Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
40. Birleşim 26 Aralık 2020 Cumartesi

26 Aralık 2020 Cumartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 13.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Sibel ÖZDEMİR (İstanbul), Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40'ıncı Birleşimini açıyorum. (x)

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 1 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Coronavirüs ve aşı münasebetiyle söz isteyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz.

Buyurun Sayın Arkaz. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)

HAYATİ ARKAZ (İstanbul) - Çok teşekkür ediyorum.

Aşının ismi bile bizi hareketlendiriyor, çok teşekkürler efendim sağ olun.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizi ve tüm dünyayı derinden etkileyen küresel salgınla yapılan mücadelede aşı hakkında bilgi vermek istiyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, son yüz yıldır Türkiye Cumhuriyeti devleti Aziz Atatürk'ün öncülüğünde en büyük mücadelesini bulaşıcı hastalıklara karşı vermiştir. Her doğan 4 çocuktan ve doğum yapan her 5 anneden birisi hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyordu. Şu anda bebek ölümleri dünya standartlarının çok altındadır, binde 6 civarındadır. Bu, bizim için gurur verici bir olaydır. Nereden nereye diyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımıza, annelerine sağlıklı ve mutlu, güzel günler diliyorum. Profesör Doktor Sadi Irmak, Profesör Doktor Tevfik Sağlam, ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam ve Türkan Saylan gibi bilim insanları bu bulaşıcı hastalıklarla olan mücadelede çok başarılı olmuşlardır; kendilerini rahmetle anıyorum.

Cumhuriyetten sonra veremle savaş başladı, dispanserler kuruldu, cüzamla mücadele edildi, yurt dışına tıp eğitimi için öğrenciler gönderildi, toplum sağlığı için Hıfzıssıhha Kurumu kuruldu. Türkiye'de verem, kuduz, tifo, tifüs, boğmaca, influenza ve çiçek aşılarının yanında serum üretimi de yapılmıştır. Biz bu mücadele devlet ve millet olarak acemi değiliz; köklü bir devletiz, köklü bir sağlık camiamız var. Pek çok ülke yeni tip coronavirüs karşısında çaresiz kalmışken Türkiye öncülük yapmıştır; modern hastane binalarımız, kendini iyi yetiştirmiş doktorlarımız ve kahramanca mücadele eden sağlık camiamız bu konuda örnek olmuşlardır dünyaya. Sorun küreseldir, birlik ve beraberlik içinde bu küresel salgının altında kalkacağız ve başarılı olacağız inşallah. Biz, ilk günden beri bilimin ışığında -bilim insanları olarak- karanlığı aydınlatmaya çalışıyoruz. Verem aşısının bulunması tam on üç yılmıştır, hele bazı aşıların bulunması yirmi yıl bile sürmüştür. Geçen yıl aralık ayında Sayın Sağlık Bakanımız aşının on iki ay ile on sekiz ay arasında mutlaka bulunacağını ve başarılı olacağımızı söyledi; şu anda on iki ay geçti ve aşı, Allah nasip ederse, bu pazartesi günü ülkemizde, yurdumuzda olacak, bu da onu ispatlamıştır; kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, aşı müjdesini buradan tekrarlamak istiyorum. CoronaVac aşısı pazartesi günü yani iki gün sonra -demin söyledim- inşallah, ülkemizde olacak, on dört gün gibi kısa bir süre sonra da aşılanmaya başlayacağız. İnaktif yöntemlerle hazırlanan bu aşı, daha önce de belirttiğim gibi, bizim için en uygun aşıdır yani bizim için en uygun olan aşı CoronaVac aşısıdır, Çin'den gelen CoronaVac aşısıdır -onu söylemeyi kendime görev kabul ettim- ve doğru aşıdır. Ayrıca, bunun yanında Pfizer ve BioNTech firmalarının Almanya'da yaptığı aşı 4,5 milyon civarı dozdur. Bu da çok kısa bir zamanda -anlaşması yapılmıştır- yurdumuzda olacaktır.

Yerli ve millî aşılar için de ciddi çalışmalar var. 16 merkezde aşı çalışmalarımız ciddi bir şekilde yapılmaktadır, bunlar da başarılı olmuştur; nisan ayı gibi bu aşılarla aşılanmaya başlayacağız. Ben, sıram geldiğinde, bir hekim olarak aşımı derhâl yaptıracağım, bunu buradan söylemek istiyorum. (MHP VE AK PARTİ sıralarından alkışlar) Coronavirüsle ilgili mücadelemizi tüm millet olarak kahramanca yaptığımıza inanıyorum. Maske mesafe ve temizlik şartlarına…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Arkaz.

HAYATİ ARKAZ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, sisteme giren ilk 15 milletvekiline yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim.

1