Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

AYHAN EREL (Devamla) - …Anadolu'nun en büyük kervansarayı olan Sultanhanı…

HASAN ÇİLEZ (Amasya) - Orası restore edildi, değil mi?

AYHAN EREL (Devamla) - Edildi, evet, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

…Aksaray'ın doğal güzelliği Hasan Dağı ve Eğri Minare'miz, Narlıgöl'ümüzle Kapadokya'nın devamı olan Aksaray'ın da ya bu kanun kapsamına alınmasını ya da yeni bir kanunla korunmasını teklif ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Sağ olun. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

1'inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1'inci madde kabul edilmiştir.

Sayın Bülbül…

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

45.- Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, bal üreticilerinin arı ölümlerinden kaynaklanan mağduriyetin giderilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması

SÜLEYMAN BÜLBÜL (Aydın) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin en önemli arı yetiştirme ve bal üretim merkezlerinden biri olan Aydın ilinin Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar, Köşk, Karpuzlu, Çine ve Koçarlı ilçelerinde arı ölümleri artarak devam etmektedir. Kovanlarda bulunan arılar yüzde 80 oranında telef olmuş durumdadır. Bu ölümlerin sulama birliklerinin kanallardaki yosunlaşmayı önlemek için kullandıkları zararlı kimyasalların, zirai ilaçların düzensiz, bilinçsiz ve zamansız kullanılması gibi nedenlerinin olduğu bilinmektedir. Üreticiler bu durumu her yıl yaşadıklarını ve bu mağduriyetin giderilmesini, bu konuda önlemlerin alınmasını talep etmektedirler. Buradan yaklaşık 3.500 arıcının sesini duyurmak istedim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Değerli milletvekilleri, birleşime beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 18.53

ÜÇÜNCÜ OTURUM

Açılma Saati: 18.58

BAŞKAN: Başkan Vekili Levent GÖK

KÂTİP ÜYELER: Mustafa AÇIKGÖZ (Nevşehir), Rümeysa KADAK (İstanbul)

----- 0 -----

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78'inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.

56 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz.

X.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Teklifleri (Devam)

1.- Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811) ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 56) (Devam)

BAŞKAN - Komisyon? Yok.

Ertelenmiştir.

Gündemimizde başka bir konu bulunmadığından, alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.59

56