Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
20. Dönem 4. Yasama Yılı
54. Birleşim 13 Mart 1999 Cumartesi

Hüseyin Yıldız

Mardin Milletvekili

TBMM

Bakanlığıma yönelttiğiniz ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz 7/6759-16788 Esas No'lu soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir.

Kalabalık koğuş sistemine göre inşa olunan cezaevlerinde; kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanması imkânsız hale geldiği gibi, mahkûmun can, mal ve ırz güvenliklerini de korunması mümkün olmamaktadır. Bu nedenlerle, 1997 yılında başlatılan bir çalışma ile ülkemizdeki yüksek kapasiteli tüm E ve Özel Tip kapalı cezaevleri 6-8 kişilik küçük koğuşlara (oda sistemine) dönüştürülmeye başlanmıştır. Bugüne kadar 40 değişik cezaevinde tadilat tamamlanmış ve mahkûmlar bu odalara yerleştirilmiştir. Halen, 19 cezaevinde de tadilat devam etmektedir.

Küçük koğuş (oda) sisteminin, hücre sistemiyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bilindiği üzere hücre sistemi; bir mahkûmun hiç kimseyle görüştürülmeden 24 saat boyunca dar bir mekânda tek başına tutulmasıdır. Tadilatla "oda" veya "küçük koğuşlara" dönüştürülen bu yeni sistemde ise; 6-8 mahkûm beraberce kalmakta, birlikte havalandırmaya çıkmakta, ziyaret ve diğer tüm haklarını rahatlıkla kullanabilmektedirler. Yapılan iş sadece, 20 ilâ 80 kişi arasında değişen koğuş mevcutlarının 6 ilâ 8 kişiye indirilmesidir.

Bingöl Özel Tip Kapalı Cezaevi de yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda tadilat programına alınmış ve 1998 yılı içerisinde onarım çalışmalarına başlanmıştır. Aynı yılın aralık ayında boşaltılan sol bloğun onarımı tamamlanmıştır. Sağ bloğun da onarımının yapılabilmesi için, burada bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin sol bloğa taşınması gerekmiştir. Herhangi bir olay olmaması için yetkililer tutuklu ve hükümlülere gerekli açıklamaları yapmışlardır. 26 Aralık 1998 tarihinde, bir olaya sebebiyet verilmeden sağ bloktaki tutuklu ve hükümlüler onarımı tamamlanan sol bloğa taşınmışlardır.

Ancak bir tutuklunun 28 Aralık 1998 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmasına götürülmek üzere bulunduğu odadan alınması sırasında, bu tutuklunun kışkırtıcı tavırları nedeniyle bazı olaylar çıkmış ve iki gün önce rızalarıyla küçük koğuşlara geçen bazı tutuklular örgütlü bir halde topluca isyana kalkışmışlardır. Koğuş arkalarına dolap ve ranzalarla barikat kurmuşlar, 28 Aralık 1998 tarihinden 12 Ocak 1999 tarihine kadar da bu fiilî işgal durumunu devam ettirmişlerdir. Yapılan tüm telkin ve tavsiyelere rağmen 41 kişi bu eylemlerinden 15 gün süreyle vazgeçmemişlerdir. Bu süre içinde kendileri ikna edilmeye çalışılmış, süre sonunda güvenlik güçleri devreye sokulmadan direniş ikna yoluyla sona erdirilmiştir. Şu anda da cezaevinde bir sükûnet ortamı mevcuttur.

Yukarıda açıklandığı üzere, Bingöl Özel Tip Kapalı Cezaevinin tüm bölümleri tadilat projesine dahildir. Tadil edilen diğer cezaevlerinde olduğu gibi tüm cezaevi onarımdan geçirilecektir. Kalabalık koğuşları, oda sistemine dönüştürme çabaları 21.5.1997 tarihli Bakan Olur'u ile başlamış ve hâlihazırda büyük oranda da tamamlanmıştır. Bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyen ve büyük sakıncalar doğuran koğuş sistemine geri dönülmesi düşünülmemektedir.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin hak ve sorumlulukları kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle belirlenmiştir. Bir grup tutuklu 28 Aralık 1998-12 Ocak 1999 tarihleri arasında Bingöl Özel Tip Kapalı Cezaevinin bir bölümünü işgal etmişlerdir. Buna rağmen kendilerine karşı zor kullanılmamıştır. Yemekler düzenli olarak çıkarılmış, ancak oda kapılarına barikat kurarak, giriş ve çıkışlara izin vermeyen tutuklularca yemek verilmesi engellenmiştir. Tutukluların kendi yasa dışı davranışları sonucu yemek verilmesi hizmeti aksamıştır.

İşgal eyleminin devam ettiği 28 Aralık 1998 - 12 Ocak 1999 tarihleri arasında iki tutuklu, tutuklanmadan önceki rahatsızlıklarının nüksetmesinden dolayı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmışlar ve burada tedavi ettirilmişlerdir.

İnfaz mevzuatımızda "yemek vermeme cezası" biçiminde bir ceza olmayıp, Bingöl Özel Tip Kapalı Cezaevinde de böyle bir uygulama yapılmamıştır. Aksine yemek alımına oda kapılarını kapatmak suretiyle, tutukluların kendileri engel olmuşlardır.

