İçindekiler TC Anayasası

Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıDiğer Madde :

Kısım :Temel Haklar ve Ödevler

Bölüm :Kişinin Hakları ve Ödevleri

Anayasa`nın 34. Maddesi :

B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı

Madde 34. - Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.