Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
44. Birleşim 10 Ocak 2019 Perşembe

ifadesi ilave edilmiştir.

BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu?

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Katılmıyoruz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Önerge üzerinde söz isteyen, Samsun Milletvekilimiz Sayın Neslihan Hancıoğlu. (CHP sıralarından alkışlar)

Süreniz beş dakika Sayın Hancıoğlu.

NESLİHAN HANCIOĞLU (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bireysel emeklilik sisteminin işleyişini daha verimli hâle getirme iddiasıyla hazırlanmış olan 29'uncu madde üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir? Kısaca söylemek gerekirse, çalışanları tasarruf etmeye yönlendirmek. Yani sistemin öznesi tasarruftur. Tasarruf her zaman önemlidir ama bugün daha çok önemli. İktidar da bunun farkında olmalı ki şimdi market torbasını 25 kuruşa satmanın peşine düştü. Vatandaş 25 kuruşa muhtaç olunca zorunlu tasarruf yine vatandaşa düştü. Saltanat sefası sürüp sonra da çıkıp millete "İtibardan tasarruf olmaz." diyenler market torbasını paralı yapınca tasarruf şampiyonu falan olmaz.

Madem torba israfına karşısınız, önce şu kanunları torbaya doldurmayı bırakacaksınız. Bakınız, geçmişte bu Mecliste Başkanlık eden, sonrasında Hükûmet Sözcülüğü yapan Sayın Bülent Arınç bir Bakanlar Kurulu toplantısından sonra "Bundan sonra torba yasa çıkmayacak." demişti. Sayın Arınç bunu söyleyeli tam dört yıl dört ay oldu; peki, ne değişti? Kanunları hâlâ torbaya doldurup bu Meclise en sağlıksız yasama çalışmasını yaptırıyorsunuz. İsrafla mücadele edecekseniz, milleti tasarrufa teşvik edecekseniz önce kendinizi ve milletin Meclisini torbadan kurtarın. (CHP sıralarından alkışlar)

İşin özü şudur: Bir insan ancak asgari harcamalarını karşılamaya yetecek kadar gelire sahipse tasarruf edebilir. 6 milyon 700 bin kişi asgari ücretli ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 milyon insan bu parayla yaşamaya çalışıyor. Şimdi bu insanlara diyorsunuz ki "İsraf etmeyin, tasarruf yapın." Şuna emin olun, bu insanlar siz istemeseniz de her şeyden tasarruf ediyorlar zaten çünkü bu insanlar ekonomik krizi iliklerine kadar hissediyorlar. Kazandığı üç kuruş paranın her ay daha da değersizleştiğini, elektriğe, doğal gaza, çarşıya, pazara her ay daha fazla ödemek zorunda kaldığını yaşayarak görüyor. Bu, vatandaşın gördüğü şey. Peki, iktidardakiler neyi görüyor? Mesela, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak "Ekonomide 2018 yılında bütün hedefleri tutturduk, güçlü performans yakaladık, vatandaşa müjde üstüne müjde veriyoruz." diyor. Durum ortada, ya vatandaş hayal görüyor ya da Sayın Albayrak, ya bu ülkenin vatandaşları başka bir dünyada yaşıyor ya da Sayın Albayrak.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kendilerini masal diyarında görenleri bir kenara bırakıp gerçek dünyaya dönersek ülkemiz ekonomik açıdan son derece zorlu bir süreçten geçiyor. Kriz, küçük bir azınlık haricinde, halkımızın tümünü yaralıyor. Krizleri rant aracı hâline getirmiş bu mutlu azınlık dışındaki herkes, işçisi, çiftçisi, memuru, esnafı, işsizi, küçük işletme sahibi kan ağlıyor, memleketimizin bir tarafı cefa çekerken başka tarafı sefasını sürmüyor. Kriz her yerde. Bu kriz benim seçim bölgem Samsun'da da var, Kars'ta da Edirne'de de. Samsun'da fabrikalar kapanırken, çalışanlar işsiz kalırken Kars'ta, Edirne'de ekonomi şahlanmıyor, oralarda da canlar yanıyor.

Şimdi sizlere ürkütücü bir örnek veriyorum: Şu an Genel Kurulda iktidar partisinin Adıyaman milletvekilleri var mı acaba? Söyleyeceklerimi onların da duymasını isterim. İki gün önce -partimizin görevlendirmesiyle- Adıyaman'daydım. Görevim krizin etkilerini gözlemlemek ve bunu raporlamaktı. Esnaf, işçi, işsiz, çiftçi, herkesle görüştük. Burada bir esnaf kardeşimiz şu bilgiyi paylaştı benimle: "Piyasada artık para kalmadı. Esnaf, çiftçilerle mal takasına başladı." İşte durum bu kadar vahim bir hâl almıştır. Koca koca fabrikaların iflas ettiği, işsizliğin, enflasyonun zirve yaptığı, çiftçilerin borçla, hacizle boğuştuğu günlerden geçiyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika ilave edeyim Sayın Hancıoğlu.

Buyurun.

NESLİHAN HANCIOĞLU (Devamla) - Bir insan tablo buyken çıkıp da "Hedefi tutturduk." diyebiliyorsa bize de ancak şunu söylemek düşer: Evet, hedefi tam on ikiden vurdunuz; vatandaşı hedef almışsınız, ona en büyük düşmanlığı yapıyorsunuz ve inatla da yapmaya devam ediyorsunuz.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 2/1369 esas numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesinde yer alan

66