993/427 sayılı kararı ile reddedildiği
Bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4373
Dilekçe Özeti : Birinci ve ikinci dereceden emekli olan astsubaylar arasında oluşan emekli maaş farkının giderilmesini ve bir derece ilerleme verilmesi uygulamasının emekli devlet memurlarına da tatbik edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4834
Dilekçe Özeti : Genel bir öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4222
Dilekçe Özeti : Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan emekli olup da işyeri açanlardan 1479 sayılı Kanunun Ek 20 nci maddesi uyarınca kesilen ve karşılığında hizmet verilmeyen %10 oranındaki Sosyal Güvenlik Destekleme primi uygulamasının kaldırılmasını ve mağduriyetinin önlenmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4355
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığından emekli maaşı aldığını, SSK emeklisi olan babasından maaş bağlanmadığını ifade ederek, babasından maaş bağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4413
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığının sağlık karnesini iptal etmiş olmasından kaynaklanan mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı alanların diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanların bu madde hükmünden yararlanamadığı,
Dilekçinin SSK'dan emekli olması nedeniyle 506 sayılı kanuna göre muayene ve tedavi hakkı elde etmiş olduğundan Sandıkça sağlanan muayene ve tedavi hakkından yararlanmasına imkan bulunmadığı,
Bu konuda Sandık aleyhine açılmış davaların Sandığın lehine veya aleyhine sonuçlanabildiği
Bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 4890
Dilekçe Özeti : Emekli polis memuru 73 yaşında kanser tedavisi görüyor, geçirdiği ameliyatlarda tedavi için kullanılan ilaç bedellerinin tamamının Emekli Sandığı tarafından karşılanmasını istiyor.
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu, Dilekçinin Emekli Sandığına başvuruda bulunduğu ve de Sandık tarafından dilekçiye fatura bedellerinin Bütçe Uygulama Talimatına göre tespit edilen ve güncelleştirilen fiyatlar üzerinden ödeme yapıldığı ve de herhangi bir eksiklik olmadığının saptandığı anlaşılmıştır.

Dilekçe Numarasi : 4900
Dilekçe Özeti : Kader mahkumlarına da topluma kazandırma yasasına benzer bir yasa çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4428
Dilekçe Özeti : Hizmet birleştirmesi yaparak S.S.K'dan emekliye ayrıldığını belirtiyor ve emekli sandığına tabi geçen 19 yıllık hizmetine karşılık ödenmesi gereken emekli ikramiyesini alamadığından yakınıyor.