Bingöl Özel Tip Kapalı Cezaevinde 1998 yılında başlatılan ve halen de devam eden tadilat çalışmalarının aksamaması ve cezaevinde kalan farklı yapıdaki tutuklu ve hükümlülerin can güvenliklerinin sağlanabilmesi için kapalı görüş günlerinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre; haftanın salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri kapalı görüşler yaptırılmaktadır. Hâlen tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle görüşmeleri düzenli olarak yürütülmekte, bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Selçuk Öztek Adalet Bakanı

22. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, orta dereceli okullarda kullanılmak üzere alınacak bilgisayarlar için Dünya Bankasından alınan krediye ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun yazılı cevabı (7/6760)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 13.1.1999

Tevhit Karakaya Erzincan

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı orta dereceli okullarda kullanılmak üzere alınacak bilgisayar için Dünya Bankasından hangi şartlarda ne kadar kredi alınmıştır?

2. Bilgisayar alımı için ihaleye kaç şirket müracaat etmiştir?

3. İhale şartnamesinin Vestel ve Koç grubunun istekleri doğrultusunda hazırlandığı doğru mudur?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 24.2.1999 Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.08.0.APK.0.03.05.00-03/521

Konu : Soru önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 29.1.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6760-16841/38833 sayılı yazısı.

b) Başbakanlığın 3.2.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-913/588 sayılı yazısı.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında kullanılmak üzere bilgisayar alımı için, Dünya Bankasından kredi alındığı ve bilgisayar ihalesine çıkıldığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, 1998 yılında, ortaöğretim kurumlarında kullanılmak üzere bilgisayar alımı için, Dünya Bankası ile kredi anlaşması yapmamış, bilgisayar ihalesine çıkmamıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Metin Bostancıoğlu Millî Eğitim Bakanı

23. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, İnterbank'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devriyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Uluğbay'ın yazılı cevabı (7/6761)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 13.1.1999

Tevhit Karakaya Erzincan

Bağımsız Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'a ait İnterbank'ın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonuna devrine dair basında çeşitli haberler yer almıştır. Buna göre:

1. Tasarruf Mevduat Sigorta Fonundan Bursa Bağımsız Milletvekili Cavit Çağlar'a ait şirketlere şahsi borçlar karşılığı 80 trilyon liralık kredi açıldığı ve bunun 23 trilyonun kullandırıldığı, böylece fonun zarara uğratıldığı doğru mudur? Böyle bir uygulamanın daha önce örneği var mıdır?

2. İnterbank'ın devlete maliyetinin 2 milyar dolar olduğu doğru mudur?

3. T.C. Merkez Bankasının İnterbank'a 100 milyon dolar aktardığı doğru mudur?

4. Söz konusu ödeme yapılırken bankanın bağlı olduğu Nergis Şirketinin son altı ay içinde ödeme zorluğu içinde olduğu ilgili müfettişlerce ibraz edildiği halde ödemenin yapılması için kim emir verdi?

5. İnterbank'ın fona devrinden önce, son altı ay içinde Cavit Çağlar'a ait şirketlere ne kadar ödeme yapmıştır? Bu ödemelerin bankanın öz kaynaklarına göre oranı nedir?

6. İnterbank'ın sahibi Cavit Çağlar'ın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından korunduğu doğru mudur?

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 18.2.1999 Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.HM.0.BAK.02.02./33-2-11933

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

İlgi : 3.2.1999 tarih ve B.02.0.KKG.0.12.106-913-1/581 sayılı yazınız.

Erzincan Milletvekili Sayın Tevhit Karakaya'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgide kayıtlı yazınız eki soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda verilmiştir:

1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından banka hissedarlarına kullandırılan kredi bulunmamaktadır.

2. Bankalar Kanununun 65 inci maddesi ile kurulan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun amaçları; bankacılıkta güven ve istikrarı korumak ve bankaların malî bünyelerini güçlendirmek, gerektiğinde yeniden yapılandırmak ve tasarruf mevduatını sigorta etmektir. Bu çerçevede İnterbank A.Ş.'nin fona devredilmesinin, fonun kuruluş amaçları kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu işlemin tesisi sayesinde bankacılık sisteminde meydana gelebilecek ciddi problemler ve bunların ekonomiye olan olumsuz yansımaları da engellenmiştir.

3, 4, 5. Bankalar Kanununun "Sırların Saklanması" başlıklı 83 üncü maddesi hükmü uyarınca, bankalara ya da müşterilerine ilişkin bilgilerin, kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanması mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan bankalar yaptıkları kredi sözleşmelerinin muhatabını ve şartlarını Bankalar Kanununda belirtilen risk sınırlarını aşmamak kaydıyla özel hukuk hükümleri çerçevesinde serbestçe belirlemektedirler.

Diğer taraftan, İnterbank A.Ş.'nin Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınması istenilen tedbirleri almayarak banka malî bünyesini zaafa uğratan ve bankanın günlük işlemlerinden doğan nakit ihtiyacını karşılayamayacak düzeye getiren ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşüren işlemlerin sorumluları hakkında Şişli Cumhuriyet Savcılığına Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Hikmet Uluğbay Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

24. - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Irak'a yapılan bombardımanda İ

39