Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 3. Yasama Yılı
15. Birleşim 07 Kasım 2019 Perşembe

7 Kasım 2019 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.03

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), İsmail OK (Balıkesir),

-----0-----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15'inci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, gündeme geçmeden önce 3 sayın milletvekilimize gündem dışı söz vereceğim ama benim de kısa bir değerlendirmem olacak.

Bugün sabah duyduğum bir haberle canım acıdı. Olayın üzgünlüğünü ve acısını hâlâ yaşıyorum. Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerimizle ilgili yaşanan sorun beni derinden üzdü. Meclisiminiz tüm partilerinin otizmli çocuklarımız, diğer engelli yurttaşlarımızla ilgili ne denli duyarlı olduğunu biliyorum ama anlaşılıyor ki toplumumuzda daha yapacağımız çok işler var.

Değerli milletvekilleri, bizim ülkemiz özellikle engelli yurttaşlar konusunda bütün yurttaşlarımızın tam bir vicdani birlik içerisinde hepsine yardımcı olması üzerine güzel gelenekleri ve değerlendirmeleri olan bir ülkedir. Aksaray'da yaşanan bu olayın münferit bir hadise olarak kalmasını ve toplumumuzun bu konuda daha fazla eğitimi konusunda hepimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum.

Otizmli çocuklarımızın ailelerine seslenmek istiyorum. Sizler yalnız değilsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletvekilleriyle sizin yanınızdadır. O çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Diğer ailelerin de yarattığı olumsuz tabloyu gidermek hepimizin görevidir. Bu konu bir eğitim ve bilinçlenme politikasıyla da çözülmesi gereken bir konudur ve mutlaka çözülmesi gereken bir konudur. Bu olay belki de farkındalık yaratmak açısından yeni açılımlara da neden olabilir.

Umuyorum ve diliyorum ki bu tür olaylar tekrarlanmaz ve hiçbir otizmli çocuğa sahip aile, engelli ailelerimiz kendilerini yalnız hissetmezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 milletvekiliyle arkanızdadır. (Alkışlar)

Değerli milletvekilleri, gündem dışı ilk söz, Mevlit Kandili nedeniyle söz isteyen Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç'a aittir.

Süreniz beş dakika.

Buyurun Sayın Kılıç. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İMRAN KILIÇ (Kahramanmaraş) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, aziz milletimiz; Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in dünyayı teşriflerinin 1.448'inci yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi'yi ve takip eden Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutluyor, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Peygamber'imiz de bir insandı. Mekke'de doğmuştur. Altmış üç yıl yaşayıp bir insanın başına gelebilecek her türlü şeyler onun da başına gelmiş olarak dünyasını değişmiştir. Bir insan olmasının yanında, aynı zamanda kendisinden önceki Adem, İbrahim, Musa, İsa ve diğer Peygamberler gibi bir Peygamber'dir ve aynı zamanda son Peygamber'dir. Gönderiliş amacını kendisi, güzel ahlakı tamamlamak olarak nitelemiştir. En büyük mucizesi Kur'an'dır. Kur'an bütün insanlara bir öğüttür. Bizden önce gelip geçmiş milletlerin kıssaları, çağdaşlarımızın uyduklarında mutlu olacakları hayat prensipleri ve düsturları ve bizden sonra gelecek olan insanların da bir kısım haberleri mevcuttur Kur'an'da. Kur'an'daki bir ayette şöyle buyuruluyor: "Aklı al, iyiliği teşvik et, cahillikten ve cahillerden yüz çevir." Peygamber'imiz (SAV) Efendimiz bizlere bir hayat yaşayarak model olmuş ve uyduğumuzda mutlu olacağımız düsturlar söylemiştir. O, iyi niyetli olmamızı, harama helale, hakka hukuka riayet etmemizi, kendimize ve başkalarına zarar vermekten kaçınmamızı, boş sözleri, boş işleri ve faydasız davranışları terk etmemizi tavsiye etmiştir. Aynı zamanda, ortaya koymuş olduğu en önemli düsturlar birlik, kardeşlik, eşitlik, adalet, yardımlaşma ve dayanışma düsturlarıdır. Bu düsturlar üzerinde onun ümmeti, Müslümanlar, geçmişte bütün insanlığa örnek olacak güzel tablolar sergilemişler, güzel yaşayışlar yaşamışlardır. Fakat en sonunda kendi içimizden kaynaklanan ve bir kısmı da dışımızdan dayatılan birçok olumsuzluklarla yüz yüze kalmışız hem de birkaç asırdan beri süren olumsuzluklar, sorunlarla. Bu sorunların başında ırk ayrımı gelmektedir, kadın-erkek ayrımı gelmektedir, insan haklarına, kadın haklarına, hayvan haklarına, çevreye karşı duyarsızlıklarımız ve olumsuzluklarımız da gelmektedir. Hâlbuki onun ortaya koymuş olduğu prensipler yaratıcıya itaat, yaratılmışlara şefkat üzerine dayanmaktadır. Allah'la barış içerisinde olmak, hemcinslerimiz olan insanlarla barış içerisinde olmak, doğayla, tabiatla barış içerisinde olmak, bitkilerle, hayvanlarla barış içerisinde olmak müsalemet üzere yaşamak prensiplerini ortaya koymuştur. Hâlbuki biz İslam

1