Dilekçe Numarasi : 4432
Dilekçe Özeti : 1980 Öncesi suç dosyalarının tamamen kapatılmasını, yargı kararına gerek kalmaksızın adli sicil kayıtlarının silinmesini, 12 Eylül Döneminde Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde yargılanarak mahkum edilen tüm sanıkların memnu haklarının iadesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3413
Dilekçe Özeti : 4958 Sayılı Kanunla ilgili görüş ve önerilerinin dikkate alınarak, kamu alacaklarının tahsiliyle birlikte borçlu şirketlerin yeniden ekonomiye kazandırılmasının sağlanmasını istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçe konusunun Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığınca incelendiği ve B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-00051-790174 sayılı yazı ile Dilekçiye bilgi verildiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4459
Dilekçe Özeti : Mirasın,mirasçılar arasında paylaşımına ilişkin yasal prosedürün basitleştirilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4681
Dilekçe Özeti : Sicil affı çıkartılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4690
Dilekçe Özeti : Kızının Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Giyim bölümünden birincilikle mezun olduğunu, ancak KPS sınavında başarılı olamadığını ifade ederek, öğretmen atamalarında Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatta gerekli değişikliğin yapılmasını ve okuldan birincilikle mezun olanlara kontenjan tanınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4793
Dilekçe Özeti : Muhtelif eğitim kurumlarından mezun olanların kurduğu mezunlar derneklerinin isimlerinde yer alan okul adlarının kaldırılmaması yönünde, yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4797
Dilekçe Özeti : Optisyenlik önlisans bölümü mezunlarına optisyen ruhsatı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4472
Dilekçe Özeti : Çiftçilik yaptığını, 5 Nisan ekonomik kararları ve takip eden süreçteki olumsuz gelişmeler sonucu mağdur olduğunu ve hakkında icra takiplerinin başladığını ifade ederek, çiftçi borçlarının yeniden gündeme alınmasını vede ödeme kolaylığı sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4473
Dilekçe Özeti : Çiftçilik yaptığını, 5 Nisan ekonomik kararları ve takip eden süreçteki olumsuz gelişmeler sonucu mağdur olduğunu ve hakkında icra takiplerinin başladığını ifade ederek, çiftçi borçlarının yeniden gündeme alınmasını vede ödeme kolaylığı sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3953
Dilekçe Özeti : Üniversite sınavlarında uygulanan ve Meslek Lisesi mezunlarının mağduriyetine sebep olan katsayı uygulamasının değiştirilmesini istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Yüksek öğretime geçişte uygulanan sistemin yeniden ele alınması ve meslek liselerinin aleyhine olan mevcut durumun düzeltilmesini sağlamak amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45. maddesinde de düzenleme yapılması amacıyla hazırlanan "Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu,
Kanun Tasarısının halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun gündeminde bulunduğu,
Bu Tasarının yasalaşması halinde meslek lisesi öğrenci ve mezunlarının, ilgi dilekçede de yer alan kaygılarının giderileceği
Bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4760
Dilekçe Özeti : Mahalli İdareler seçim tarihinde, Orta ve Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde hava koşullarının seçmenlerin sandık başına gitmesinde zorluklar çıkaracağını iddia ederek, bu seçim tarihinin 18 Nisan'a alınmasını ve bu doğrultuda bir kanun teklifi hazırlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4316
Dilekçe Özeti : Sosyal Sigortalar Kurumundan maaş alan ve bekar olan oğlunun vefat ettiğini belirterek, maaşın kendisine bağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3425
Dilekçe Özeti : Devlet hesabına yurtdışında doktora eğitimi yapmaya giden ve eğitimini çeşitli nedenlerden dolayı tamamlayamadan Türkiye'ye dönenlerin borç yükümlülüklerinin mecburi hizmete dönüştürülmesini istiyor.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 4584 sayılı kanunun 47. maddesi ile 2 ay içerisinde Üniversitelerine müracaat edenlere Kurulun belirlediği Türkiyedeki Üniversitelerden birinde lisansüstü eğitimini tamamlama hakkının verildiği, ayrıca bu durumda olanlara yurtdışındaki başarısızlıklarından doğan taahhütlerinin ödenmesi işlemlerinin dondurulduğu, fakat Maliye Bakanlığının bu karara karşı çıkarak Danıştay Başkanlığından görüş sorduğu, alınan istişari görüşte kurulun böyle bir karar vermeye yetkisinin olmadığı, dilekçe konusu kanunun öğrencilere sadece eğitim hakkı verdiği, dolayısıyla taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 4344
Dilekçe Özeti : Ticaret lisesi mezunu, Mal Müdürlüğünden emekli olduğundan bahisle,
1-Derece yükselmesini tahsil tahdidi bakımından alamayanlara bir defaya mahsus hizmet yılına göre intibak düzeltmesi yapılmasını,
2-Emekli olup da vergiye tabi çalışanlardan tahsil edilen Sosyal Güvenlik Destekleme primlerinin emekli sandığı emeklilerinden tahsil edilmemesini,
3-Kore gazilerinin aylıklarının yükseltilmesini,
istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4350
Dilekçe Özeti : 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14. maddesinde değişiklik yapan Kanun Tasarısı metnine "Birinci derece kadroyu iktisap etmiş Kıdemli Başçavuşlarında ilave edilmesini" istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4331
Dilekçe Özeti : Üzerinde çalışılan Türk Ceza Yasası yeni taslak metnine;
a-Eski yasaya göre ceza alanların belirli bir kısmının infazının kaldırılması,
b-Aynı yasaya göre devam eden yargılamaların ertelenmesi,
Yönünde ilaveler yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4381
Dilekçe Özeti : Genel bir Af Kanunu çıkarılmasını, tüm memnu hakların iade edilmesini, işlenen bir suç nedeniyle ailenin diğer fertlerinin etkilenmemesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4383
Dilekçe Özeti : Lise mezunu ve emekli memur olduğunu ifade ederek, bir derece ilerleme verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 3182
Dilekçe Özeti : Kamu Avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: Dilekçede belirtilen hususlardan yan ödeme ve görev tazminatının Bakanlar Kurulu Kararını, diğer taleplerin ise kanuni düzenlemeyi gerektirdiği, bu taleplerinde yasal düzenlemeler esnasında değerlendirilmek üzere not alındığı,
Söz konusu ödeme unsurlarına ilişkin sadece "görev tazminatı" için davalar açıldığı ve bu davalar "bu tazminatı belirleme yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olduğu" gerekçesiyle reddedildiği bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 4171
Dilekçe Özeti : 71 Yaşında babasından kalan arazileri ile ilgili ortaklığın giderilmesi davası açtığını ancak, Almanya'daki kardeşinin tebligatı almadığını ifade ederek, medeni kanunun iştirak halindeki mülkiyet konusundaki hükmünün "Miras bırakanın ölümünden sonra miras paylarının belli bir süre sonra kendiliğinden müşterek mülkiyete dönmüş sayılacağı şeklinde değiştirilmesini" istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4209
Dilekçe Özeti : Çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilenlere af çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4091
Dilekçe Özeti : Emekli astsubaylar arasındaki maaş farklılığının giderilerek,astsubaylar lehine iyileştirici düzenleme yapılmasını istiyor.
Milli Savunma Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:2 nci dereceden emekli olan astsubaylar ile 1 nci dereceden emekli olan astsubaylar arasındaki maaş farkının temelde, ek göstergelerden kaynaklandığı, 1 nci dereceden emekli olan ve 3600 ek gösterge uygulanan astsubaylar, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek-70 nci maddesindeki ek gösterge gruplarında 2 nci dereceden emekli olan ve 3000 ek gösterge uygulanan emekli astsubaylara göre bir üst grupta bulunduğu,2 nci dereceden emekli olan astsubaylar ile 1 nci dereceden emekli olan astsubaylar arasındaki emekli aylığı farkının 2 nci dereceden emekli olan astsubaylar lehine düzeltilebilmesinin ancak, 5434 sayılı Kanunun Ek-70 nci maddesinde bir değişiklik yapılarak ek gösterge gruplarının yeniden düzenlenmesi ile mümkün olabileceğinin değerlendirildiği,

