Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
105. Birleşim 30 Haziran 2020 Salı

30 Haziran 2020 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.02

BAŞKAN: Başkan Vekili Nimetullah ERDOĞMUŞ

KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Enez KAPLAN (Tekirdağ)

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105'inci Birleşimini açıyorum. (x)

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Gündem dışı ilk söz, Erzurum'un ve ilçelerinin yaz aylarında turizme katkıları hakkında söz isteyen Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'e aittir.

Buyurunuz Sayın Aydemir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) - Değerli Başkanım çok teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, çok değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Efendim her vesile, her fırsatta altını çizdiğimiz bir husus var. Diyoruz ki: Vatanımızın her zerresi her karışı mübarektir, bereketlidir, güzeldir. Dolayısıyla fırsatı olan, imkânı olan gezsin görsün, yaşasın ve yaşatsın buna vurgu yapıyorum ve Erzurum'a dönük yerleşik bir kanaat var. Erzurum kış turizm merkezidir. Evet, doğrudur bu böyledir. Ancak sadece kış turizm merkezi değildir arkadaşlar. Erzurum yaz aylarında da gezilecek görülecek muhteşemlikte, nefasette bir ildir. Dolayısıyla buna ilişkin birtakım kayıtlar düşmek istiyorum.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sırf yaz değil efendim, sonbaharda ilkbaharda da gezilir efendim.

İBRAHİM AYDEMİR (Devamla) - Arkadaşlar 40 kilometrelik eşi emsali görülmemiş kayak pistlerimiz var ve dünyanın dimağına Erzurum'u bu yönüyle raptetmişiz, kaydetmişiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Erzurum'u hakikaten kış turizm merkezi yaptı. 1 milyarlık yatırımlarla, efendim sportif tesislerle donattı.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Efendim çok gürültü var, hatibi anlayamıyoruz. Yeniden baştan süre verelim.

İBRAHİM AYDEMİR (Devamla) - Başkanım, Mahmut Beyin bir talebi var.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar lütfen, yoksa baştan başlatmak durumunda kalacağım.

Buyurun Sayın Aydemir, siz devam edin.

İBRAHİM AYDEMİR (Devamla) - Zaten süre bitti yani.

Efendim yazın bu aylarda hele özellikle temmuzda ve ağustosta gece ve gündüz sıcaklık farkından kaynaklı bir başka nefis hâl yaşanıyor Erzurum'da. Gece yorgana sarılıp yatılmanın lezzetini ancak Erzurum'da yaşarsınız. Dolayısıyla arkadaşlar yazın Erzurum'u tatil merkezi olarak, Erzurum'u ziyaret merkezi olarak vurguluyorum ve hepinizi davet ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Lütfen, Erzurum'a bu yönüyle de bakın diyorum ben. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Erzurum'un başka hususiyetleri var; tarihi süreç içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetler var. Bunlardan birincisi, Erzurum, Saltuklunun başkenti olmuştur, Türk tarihinde eşi emsali az görülür bir pozisyon almıştır.

İkincisi, Mekke'yle aynı meridyeni paylaşıyoruz, bu da bir başka nimettir, bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz.

Bir başka hususiyetimiz, Horasan'ı hepiniz bilirsiniz, Ahmet Yesevi Hazretlerinin közünün ulaştığı mekânlardır Erzurum, zerre zerre, nokta nokta Yesevi Hazretleri damgasını vurmuştur. Aziziye, Mecidiye, Hamidiye Türbeleri ve daha onlarcası ziyaretçi bekliyor, çok sayıda turist yurt dışından gelip ziyaret ediyor, o nefaseti, o lezzeti hazmederek gidiyorlar arkadaşlar.

Eskiden kar, külfeti ifade ediyordu, hakikaten öyle ama sonradan nimete evrildi, kış turizminden dolayı, kayaktan dolayı. Şimdi de yazın büyükşehir belediyemizin yaptırmış olduğu yüksek irtifa merkezinden dolayı. O yüksek irtifadan istifade maksatlı çok sayıda futbol kulübü, spor kulübü Erzurum'dan gelip faydalanıyorlar. Bu da bir başka nimete evrildi yani "Yüksek rakım eskiden hastalık getirirdi." derlerdi oysa tam tersi bir hâl oluştu. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükranımız var, minnetimiz var.

Ben, tabii süre bitiyor ama değerli Başkanım, bunun önemli bir kısmı o arada gitti, dolayısıyla sizden istirhamım ilave süre istiyorum ben.

BAŞKAN - Tamamlayacağız.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - İstek üzerine, iki üç dakika daha uzatalım Başkanım.

İBRAHİM AYDEMİR (Devamla) - Bakın, arkadaşlar, bu yüksek irtifadan istifaden eden

1