Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
78. Birleşim 15 Mayıs 2019 Çarşamba

19 Mayıs, çağdaş Türkiye'nin, başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş şafağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)

B) Çeşitli İşler

1.- Başkanlıkça, görüşmeleri izlemek üzere Genel Kurulu teşrif etmiş bulunan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'ya "Hoş geldiniz."denilmesi

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ülkemize resmî bir ziyarette bulunan Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Sayın Valentina Matviyenko, Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop'la birlikte Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar)

Sayın Arık…

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

43.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, ebelere hak ettiği değerin ve önemin verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ülkemizde sezaryen oranı yüzde 60'lara ulaşmıştır. Oranın bu kadar yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri de ebelere hak ettiği değerin ve önemin verilmemesidir. Ülkemizde bir yılda doğan canlı bebek sayısı 1 milyon 290 bin, ebe sayısı ise sadece 54 bindir, bunların da sadece 2 bini doğumla ilgili bölümlerde çalışmaktadır. Oysaki ebe demek doğum demektir. Ebelerin kadro beklentisi karşılanmamıştır. Görev dışı çalıştırma had safhadadır. 3600 ek göstergede ebenin adı bile geçmemektedir. 3600 ek gösterge ebelerin analarının ak sütü gibi helaldir. Yurdun en ücra köşelerinde kuşların bile terk ettiği diyarlarda gece gündüz yirmi dört saat fedakârca çalışan onlardır. 3600 ek göstergeyi ebelere derhâl verelim. Hak yerini bulsun, hak yerini bulunca her şey çok güzel olacak.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Erbay…

44.- Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın, Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda basın açıklaması yapmak isteyen sağlık emekçilerine polisin biber gazı ve copla müdahale etmesini kınadığına ilişkin açıklaması

BURAK ERBAY (Muğla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda Muğla'dan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge, yıpranma payı, temel ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle yapmak istedikleri basın açıklamasına polis biber gazı ve copla müdahale etmiştir. Bu müdahalede SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve DEV SAĞLIK-İŞ üyesi Furkan Bircan darbedilerek gözaltına alınmıştır. Daha insani şartlarda çalışmak isteyen, haklarını arayan sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Sağlık çalışanları şiddete uğramakta, uzun saatler çalışmak zorunda kalmakta, ancak tüm olumsuz koşullara rağmen yine de bu kutsal mesleği yerine getirmektedirler. Sağlık emekçileri, başta seçim vaadi olarak gündeme getirilen ancak seçimden sonra unutulan 3600 ek gösterge olmak üzere fiilî hizmet süresi zammının geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, çalışma şartlarının iyileştirilmesini bekliyorlar.

BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim.

X.- KANUN TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) Kanun Teklifleri (Devam)

1.- Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 65 Milletvekilinin Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi (2/1811) ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 56) (Devam)

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, birinci bölüm üzerinde soru-cevap işlemi yok.

Birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Şimdi, birinci bölümde yer alan maddeleri, varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.

Değerli milletvekilleri, 1'inci madde üzerinde iki önerge vardır, önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme alıyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 56 sıra sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"Amaç ve kapsam

Madde 1-(1) Bu Kanunun amacı; Kapadokya Alanının belirlenmesi, tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi, denetlenmesi ve bu doğrultuda kurulacak idare ve komisyonun oluşumuna ilişkin hususları düzenlemektedir."

Tekin Bingöl Orhan Sümer Ömer Fethi Gürer

Ankara Adana Niğde

53