Dilekçe Numarasi : 3651
Dilekçe Özeti : Kamu Avukatlarının aylıklarının %60 oranında iyileştirilmesini talep ediyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:Dilekçede belirtilen hususların kanuni düzenleme gerektirmekle birlikte, 58 inci Hükümet döneminde uygulamaya konulan ve 59 uncu Hükümet döneminde de uygulanmasına devam olunan "Acil Eylem Planı"nda, 6-12 aylık süre zarfında "Devlet Personel Rejimi Reformu" nun gerçekleştirileceği, bu kapsamda benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkların giderileceği, maaş ve ücret sisteminin sadeleştirileceği ve eşit işe eşit ücret prensibinin gereği olarak kamudaki ücret adaletsizliklerinin giderilmesi amaçları çerçevesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali haklarının yeniden düzenlenmesi yönündeki politika hedefleri doğrultusunda yapılacak düzenlemeler çerçevesinde Dilekçi ve aynı durumda bulunan diğer personelin taleplerinin ele alınmasının uygun olacağının değerlendirildiği,
Bu konuda gerek kamu avukatlarından gerekse çeşitli illerin barolarından Bakanlığa ulaşmış olan bir çok talep olduğu, bu taleplerin yasal düzenlemeler esnasında değerlendirilmek üzere not edildiği
Bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 3571
Dilekçe Özeti : 657 sayılı yasa kapsamında çalışan ve GİH sınıfında yer alan unvansız memurlar ile yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların ek gösterge ve özel hizmet tazminatı ödenmesini istiyor.
Maliye Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 43 üncü maddesinin B bendinin birinci fıkrasında;"Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları, hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." ibaresine yer verilmek suretiyle, ilgililerin yararlanacakları ek göstergelerin, bulundukları hizmet sınıfında fiilen yürüttükleri göreve ilişkin kadro unvanı ve aylık aldıkları derece dikkate alınarak tespit edileceğinin hükme bağlandığı ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin hizmet sınıfları itibariyle unvan veya aylık alınan derecelere göre, (II) sayılı cetvelin ise sadece kadroları Genel İdare Hizmetleri sınıfının birinci derecesinde bulunanlara verilecek olan ek göstergeleri belirlemek üzere düzenlendiği,

