Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
19. Dönem 4. Yasama Yılı
121. Birleşim 08 Haziran 1995 Perşembe

(Mikrofon otomotik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun efendim, bitti artık. Kusura bakmayın; zaten, size 5 dakika süre verdim.

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Cümlemi bitiriyorum.

BAŞKAN - Cümleyi bitirtmiyorum size. Kürsüden iner misiniz...

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sayın Başkan, cümlemi bitireyim.

BAŞKAN - Rica ediyorum Sayın Çelik...

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Hepinize saygılarımı sunuyorum.

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Çelik, bir doktora görün, ne olur!

BAŞKAN - Değerli arkadaşlarım, bakın, bu kadar yoğun bir çalışma yaptık. Hepimizin de, bu sırada sinirleri gergin. Ben, bütün arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Meclisin çalışması için bir gayret sarf ettiğimi sizlerin de kabul etmesini istiyorum. Sarf ettiğim gayret, bu Meclisin kişiliğine bir kişilik katmak, bu Meclisin itibarına bir itibar katmak içindir. Elbette ki, her insanın kendine göre bir yönetim biçimi vardır. Hatalarım varsa özür diliyorum; ama, bazı arkadaşlar, bana karşı birtakım kindar duygular içinde hareket ediyorlar; mümkün olduğu kadar onları duymuyorum. Ben, burada, İçtüzüğü uygulamak durumundayım. Yine söylüyorum, insanız, hepimizin eksikleri vardır; nihayet et ve kemikten meydana gelmişiz. Onun için, hatalarımız varsa, karşılıklı birbirimizi bağışlayacağız ve bu Meclisi bu şekilde çalıştıracağız. Yoksa, burada, sizler, bana yardım etmedikten sonra, benim bu Mecliste görev yapmam mümkün değil.

Teşekkür ederim. (CHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Badı harab-ül Basra...

Bunları başında söylesen olmaz mı...

BAŞKAN - Efendim, oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok.

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın.

(Oyların ayırımı yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri; Patent, Faydalı Model, Marka,Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliğinin Kuruluşu, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri İle Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanun İle Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük Kanununun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının yapılan açık oylamasına 200 sayın milletvekili katılmış; 171 kabul, 28 ret, 1 geçersiz oy kullanılmıştır; böylece, Yetki Kanunu Tasarısı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını; ülkeye, millete faydalı sonuçlar doğurmasını diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar)

Bugünkü çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 13 Haziran 1995 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati : 20.16

95