Türkiye Büyük Millet Meclisi

TBMM GENEL KURUL TUTANAKLARI
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
23. Dönem 2. Yasama Yılı
96. Birleşim 29/Nisan /2008 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Başlangıç Bitiş Sonraki Sayfa
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 122 sayfadır.

yansıdığı rapor edilmiştir. Ayrıca orkinos çiftliklerinde günde 20 ton yemin kullanıldığı, ortalama 2 ton atığın oluştuğu tespit edilmiştir. Bilimsel çalışmalarda balık çiftliklerinin Akdeniz'in akciğerleri olarak adlandırılan balıkların üreme alanı olan Posidonya çayırlarını tahrip ettiği, organik kirliliğe sebep olarak ekosisteme onarılmaz bir şekilde zarar verdiği tespit edilmiştir. Denizdeki yoğun etkileşimler nedeniyle, kaybedilenlerin insan müdahalesiyle geri kazanılamayacağı vurgulanmaktadır.

Ege'de balık çiftlikleri eko sistemi bozduğu, denizi kirlettiği için kaldırma kararı verilmiştir. Bölgemizde ruhsat verilen ve kurulması düşünülen çiftlikler ile Ege bölgesinden kaldırılan çiftlikler arasında işletme ve üretim bakımından fark yoktur. Balık çiftliklerinin Mersin'e kurulması bölgelerimiz ve insanımız arasında ayrımcılık ve çifte standart anlamına gelir. Kaldı ki Tisan-Dana Adası'ndan, Anamur-Ören sahillerine kadar olan bölge, Türkiye'nin elinde kalmış turizm yatırımlarına uygun tek bölgesidir. Buna rağmen, Taşucu ile Anamur sınırına kadar 8 tane balık çiftliği kurulması girişimi için toplam 240 bin dönümlük deniz alanının tahsis edildiği, 4 tanesine ruhsat .alındığı öğrenilmiştir.

Diğer taraftan Mersin'e bağlı Yeşilovacık-Kaledran arasında Türkiye'nin en önemli Akdeniz foku popülasyonlarından biri yaşamaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaledran-Yeşilovacık bölgesinde doğal sit alanı içerisinde 11 tane Akdeniz Foku üretim alanı göstermektedir. Fokları korumak için Foça'da Çevre Koruma Bakanlığı 13 Haziran 2007 12212 nolu karar ile çok geniş çapta bir 1. Doğal sit alanı kurmaya karar vermiştir. Anamur'un 13 km.lik sahilinde 2007 yıllında, 1040 tane Caretta caretta yuvası tespit edilmiş olup bu sahil yuva yoğunluğu 79 yuva/km ile Türkiye'nin en yoğun Caretta caretta plajıdır. Kaledran- Yeşilovacık arasında en az 500 tane yuva daha bulunduğu belirtilmektedir. Nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında ve bu konudaki Bern ve Barselona Antlaşmaları gibi uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizde çifte standart olamayacağına göre anılan kararın buralar için de uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bu bölgenin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespiti yerinde olacaktır.

Belirtilen sebeplerle Mersin'de balık çiftlikleri kurulması konusunda, daha önce Ege'de yaşanan büyük sorunlar da dikkate alınarak, Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel değerlerin önemi üzerinde özellikle durularak, detaylı bir çalışma yapılması hayati düzeyde önem arz etmektedir. Bu konuda sürdürülebilir, sağlıklı, verimli, etkin politikaların uygulanabilmesi için Mersin'de balık çiftlikleri kurulmasının çevreye ve turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması gerekli görülmektedir.

2.- Mersin Milletvekili İsa Gök ve 22 milletvekilinin, Mersin'de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Atık tasfiyesi ve kaza tehlikesi açısından çok ciddi bir kaygı kaynağı olan, yaşanmış facialar ve son derece pahalı bir enerji türü olması nedeniyle günümüzde gelişmiş ülkelerde kabul görmeyen nükleer enerji santralinin Mersin ili Gülnar ilçesi Ovacık beldesinde kurulması ile ilgili gelişmeler Türkiye'nin yeni turizm bölgesi olan; koy ve sahillerinin güzelliği ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir kent olan Mersin'in geleceğini tehdit altında bırakmaktadır.

Gerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması ve gerekse gelecek kuşaklara sağlıklı yaşam koşulları bırakılabilmesi adına Mersin'de kurulması planlanan nükleer enerji santrallerinin çevreye ve turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve en uygun uygulamanın belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.

1) İsa Gök (Mersin)

2) Abdullah Özer (Bursa)

3) Ali Rıza Öztürk (Mersin)

4) Çetin Soysal (İstanbul)

5) Bayram Ali Meral (İstanbul)

6) Fatma Nur Serter (İstanbul)

7) Sacid Yıldız (İstanbul)

8) Orhan Ziya Diren (Tokat)

22

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa