Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
19. Dönem 4. Yasama Yılı
121. Birleşim 08 Haziran 1995 Perşembe

BAŞKAN - (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 488 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - 606, 609, 624 ve 690 sıra sayılı, Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili tasarıların komisyon yetkilileri buradalar mı? Yok.

Ertelenmiştir.

BAŞKAN - (9/22) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu raporunun görüşmesine başlayacağız.

Komisyon?.. Yok.

Görüşmesi ertelenmiştir.

(X)

BAŞKAN - Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafî İşaretler, Endüstriyel Tasarımlar, Yaş Sebze ve Meyve Ticareti, Toptancı Halleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Gıda Konularının Düzenlenmesine ve Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakerelerine başlıyoruz.

Komisyon?.. Burada.

Hükümet?.. Burada.

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

Tümü üzerinde söz isteyen?..

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var, Sayın Başkan.

BAŞKAN - Grupları adına söz isteyen var mı efendim?

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var, var!.. Bir defa tasarıyı oku bakalım, ne var ne yok.

BAŞKAN - Efendim, tasarıyı niye okuyalım; okuduk işte...

Buyurun Sayın Kapusuz; yetki belgenizi arkadaşlarınız göndersin.

Gruplar adına başka söz isteyen var mı?

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) - Anavatan Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan.

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, yetki kanunu tasarısı dağıtılmadı.

BAŞKAN - Dağıtılmış efendim.

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Kanun tasarısının sıra sayısını bile bilmiyoruz.

BAŞKAN - Efendim, dağıtma tarihini size söyleyeyim: 2.6.1995 ve gündemin 20 nci sırasında.

CENGİZ BULUT (İzmir) - Sayın Başkan, bu tasarının görüşüleceğini şu anda öğrendik.

3