Dilekçe Numarasi : 3723
Dilekçe Özeti : Ülkemizde gasp ve kapkaç olaylarının son iki yıldır arttığından bahisle, parlamenterlerin, polis, jandarma ve adalet teşkilatımızın duyarsız davrandığını ifade ediyor, bu tür olaylara karşı bazı öneriler sunuyor, önlem alınmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4523
Dilekçe Özeti : ler:Emekli Sandığı emeklilerine, dul ve yetimlerine yapılmış olan zammın SSK emeklileri içinde gerçekleşmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 4001
Dilekçe Özeti : Babasından dolayı vatani hizmet tertibinden ya da 2022 sayılı Kanun hükmü gereği yaşlılık aylığı bağlanmasını istiyor.
1-1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde, hak sahibinin ölümü halinde sadece dul eşlere bu aylığın % 75'i bağlanacağı belirtilmekte olup, bu aylığın yetimlere intikal edeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı,
2-Dilekçiye kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunduğundan 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanamadığı,
Ayrıca, 30.12.2003 tarih ve B.07.0.BMK.0.16.115625-394037136 sayılı yazı ile Dilekçiye cevap verildiği
Bildirilmiştir.


Dilekçe Numarasi : 5501
Dilekçe Özeti : ler:Yönetiminde bulunduğu Konut yapı kooperatifini kusurlu davranışlarıyla zarara uğratan, yasalara aykırı işlemlerle yükümlülük altına sokan kamu personeli ve özel sektör yönetimi hakkında başlatmış oldukları yasal sürecin adaletli bir şekilde neticelendirilmek suretiyle haklarının tesisi hususunda yardımcı olunmasını istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 5372
Dilekçe Özeti : Emniyet teşkilatından baş komiser rütbesindeyken emekliye ayrıldığını ifade ederek, görevdeyken verilen emniyet hizmetleri tazminatının emeklilere de yansıtılmasını, bu konuda kanuni düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5140
Dilekçe Özeti : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesi son fıkrası ile düzenlenen resmi tatil günleri ile hafta sonu tatillerinde görev yeri dışına izinsiz çıkma yasağının kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5597
Dilekçe Özeti : Hakimler ve Savcılar dışındaki Yargı emekçilerinin maaşlarında iyileştirme yapılmak suretiyle Yargı çalışanları arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5384
Dilekçe Özeti : Devlet Memurluğuna girişte yaş sınırının 30 dan 32 ye çekilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5470
Dilekçe Özeti : Türk Ceza Yasasının 339/1 maddesi hükmü gereği Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından haksız yere cezalandırıldığını ve Yargıtay 5. Dairesinin bu cezayı onadığını ifade ederek, mahkeme tarafından yapılan incelemelerde bazı önemli hususların dikkate alınmadığını belirterek, mağduriyetini önleyici yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5472
Dilekçe Özeti : İsteğe bağlı sigortalıların geriye dönük prim borcunu ödemelerinin kabulüne ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5477
Dilekçe Özeti : Tazminat alacağına ilişkin davalardaki harç uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5199
Dilekçe Özeti : Özel hukuk tüzel kişilerinin de 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına dahil edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5272
Dilekçe Özeti : Pakistan uyruklu ve çocuk doktoru olan kocasının Tıp Fakültesini Türkiye'de bitirdiğini ve ihtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladığını ancak, 1219 sayılı yasa hükmü gereği Türkiye'de çalışamadığını ifade ederek, yabancı uyruklu doktorların Türkiye'de çalışmasını mümkün kılacak yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5300
Dilekçe Özeti : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5484
Dilekçe Özeti : Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olup da yeniden iş yeri açanlardan Bağ-Kur tarafından kesilen %10 oranındaki Sosyal Destekleme Primi uygulamasının kaldırılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5490
Dilekçe Özeti : ler:Muhtarlara en az asgari ücret seviyesinde maaş bağlanmasını ve Bağ-Kur primlerinin karşılanmasını, mağduriyetlerinin önlenmesini istiyorlar.

