Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 4. Yasama Yılı
10. Birleşim 27 Ekim 2020 Salı

Özlem Zengin Ramazan Can Tamer Dağlı

Tokat Kırıkkale Adana

İsmail Kaya Mücahit Durmuşoğlu Abdullah Güler

Osmaniye Osmaniye İstanbul

Fehmi Alpay Özalan

İzmir

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI YUNUS KILIÇ (Kars) - Olumlu değerlendiriyoruz, takdire bırakıyoruz.

BAŞKAN - Önergenin gerekçesini okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle, 5996 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen yanıltıcı yayın yasağına ilişkin hükümlerin teklif metninden çıkarılması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.

Dolayısıyla, kabul edilen önerge doğrultusunda 29'uncu madde metinden çıkarılmıştır. Bir karışıklığa mahal vermemek için sıra sayısı metninin mevcut maddeleri üzerinden görüşmelere devam ediyoruz. Kanun yazımı sırasında madde numaraları teselsül ettirilecektir. Bu açıklama, bundan sonra metinden çıkarılacak maddeler için de geçerli olacaktır.

30'uncu madde üzerinde 1 önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 221 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesinin çerçeve hükmünde yer alan ",maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir" ibaresinin "eklenmiştir" şeklinde değiştirilmesini ve çerçeve hükümle 5996 sayılı Kanun'un 24'üncü maddesine eklenen beşinci fıkranın madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Özlem Zengin Ramazan Can Tamer Dağlı

Tokat Kırıkkale Adana

Fehmi Alpay Özalan Sabri Öztürk Ahmet Özdemir

İzmir Giresun Kahramanmaraş

Abdullah Güler

İstanbul

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI YUNUS KILIÇ (Kars) - Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önergenin gerekçesini okutuyorum:

Gerekçe:

Önergeyle, 5996 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen yanıltıcı yayın yasağına ilişkin hükümlerin teklif metninden çıkarılması amaçlanmaktadır.

BAŞKAN - Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.

Kabul edilen önerge doğrultusunda 30'uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

31'inci madde üzerinde 1 önerge vardır, okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 221 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 31'inci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan "değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir." ibaresinin "değiştirilmiştir." şeklinde değiştirilmesini, çerçeve hükümle değiştirilen 5996 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve fıkraya eklenen (r) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

"l) 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ellibin Türk lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine beşbin Türk lirasından,

aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idarî para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi adı

91