Dilekçe Numarasi : 5220
Dilekçe Özeti : Geniş kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4759
Dilekçe Özeti : Dilekçi: Yapı Denetimi Kanun tasarısı çalışmalarında sunmuş olduğu önerilerin dikkate alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5471
Dilekçe Özeti : Emniyet mensupları ile Askeri personel arasındaki özlük hakları farklılıklarını Anayasanın eşitlik ilkesi ve eşit işe eşit ücret prensipleriyle bağdaştırmanın mümkün olmadığını belirterek, Emniyet personelinin çalışma şartları ve emekli personeline ilişkin ek gösterge düzenlemelerinin bu eşitsizlikleri giderici yönde yeniden ele alınmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 4552
Dilekçe Özeti : Teşvik uygulama eski Genel Müdürünün haksız mal edindiğinden bahisle gereğinin yapılmasını istiyor.
Adalet Bakanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda:
1-3682 Sayılı kanuna muhalefet suçundan şikayete konu şahıs hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlık soruşturması yapıldığı,
2-Soruşturma sonucunda;
a-Şikayete konu kişinin Genel Müdürlüğü döneminde vermiş olduğu mal bildirimi dilekçelerinde geliri ile mütenasip olmayan artışın mevcut olmadığı,
b-Suç teşkil eden bir eylemine rastlanılmadığı,
c-Genel Müdürlük görevinden 1996 yılında ayrıldığı,
3-3628 Sayılı Kanun kapsamında yaptırıma bağlanan müsnet suçların Türk Ceza Kanununun 102/4 maddesi gereğince 5 yıllık zaman aşımı süresine tabi olduğu ve bu sürenin 2001 yılında dolduğu,
4-Yukarıda sayılan gerekçeler paralelinde takipsizlik kararı verildiği,
Bildirildi.

Dilekçe Numarasi : 2720
Dilekçe Özeti : Üniversitelerin optisyenlik bölümü mezunlarına gözlükçülük ruhsatı verilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 5608
Dilekçe Özeti : Emekli Sandığından emekli, üvey annesinin sağlık harcamaları nedeniyle oluşanborcun silinmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8728
Dilekçe Özeti : Yeni çıkacak olan Sosyal Güvenlik Yasasında SSK-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasında eşitlik sağlanmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8569
Dilekçe Özeti : 26/10/1981 doğumlu olduğu için polis memurluğu başvurusunun reddedildiğini belirterek polis memurluğu için yaş şartının değiştirilmesini ve yatırdığı başvuru ücretinin geri iade edilmesini istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8674
Dilekçe Özeti : Bağ-Kur prim borcunu ödeyemediği için 2.765 günlük prim borcunun doğduğunu belirtilerek, Bağ-Kur prim borçlarının affedilmesine yönelik düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Dilekçe Numarasi : 8838
Dilekçe Özeti : Milletvekili ve emekli milletvekili maaşlarında iyileştirme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8587
Dilekçe Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinde öngörülen, tahsil durumuna göre tavan derece sınırlamasından vazgeçilerek ilköğretim ve lise mezunlarının hizmet süreleriyle orantılı derecelerinin yükseltilmesini ve bu durumun emeklilere de yansıtılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8095
Dilekçe Özeti : Vekil İmam-Hatiplerin asaleten atanmalarına ilişkin yasal düzenleme yapılmasını istiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiler çerçevesinde Devlet Bakanlığınca Komisyonumuza gönderilen cevabi yazıda: 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 03.05.2005 tarihli ve 25804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5338 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenen Geçici 11 inci maddesi uyarınca; "imam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanların, Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının her hangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmak koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmaları" kabul edildiği,
Adı geçenin vekil imam-hatiplerin asaleten atanmasına dair 5338 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 03.05.2005 tarihinde vekil imam-hatip olarak görevli olmaması nedeniyle durumu mezkur kanun kapsamına girmediğinden, aday imam-hatip olarak atanmasının mümkün olmadığı,
bildirilmiştir.

Dilekçe Numarasi : 8628
Dilekçe Özeti : İsteğe bağlı emeklilik süresini kaçırdığını, bu konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 8749
Dilekçe Özeti : 5237 sayılı yasadan dolayı hükümlüler hakkında bazı eşitsizliklerin olduğundan bahisle af yada gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyor.

Dilekçe Numarasi : 11976
Dilekçe Özeti : ler: Samsun'da mahkeme kararına rağmen kurulan mobil santralın çevreyi ve kamuyu zarara uğrattığından bahisle inceleme yapılmasını, kamu zararının telafisi ve suçluların cezalandırılmasını istiyorlar.


Telefon
(312) 420 63 48 - 49
Fax
(312) 420 53 65
Posta Adresi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu 06543 Bakanlıklar ANKARA
Elektronik Posta
Bilgi İçin: dilekkom@tbmm.gov.tr
 

 

Tarihçe ] Mevzuat ] Üyeler ] Komisyona Başvuru ] Dilekçenin İzlediği Yol ] Dilekçe İstatistikleri ] Basın Açıklamaları ] Dilekçe Sorgu ] [ Kanun Gerektiren ] Genel Kurul Kararları ]

Bu site ile ilgili istek ve görüşleriniz için :  dilekkom@tbmm.gov.tr